royal coronation
วันที่ 25 มิถุนายน 2562
การเมือง

กกต. เดินหน้าคลอดระเบียบ - ประกาศ 9 ฉบับ

วันที่ 11 มกราคม 2562 - 22:43 น.
การเมือง,กกต
Shares :
เปิดอ่าน 195 ครั้ง

กกต. คลอดระเบียบ 6 ฉบับ ประกาศอีก 3 ฉบับ รองรับเลือกตั้ง ส.ส. กรอบการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดค่าใช้จ่าย ส.ส. 1.5 ล้าน พรรคไม่เกิน 35 ล้านบาท

 

               เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 62  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง 2561 ซึ่งมีจำนวน 18 ข้อ โดยเนื้อหาของระเบียบได้กำหนดวิธีการหาเสียงการเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า

 

 

 

               ผู้สมัครพรรคการเมืองหรือผู้ใด แล้วแต่กรณีสามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเองหรือมอบ หรือว่าจ้างบุคคล หรือนิติบุคคล ดำเนินการแทนได้ด้วยวิธีการเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย ยูทูบ แอปพลิเคชัน อีเมล เอสเอ็มเอส และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท โดยการแจ้งวิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัครแจ้งวิธีการ รายละเอียด ช่องทาง ระยะเวลาในการหาเสียง รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวให้ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดทราบนับตั้งแต่วันสมัครรับเลือกตั้งเป็นต้นไป หรือก่อนดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีพรรคการเมืองให้แจ้งวิธีการ หาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัครแจ้งวิธีการ รายละเอียด ช่องทาง ระยะเวลาในการหาเสียง รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวให้เลขาธิการทราบตั้งแต่วันรับเลือกตั้งเป็นต้นไป หรือก่อนดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

               2. ระเบียบ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. 2561 จำนวน 16 ข้อ โดยเนื้อหาได้กำหนดการจัดเวทีประชันนโยบายบริหารประเทศสำหรับพรรคการเมือง ให้พรรคการเมืองที่จัดประชันนโยบายการบริหารประเทศแจ้งความประสงค์ต่อเลขาธิการ กกต. นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ให้เลขาธิการ กกต. จัดให้มีเวทีประชันนโยบายบริหารประเทศสำหรับพรรคการเมืองดังนี้ กลุ่มที่ 1 พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครตั้งแต่ 300 - 350 เขตเลือกตั้ง กลุ่มที่ 2 พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครตั้งแต่ 200 - 299 เขตเลือกตั้ง กลุ่มที่ 3 พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครน้อยกว่า 200 เขต และในการจัดเวทีประชันนโยบายให้หัวหน้าพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมือง หรือบุคคลซึ่งพรรคการเมืองเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ประชันนโยบายบริหารประเทศ

 

 

 

               3. ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการจำนวน 12 ข้อ 4. ระเบียบ กกต. ว่าด้วยแบบบัญชีรายรับ และรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 ซึ่งมีจำนวน 17 ข้อ 5. ระเบียบ กกต. ว่าด้วยจำนวน หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 2561 ซึ่งมีจำนวน 12 ข้อ 6. ระเบียบ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 ซึ่งมีจำนวน 12 ข้อ

               นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ประกาศ กกต. เรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งมีจำนวน 8 ข้อ รวมทั้งสิ้น 9 ฉบับ ซึ่งเนื้อหากำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ส่วนพรรคการเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. ไม่เกิน 35 ล้านบาท กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งใดก่อนประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ โดยกรณีเขตเลือกตั้งใดที่ต้องรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตใหม่ให้ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายไม่เกิน 7.5 แสนบาท ส่วนกรณีเขตเลือกตั้งใดที่ไม่ต้องรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ให้ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายไม่เกิน 5 แสนบาท อีกทั้งกรณีที่มีการประกาศผลเลือกตั้งแล้วและมีเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตแต่ละคน ต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

 

 

 

               2. ประกาศ กกต. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 โดยมีจำนวน 11 ข้อ และ 3. ประกาศ กกต. เรื่องประเภทของค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มีจำนวน 13 ข้อ

               ทั้งนี้ ประกาศและระเบียบดังกล่าวมีผลใช้บังคับเมื่อ พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งมีผลใช้บังคับ

 

 

 

Shares :
เปิดอ่าน 195 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ