กปน.ย้ำน้ำประปาหุงข้าวปลอดภัย ไร้สารก่อมะเร็ง

ผู้ว่าฯ กปน. แถลง"ผลการทดสอบความปลอดภัยจากการใช้น้ำประปาหุงข้าว" ยันน้ำประปาหุงข้าวปลอดภัย ไร้สารก่อมะเร็ง

               นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) คณะผู้บริหารและทีมนักวิทยาศาสตร์ กปน. พร้อมด้วย นางสุรัตนา บุญเพียรผล ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แถลงข่าว "ผลการทดสอบความปลอดภัยจากการใช้น้ำประปาหุงข้าว" โดย นายยงวุฒิ เสาพฤกษ์ ผู้อํานวยการสถาบันอาหาร เพื่อชี้แจงประเด็นข้อกังวลของผู้บริโภค ที่มักจะพบการแชร์ข้อมูลทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ว่า การนํานํ้าประปามาหุงข้าวนั้นก่อให้เกิดสารไตรฮาโลมีเทนซึ่งเป็นสารชนิดหนึ่งที่ก่อมะเร็ง

               ซึ่งสถาบันอาหารได้ออกแบบการทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการตรวจวิเคราะห์สารไตรฮาโลมีเทนโดยยึดเกณฑ์มาตรฐานนํ้าดื่มของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กําหนดให้นํ้าดื่มมีปริมาณสารไตรฮาโลมีเทนรวมได้ไม่เกิน 80 ไมโครกรัมต่อลิตร และประเทศญี่ปุน กําหนดให้มีได้ไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลิตร ผลทดลองในขั้นตอนการหุงข้าวพบว่า ในนํ้าประปา ในนํ้าซาวข้าว ในนํ้าหุงข้าว ในข้าวสาร และในข้าวหุงสุก ทุกตัวอย่างที่นำมาทดลองมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานฯ โดยเฉพาะในข้าวหุงสุกพบเพียงประมาณ 1.0 - 1.7 ไมโครกรัมต่อลิตรเท่านั้น

               ดังนั้น การใช้นํ้าประปาหุงข้าวไม่ทําให้มีปริมาณของสารไตรฮาโลมีเทนรวมเพิ่มสูงขึ้น ผู้บริโภคสบายใจได้ว่าสามารถนํานํ้าประปามาหุงข้าวได้ มีความปลอดภัยต่อการบริโภค ไม่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากสารไตรฮาโลมีเทนอย่างแน่นอน จึงขอให้ประชาชนรับทราบข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจในประเด็นนี้ภายใต้ข้อมูลที่ได้รับการพิสูจน์อย่างถูกต้องแล้วโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้


เปิดอ่าน