โยก 'ทศพร' เป็นเลขาฯสภาพัฒน์ ตั้ง 'ปกรณ์' เป็นนั่งก.พ.ร.แทน

มติครม.โยก "ทศพร ศิริสัมพันธ์" เป็นเลขาธิการสภาพัฒน์ ตั้ง "ปกรณ์ นิลประพันธ์" เป็นนั่งเลขาธิการก.พ.ร.แทน

 

         ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้ง ศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) เป็นเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และมีมติแต่งตั้งนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นเลขาธิการ ก.พ.ร.

 

สำหรับประวัตินายทศพร ศิริสัมพันธ์

คุณวุฒิการศึกษา

รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยM.A.P.A. สาขาบริหารการพัฒนา Pi Alpha Alpha (National Honor Society for Public Affairs and Administration), Northem Illinois University, U.S.A.Ph.D. สาขาการวิเคราะห์นโยบาย การบริหารรัฐกิจ และการเมืองเปรียบเทียบ, Northern Illionis University, U.S.A.

 

 

โยก 'ทศพร' เป็นเลขาฯสภาพัฒน์ ตั้ง 'ปกรณ์' เป็นนั่งก.พ.ร.แทนศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

การอบรมส่งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP 80/2006 , FND 30/2006“Local Authorities and the State”, Ecolc Nationale d’ Administration (ENA) ประเทศฝรั่งเศสสถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (วตท.10)วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรมหลักสูตรนักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15

 

ประสบการณ์การทำงาน

2536 - 2539

หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2539 - 2543

ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2543 - 2546

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

 

2546 - 2549

กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

2547 - 2549

กรรมการ ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ

2549 - 2551

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2548 - 2552

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)

2549 - 2552

กรรมการธรรมาภิบาล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 

2546 - 30 กันยายน 2556

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่