ประทานปริญญาบัตร

ประชาสัมพันธ์  :  13 ธ.ค. 2559

พระองค์เจ้าโสม, ประทาน, ปริญญาบัตร, ประทานปริญญาบัตร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานปริญญาบัตร

          พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ท่ามกลางกรรมการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้บริหาร และคณาจารย์   มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และในโอกาสนี้ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เข้ารับประทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา


เปิดอ่าน