กกต. คลอดระเบียบเลือกตั้งล่วงหน้า

กกต. ประกาศระเบียบเลือกตั้งล่วงหน้า ห้ามหาเสียงใกล้หน่วยเลือกตั้งกลาง - หน่วยงานรัฐจัดรถอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สิทธิ์ต้องติดป้ายให้ชัด

 

               สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 15 มี.ค. 62 สำนักงานประสัมพันธ์ กกต. ได้เผยแพร่ระเบียบ กกต. ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ณ ที่เลือกตั้งกลาง ในวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 ซึ่งลงนามโดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ซึ่งมีสาระสำคัญ กำหนดวันและเวลา ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ว่า ให้หมายความว่าวันและเวลาออกเสียงลงคะแนน ก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง ในเขตเลือกตั้ง และ ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง รวมทั้งที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการ หรือ ทุพพลภาพ หรือ ผู้สูงอายุ ตามประกาศ กกต. เรื่องกำหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง

 

 

 

               รวมทั้งกำหนดให้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ในวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง โดยห้ามไม่ให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง ผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง หรือผู้ใดแล้วแต่กรณีดำเนินการแจกเอกสาร หรือวีดีทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หรือใช้พาหนะต่างๆ ที่ติดป้ายหาเสียง หรือ ใช้เครื่องขยายเสียง เพื่อช่วยหาเสียงเลือกตั้ง หรือจัดเวทีหาเสียงเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง หรือกระทำในบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งกลาง หรือบริเวณอื่นใดที่ทำให้เกิดการรบกวน รับรู้ หรือ รับทราบข้อมูลเมื่ออยู่ในที่เลือกตั้งกลาง โดยให้ ผอ.เลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.ประจำจังหวัด หากพบเห็นบุคคลกระทำการดังกล่าว ให้แจ้งให้บุคคลนั้นงดการประทำหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง หากไม่ดำเนินการอาจนำมาเป็นเหตุในการสืบสวนไต่สวนตามระเบียบ กกต.

               นอกจากนี้ยังมีระเบียบ กกต. ว่าด้วยการจัดยานพาหนะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ของหน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะจัดยานพาหนะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง แจ้งเรื่องให้กับ ผอ.ประจำจังหวัดทราบก่อนการดำเนินการ และหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะต้องปิดประกาศ หรือแผ่นป้าย ที่ยานพาหนะให้ชัดเจนว่าเป็น ยานพาหนะของหน่วยงานใด และจัดไว้สำหรับรับส่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อไปใช้สิทธิ์ โดยห้ามไม่ให้หน่วยของรัฐกระทำการใดๆ ที่เป็นการจูงใจ หรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปลงคะแนน เลือก หรือ ไม่เลือกผู้สมัคร ส.ส. ผู้ใดหรือพรรคการเมืองใด

 

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่