"วิษณุ"นั่งหัวโต๊ะนำถก"ปฏิรูป"ไร้เงา"บวรศักดิ์"ร่วมวง

การเมือง  :  17 พ.ค. 2561

"วิษณุ"ถก"ปฏิรูป"ใช้แนวทางที่ทำกันทั่วโลกมี 11คณะคิดแล้วให้ส่วนราชการทำถ้าให้ส่วนราชการคิดทำเอง ไม่มีวันสำเร็จ ไร้เงา"บวรศักดิ์"ร่วมวง

 

            17 พฤษภาคม 2561 ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ กับประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ครั้งที่ 1/2561  

 

          โดยกล่าวว่า การปฏิรูปเราออกแบบว่าจะทำในประเด็นใด อย่างไร เพื่อให้ส่วนราชการเป็นผู้ปฏิบัติ แนวทางนี้ทำกันทั่วโลก ไม่ใช่สิ่งที่ผิดพลาด เพียงแต่เราไม่ต้องการให้ส่วนราชการต่าง ๆ เป็นผู้คิดว่าจะทำอะไร จึงให้คณะกรรมการปฏิรูป 11คณะ เป็นผู้คิด และจัดทำแผนปฏิรูปประเทศ โดยมีกระทรวง ทบวง กรม เป็นผู้นำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติไม่ได้ ไม่เช่นนั้นจะมีโทษ ซึ่งกรรมการปฏิรูปจะคอยตรวจดู 

 

          “เมื่อกรรมการปฏิรูปเป็นคนออกข้อสอบ กระทรวงเป็นนักเรียน มีหน้าที่สอบ แล้วส่งการบ้าน กรรมการปฏิรูปจะเป็นคนตรวจข้อสอบผ่านทางกลไกสภาพัฒน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ออกแบบกันมาตั้งแต่ต้น อยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว ทั้งนี้ นายบวรศักดิ์ ไม่ได้พูดในความหมายว่าเป็นห่วง แต่หมายความว่าการออกแบบโดยให้ส่วนราชการเป็นผู้คิดและทำ ไม่มีวันสำเร็จ ซึ่งเป็นความจริง แต่วันนี้เราไม่ได้ให้ส่วนราชการคิด เราให้คนอื่นคิด แล้วให้ส่วนราชการไปทำ ไม่ใช่บอกว่าให้ส่วนราชการเป็นคนทำ หรือชงอะไรเอง เขาจะทำได้หรือ เขาต้องทำให้ได้ เพราะว่าต้องทำ กฎหมายบังคับ “นายวิษณุ กล่าว 

 

           นายวิษณุ กล่าวว่า ที่ประชุมวันนี้เห็นชอบระเบียบในการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลว่าจะให้ดำเนินการในส่วนนี้อย่างไร ภายในกำหนดเวลาเท่าไหร่ ซึ่งต่อไปสภาพัฒน์จะเป็นผู้ดูแลงานธุรการ ก่อนรวบรวมส่งคณะกรรมการปฏิรูปแต่ละด้าน ทั้งนี้ มีการบ้านให้ส่วนราชการต้องไปอ่านแผนปฏิรูป และต้องบอกว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวพันกับการปฏิรูปประเด็นใด หรือการนำประเด็นปฏิรูปเป็นตัวตั้ง แล้วเกี่ยวพันกับกระทรวงใด ซึ่งต้องทำรายงานส่งภายในเดือนก.ค.นี้ 

 

         ส่วนกรณีที่นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านกฎหมาย ไม่เข้าร่วมประชุมในวันนี้นั้น เนื่องจากมีภารกิจสำคัญต้องเดินทางไปต่างประเทศ ที่มีนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้า  ซึ่งได้ส่งตัวแทนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมแทน 


////