royal coronation
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
การเมือง

"นายกฯ" เตรียมโชว์วิสัยทัศน์ที่ "เนปาล"

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 - 08:05 น.
การเมือง,ประยุทธ์,เนปาล,โชว์วิสัยทัศน์
Shares :
เปิดอ่าน 1,180 ครั้ง

"นายกฯ" บิน "เนปาล" 30 - 31 ส.ค. นี้ ร่วม "ประชุมผู้นำความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล" เตรียมขึ้นโชว์วิสัยทัศน์ เน้นคนเป็นศูนย์กลาง พร้อมหารือ "ผู้นำอินเดีย - เนปาล"

               29 ส.ค. 61  พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมผู้นำความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 - 31 ส.ค. ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยมีรัฐมนตรีร่วมคณะ ประกอบด้วย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 

 

 

               พล.ท.วีรชน กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการ ดังนี้ วันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค. นี้ เวลา 08.15 น. นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) กองทัพอากาศ โดยจะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัน (Tribhuvan International Airport) กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในเวลา 10.15 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเวลาที่กรุงกาฐมาณฑุช้ากว่าเวลาที่กรุงเทพฯ 1 ชั่วโมง 15 นาที

               หลังจากนั้น เวลา 11.40 น. นายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศที่เข้าร่วมการประชุมฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นางพิทา เทวี ภันฑรี (The Right Honourable Bidya Devi Bhandari) ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศที่เข้าร่วมการประชุมฯ และคู่สมรส เวลา 15.45 - 18.43 น. การประชุมผู้นำความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4 (Fourth BIMSTEC Summit) ณ โรงแรมโซลธี คราวน์ พลาซ่า และค่ำวันเดียวกันนี้ เวลา 20.00 - 21.30 น. นายคัดห์กา ปราสาด ชาร์มา โอลิ นายกรัฐมนตรีสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ (Gala Dinner) เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศที่เข้าร่วมการประชุม

 

 

 

               พล.ท.วีรชน กล่าวว่า โอกาสนี้ คณะนาฏศิลป์ ชุด “เถิดเทิง” (Theut-Theung Dance) ร่วมในการแสดงวัฒนธรรม ระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำแด่ผู้นำ BIMSTEC ด้วย ทั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 31 ส.ค. นี้ เวลา 08.40 น. นายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศที่เข้าร่วมการประชุมฯ ร่วมรับประทานอาหารเช้า (Breakfast Retreat) กับนายกรัฐมนตรีสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เวลา 09.40 น. นายกรัฐมนตรีพบหารือกับนายนเรนทร โมที. (Mr. Narendra Modi) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย และเวลา 10.10 น. จะพบหารือกับนายคัดห์กา ปราสาด ชาร์มา โอลิ (The Right Honourable Khadga Prasad Sharma Oli) นายกรัฐมนตรีสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

               พล.ท.วีรชน กล่าวว่า เวลา 11.00 น. พิธีปิดการประชุม (Concluding Session) โดยประเด็นของการประชุมหลักคือ “การมุ่งสู่ความสงบสุข ความมั่นคั่งและยั่งยืนแห่งภูมิภาคอ่าวเบงกอล” (Towards a Peaceful, Prosperous and Sustainable Bay of Bengal Region) และในการประชุมผู้นำอย่างไม่เป็นทางการ (Retreat) ผู้นำ BIMSTEC จะได้หารือ อย่างไม่เป็นทางการ ใน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) การจัดลำดับความสำคัญของความร่วมมือ BIMSTEC (Rationalization and Prioritization of Areas of Cooperation) 2) การจัดทำกฎบัตรสำหรับ BIMSTEC สำหรับการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้ปริญญากรุงเทพฯ (ค.ศ. 1997) (Charter for the Organization Building on the Principles of the Bangkok Declaration) 3) ความเชื่อมโยงภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC (BIMSTEC Connectivity) และ 4) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในภูมิภาค (Buddhist Circuit to Promote Tourism in the Region)

 

 

 

               พล.ท.วีรชน กล่าวว่า โดยจะมีการลงนามความตกลงในกรอบการประชุมความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้า (MoU for the Establishment of the BIMSTEC Grid Interconnection) ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้กรอบ BIMSTEC (MOA on the Establishment of BIMSTEC Technology Transfer Facility) และ ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างสถาบันการทูตของประเทศสมาชิก BIMSTEC (MoU Cooperation between Diplomatic Academies of BIMSTEC Member States) และพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานการประชุมความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลให้กับศรีลังกา สำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ ณ โรงแรมโซลธี คราวน์ พลาซ่า

               พล.ท.วีรชน กล่าวว่า โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี จะได้แสดงวิสัยทัศน์ ในที่ประชุม โดยเน้นการผลักดันความร่วมมือ ความเชื่อมโยงครอบคลุมทั้งทางบกและทางทะเล การค้าและการลงทุน และการสร้าง Visibility ของ BIMSTEC โดยเน้น “คน” เป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะสอดรับกับนโยบายของไทยที่มีแนวทางเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้ สำหรับผลลัพธ์ของการประชุม คือ ปฏิญญาการประชุมผู้นำ BIMSTEC ครั้งที่ 4 (Fourth BIMSTEC Summit Declaration) ครอบคลุมการปฏิรูปกรอบความร่วมมือเพื่อให้สอดคล้องกับภูมิรัฐศาสตร์ และสถานการณ์ปัจจุบัน เป็น 5 เสาหลักของความร่วมมือ ประกอบด้วย ความเชื่อมโยง การค้าและการลงทุน ปฏิสัมพันธ์ในระดับประชาชน ความมั่นคง และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาอ่าวเบงกอล / BIMSTEC (Bay of Bengal / BIMSTEC Development Fund)

 

 

 

               พล.ท.วีรชน กล่าวว่า สำหรับกรอบความร่วมมือ BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectorial Technical and Economic Cooperation - BIMSTEC) ก่อตั้งเมื่อ 6 มิ.ย. 40 ภายใต้แรงผลักดันของไทยเพื่อเชื่อมโยงนโยบาย Look West ของไทยกับ นโยบาย Look/Act East ของประเทศกลุ่มเอเชียใต้ ด้วยภูมิรัฐศาสตร์ ไทยจะเป็นสะพานเชื่อมโยงภูมิภาคทั้งสองเข้าด้วยกัน BIMSTEC จึงเป็นกรอบความร่วมมือ ทางวิชาการและทางเศรษฐกิจระหว่าง 7 ประเทศ

               ประกอบด้วย บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา และไทย โดยเน้นความร่วมมือ ด้านการค้าและการลงทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่ง บนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน การเป็นหุ้นส่วนกัน เพื่อนำไปสู่สันติภาพ ความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตของภูมิภาค BIMSTEC จึงเป็นหนึ่งกลไกสำคัญ ที่จะทำให้ไทยสามารถขยายความสัมพันธ์เพื่อร่วมกับประเทศสมาชิกในการใช้ศักยภาพของภูมิภาคนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ทั้งนี้ ตามกำหนดการไทยจะเป็นประธานกรอบความร่วมมือ BIMSTEC ในปี 2563 ด้วย

               ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ เวลา 13.40 น. นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัน เวลา 18.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) กองทัพอากาศ

 

 

 

Shares :
เปิดอ่าน 1,180 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ