ครม.ตั้ง "สุรจิตต์ อินทรชิต" นั่งรองปลัดก.เกษตรฯ

การเมือง  :  11 ก.ย. 2561

ครม. ไฟเขียวตั้ง ผู้บริหารระดับสูงก.เกษตรฯ ให้ "สุรจิตต์ อินทรชิต" นั่งรองปลัดก.เกษตรฯ

 

          เมื่อวันที่  11 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง 

 

          น.ส.จริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร น.ส.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และน.ส.เบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน
 

          พ.อ.หญิง ทักษดา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ จำนวน 4 ราย คือ นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา  องอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง นางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดำรงผู้ตรวจราชการกระทรวง น.ส.สราญภัทร อนุมัติราชกิจ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และนายสุทธิ จันทรวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 

 

          "ทั้งนี้ ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงตามที่สำนักงบประมาณเสนอ จำนวน 2 ราย คือ นายสมหมาย  ลักขณานุรักษ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และนางพิมพร โอวาสิทธิ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561 เป็นต้นไป  เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ" พ.อ.หญิง ทักษดา กล่าว.
 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่