โผทหารคลอด“ประยุทธ์”ผงาดผบ.ทบ.

โปรดเกล้าฯโผทหาร 550 นาย“ประยุทธ์”ผงาดผบ.ทบ. ดึง“ดาว์พงษ์” เพื่อนร่วมรุ่นนั่งเสธ.ทบ. เปลี่ยนแม่ทัพภาค 1-4 “คณิต-ทนง ศักดิ์” ได้แค่ที่ปรึกษา ทบ. อัตราพลเอก

(2ก.ย.) เวลา 12.00 น.มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 550 นาย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2553 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 2 ก.ย.2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ สำหรับบัญชีรายชื่อที่น่าสนใจในส่วนของกระทรวงกลาโหมพล.ต.นภนต์ สร้างสมวงษ์ เป็นหัวหน้าสำนักงานนายกรัฐมนตรี สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.กิตติพงษ์ เกษโกวิท เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.อภิสิทธิ์ จุลโมกข์ พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ พล.ร.อ.รพล คำคล้าย เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.สกนธ์ สัจจานิตย์ เป็นเจ้ากรมเสมียตรา พล.ท.ชัยรัตน์ ชีระพันธุ์ เป็นเจ้ากรมพระธรรมนูญ

 กองบัญชาการกองทัพไทยพล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นเสนาธิการทหาร พล.อ.พิรุณ แผ้วพลสง พล.อ.อ.คริต สุวรรณเนตร เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ เป็นประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย พล.ท.ดุลกฤต รักษ์เผ่า เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พล.ท.เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร เป็นผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล พล.ท.วิศณุ ศรียะพันธ์ เป็นเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร

 กองทัพบกพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ เป็นรองผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก พล.ท.พิเชษฐ์ วิสัยจร พล.ท.ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พล.ท.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นเสนาธิการทหารบก พล.ต.อุดมเดช สีตบุตร เป็นแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร เป็นแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ท.วรรณทิพย์ ว่องไว เป็นแม่ทัพภาคที่ 3 และ พล.ต.อุดมชัย ธรรมาสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4 ขณะที่ พล.ท.คณิต สาพิทักษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 และ พล.ท.ทนงค์ศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ขยับแค่ที่ปรึกษากองทัพบกอัตราพลเอกเท่านั้น

 พล.ต.ประสงค์ ฟักสังข์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 พล.ต.ประสงค์ บุตรขวัญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 พล.ต.วีระพงศ์ คงเกษม เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 พล.ต.ณรงค์ดิศ สีทาแก เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 พล.ต.ชานุกร ตัณฑโกศล เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พล.ต.ประตินันท์ สายหัสดี เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พล.ต.ชาญประดิษฐ์ แสงนิล เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 พล.ต.ธนา วิทยวิโรจน์ เป็นผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ พล.ต.ตะวัน เรืองศรี เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 พล.ต.ธวัช สุกปลั่ง เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 พล.ต.ธฤทธิ์ สุนทร เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5

 กองทัพเรือ พล.ร.อ.ศุภกร บูรณดิลก เป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ พล.ร.อ.เถกิงศักดิ์ วังแก้ว เป็นเสนาธิการทหารเรือ พล.ร.อ.ณรงค์ เทศวิศาล เป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พล.ร.ท.สุวิทย์ ธาระรูป เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

 กองทัพอากาศ พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง เป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ พล.อ.อ.ดิลก ทรงกัลยาณวัตร เป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.อ.ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.ท.วินัย เปล่งวิทยา เป็นผู้บัญชาการควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ น.อ.นุวัฒน์ เกียรติพันธ์ เป็นผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

“นายกฯ”หวัง“ประยุทธ์”นำกองทัพเข้มแข็ง

 เมื่อเวลา 14.30 น. ที่บริษัทการบินไทย สำนักงานใหญ่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์บัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี ว่า เป็นการโยกย้ายประจำปี แต่ทางการนำเสนอรายชื่อก็มาตามกระบวนการตามกฎหมาย และตนเชื่อว่าทุกฝ่ายที่ได้มีการพิจารณาก็ต้องคำนึงถึงงานเป็นหลัก เพราะฉะนั้นการเดินหน้าหลังที่มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายประจำปี รัฐบาลก็คาดหวังที่จให้บุคคลากรทั้งหลายได้ขับเคลื่อนบ้านเมืองให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของรัฐบาลไว้

 เมื่อถามว่าอยากเห็นกองทัพภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองผบ.ทบ.ว่าที่ผบ.ทบ.คนใหม่ อย่างไร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ก็ต้องมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพตามบทบาทที่กำหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญอย่างเข้มแข็ง และมีความท้าทายที่เกิดขึ้น ทั้งในเรื่องของปัญหาชายแดน และการที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรฐานและความคาดหวังที่สูงขึ้นในทุกๆด้าน รวมไปถึงภารกิจของกองทัพเองตามกฎหมายพิเศษที่มีอยู่ ตามบทบาทที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งกว้างขวางพอสมควร สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อยากจะเห็นการเพิ่มพูนประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้นไปอีก และจะต้องยอมรับการตรวจสอบและมีความโปร่งใส

 เมื่อถามว่ามองอย่างไรกับเสียงวิจารณ์ที่บอกว่าพอพล.อ.ประยุทธ์ก้าวขึ้นสู่ผู้นำสูงสุดของกองทัพแล้ว จะเป็นการกระชับอำนาจกับนายกฯ มากขึ้น นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ตนไม่ได้มองในแง่ดังกล่าว แต่มองในแง่ของบุคคลากรที่ขึ้นมาเป็นผู้นำต่อไป ก็หวังว่าจะมีความต่อเนื่อง และมีการกำหนดทิศทางของการทำงานที่ทำให้เกิดความมั่นใจในหมู่ของประชาชน

 ต่อข้อถามว่าอยากให้เข้าไปดูแลเกี่ยวกับข้อครหาเรื่องของทหารแตงโมที่เกิดขึ้นในช่วงการชุมนุมที่ผ่านมาอย่างไรบ้าง นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนไม่พูดถึงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่คิดว่าประชาชนต้องการเห็นกองทัพที่เข้มแข็งและมีเอกภาพ สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญได้อย่างสมบูรณ์

 เมื่อถามว่างานด้านความมั่นคงวางใจได้ใช่หรือไม่เมื่อมีพล.อ.ประยุทธ์มารับหน้าที่ ผบ.ทบ. นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า งานความมั่นคงในวันนี้คงไม่ได้อยู่ที่กองทัพฝ่ายเดียว ยังมีการปรับปรุงที่ยังต้องทำ ในส่วนของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เองขณะนี้ก็อยู่ระหว่างที่จะมีการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงมากขึ้น ที่จะต้องทำต่อไปอย่างมากก็เป็นในส่วนของภูมิภาค ในส่วนของจังหวัดเพราะว่าที่ผ่านมาในส่วนของจังหวัดเวลาทำแผนพัฒนาจะทำเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งความจริงมิติทางด้านความมั่นคงมีความสำคัญมากในหลายพื้นที่จึงเป็นก้าวต่อไปที่เราจะทำ

มุสลิมใต้เฮ"พล.ต.อุดมชัย"นั่งมท.4มั่นใจสัมพันธ์ผู้นำศาสนา

 นายนิมุ มะกาเจ อดีตรองประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลา  เปิดเผยภายหลังที่ทราบว่า พล.ต. อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นแม่ทัพภาคที่ 4 คนล่าสุดว่า โดยส่วนตัวรู้สึกยินและดีใจที่ได้แม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่เป็นนายทหารที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และที่สำคัญพล.ต.อุดมชัย เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากคนในพื้นที่มาโดยตลอด โดยเฉพาะในส่วนของผู้นำศาสนาที่เชื่อว่าจะสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดีระดับหนึ่ง

 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ และเข้าใจลักษณะสังคมในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเครือข่ายองค์กรต่างๆ เช่น ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการเซาะแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของคนในพื้นที่

 "ผมเชื่อว่าแม่ทัพภาค 4 คนใหม่จะสามารถเข้ามาสานสัมพันธ์ต่างๆได้ดี โดยเฉพาะการสร้างเครดิตและความเชื่อถือของคนในพื้นที่ ซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างเครือข่ายหู ตาให้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้โดยบุคลิกภาพของท่านซึ่งเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีจะเอื้อต่อการสานต่องานทั้งระดับประชาชนและหน่วยงานระดับบน โดยเฉพาะหน่วยงานทางการทหารที่ปัจจุบันการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้องอาศัยกองทัพจากภาคอื่นๆเข้ามาช่วยดูแลในส่วนของกำลังพลซึ่งหากสร้างความสัมพันธ์ในระดับที่ดีได้จะทำให้มีเอกภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น" นายนิมุ กล่าว

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน