ฝ่ายค้านซัดรัฐตั้งงบจังหวัดเกินครึ่งจัดอบรม

สภาฯเริ่มพิจารณางบวันที่ห้า ส.ส.ฝ่ายค้าน ซัด ตั้งงบจังหวัดเกินครึ่งจัดอบรม ภารกิจซ้ำซ้อนส่วนท้องถิ่น

(25ส.ค.) ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายสามารถ แก้วมีชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ประธานการประ ชุม พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 วาระ 2 และ 3 เป็นวันที่ห้า ต่อจากการประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม โดยเริ่มพิจารณาที่มาตรา 29 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรรจำนวน 18 , 000 , 000 , 000 บาท

 ว่าที่ร.ต.พงษ์พันธ์ สุนทรชัย ส.ส.หนองคาย พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า อยากถามว่าการตั้งงบประมาณแต่ละจังหวัดใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินเรื่องการให้งบ เพราะบางจังหวัดได้เยอะ บางจังหวัดได้น้อย และงบของกลุ่มจังหวัดสังเกตุได้ว่าจะลงไปในจังหวัดนั้นล้วนกระจุกตัวอยู่ที่จังหวัดใหญ่ และการจัดงบประมาณในปีต่อไปอยากให้ดูภารกิจว่ามีความมากน้อยอย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 นายสถาพร มณีรัตน์ ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย สงวนคำแปรญัตติ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดต้องมีแผน โดยต้องสอดคล้องกับสภาพจริงของพื้นที่ ปรากฏว่า จังหวัดภาคเหนือและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน งบ 70 % เอาไปอบรมและดูงาน ทั้งที่ภาคเหนือตอนบนมีอาชีพเกษตรกร ต้องการนิคมอุตสาหกรรมจังหวัด ต้องการที่เก็บพืชผลเป็นห้องเย็น ต้องการตลาดกลางเพื่อการเกษตร และเป็นแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้งบอบรมยังนำไปซื้อกระเป๋า รูป เอกสารแจก อบรมเสร็จก็จัดงานเลี้ยง ตั้งวงไพ่ หรือโครงการก่อสร้างก็ไม่ได้สร้างจริง ทั้งนี้งบผู้ว่าซีอีโอใช้ง่าย ดึงไปดึงมาใกล้เดือนกันยายนก็ขออนุมัติด้วยวิธีพิเศษ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณให้ผ่านไม่ได้ ไม่เช่นนั้นจะถือว่าปล่อยปละละเลย

 ด้านนายจุมพฏ บุญใหญ่ ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย สงวนคำแปรญัตติ กล่าวว่า จังหวัดจัดทำโครงการไม่ได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจ เช่น สกลนคร งบ 188 ล้านบาท ไม่มีงบไปพัฒนาเอาไปพัฒนาหนองหานที่เป็นแหล่งน้ำจืดอันดับ 3 ของประเทศ แต่เอาไปตั้งสำหรับฝึกอบรมถึง 110 ล้านบาท ตนคิดว่า งบซีอีโอควรยกเลิกได้แล้วและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำ เพราะงบราชการส่วนภูมิภาคกับราชการส่วนท้องถิ่นทับซ้อนกันอยู่ ควรยกเลิกอันใดอันหนึ่งทิ้ง

 นายวิทยา บุรณศิริ ส.ส.อยุธยา พรรคเพื่อไทย กรรมาธิการสงวนความเห็น กล่าวว่า งบกลุ่มจังหวัด บางครั้งมีจังหวัดหนึ่งเป็นเจ้าภาพงานทั้งที่จังหวัดอื่นๆมาเห็นด้วย การจัดทำแผนก็ไม่บูรณาการในกลุ่มจังหวัดทำให้ภารกิจล้มเหลว สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไม่เป็นพี่เลี้ยงในการทำแผนเท่าที่ควร บางครั้งงานของจังหวัดก็ทับซ้อนกับท้องถิ่น เช่น เมื่อเกิดภัยพิบัติ ก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเพราะติดกรอบตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด(ก.น.จ.)กำหนด

 ขณะที่นายประจักษ์ แก้วกล้าหาญ ส.ส.ขอนแก่น พรรคภูมิใจไทย กรรมาธิการ ชี้แจงยอมรับว่า งบอบรมสัมมนายังมีอยู่บ้างในบางจังหวัด แต่กรรมาธิการสอบถามแล้วพบว่า มีความจำเป็นที่ต้องจัดอบรม ส่วนการของบสำหรับกลุ่มจังหวัดสำหรับทำโครงการ มีเกณฑ์อยู่ 6 ข้อ หากขอมาไม่เข้าเกณฑ์ ก.น.จ.ก็ไม่อนุมัติ แต่รับในข้อสังเกตเรื่องการทำแผนของกลุ่มจังหวัดอย่างบูรณาการไปปรับปรุง

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่ประชุมอภิปรายนาน 1 ชั่วโมงครึ่ง ได้มีมติเห็นชอบตามร่างของคณะกรรมาธิการด้วยคะแนน 248 ต่อ 166 งดออกเสียง 6 ไม่ลงคะแนน 20 เสียง


เปิดอ่าน