PEA เปิดโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เปิดโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

 

          นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจากนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ ปลัดจังหวัดแพร่ นางสาวเกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ และผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมในพิธี ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่  
 

 

PEA เปิดโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย


          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี LED ในทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม PEA ดำเนินโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สำหรับโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่  
 

 

PEA เปิดโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย


          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับกองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมสำรวจออกแบบและประมาณการงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และเปลี่ยนหลอด LED ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่ รวมทั้งสิ้น 126 ดวงโคมสำหรับส่องสว่างให้กับพระธาตุ เมื่อมีการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED แล้วการใช้พลังงานไฟฟ้าของพระบรมธาตุจะลดลงประมาณ 41.47% อีกทั้งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 103 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ในการดำเนินการครั้งนี้ ใช้งบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณรอบพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ทั้งสิ้น 949,153.- บาท
 

 

PEA เปิดโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย


          ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินโครงการ “PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2557-2559 ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวไปแล้ว จำนวน 17 แห่ง และในปี 2560 ยังมีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย พระธาตุลำปางหลวง (พระธาตุประจำปีฉลู) จ.ลำปาง วัดพระธาตุดอยคำ จ.เชียงใหม่ พระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำปีเถาะ) จ.น่าน พระธาตุเรณู จ.นครพนม วัดพระธาตุหนองบัวจ.อุบลราชธานี ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) จ.นครราชสีมา อนุสรณ์ดอนเจดีย์       จ.สุพรรณบุรี วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างไห้) จ.ปัตตานี มัสยิดกรือแซะและสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จ.ปัตตานี นอกจากนี้ยังมีแผนงานในอนาคตปี 2561- 2562 อีก 20 แห่ง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
 
          ทั้งนี้ PEA ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการติดตั้งหลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงานแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าควบคู่ไปกับการสร้างความสว่างไสว ความปลอดภัยแก่โบราณสถานและสถานที่สำคัญในภูมิภาคของประเทศ

 

 


เปิดอ่าน