ป.ป.ช.ตั้งเป้า 5ปี ทำให้คนไทยไม่เพิกเฉยการโกง

การเมือง  :  14 มี.ค. 2561

"ป.ป.ช." ตั้งเป้า อีก5ปี พลิกโฉมประเทศไทย ทำให้คนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต ชี้ ต้องยกระดับธรรมาภิบาล ทำแผนป้องกัน-ปราบปรามอย่างเป็นระบบ

          เมื่อวันที่ 14 มี.ค.61 เวลา 09.00น. ที่สำนักงานคณะกรรมการ​ป้องกันและปราบปรามการทุจริต​แห่งชาติ​ (ป.ป.ช.) มีการจัดประชุมโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรม​สื่อสาธารณะ​สร้างสรรค์​ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม​บันเทิงในแนวทางประชารัฐ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรม​บันเทิงร่วม​สร้างสังคม​ที่ไม่ทนต่อการทุจริต ด้วยการออกแบบและบรรจุเนื้อหาที่สร้างให้สังคมไม่ทนต่อการทุจริต​ในผลงานสร้างสรรค์​ของตน 

          โดย พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป.ป.ช. กล่าวว่า ในปี 2560 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 ว่าด้วยประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์หลัก คือ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตโดยจะมุ่งเน้นไปที่การปรับสภาพสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

            โดยเริ่มจากการสอนในทุกระดับโดยเฉพาะเด็กๆ ผ่านสถาบันการศึกษาในการสร้างค่านิยม และปลูกจิตสำนึกให้เด็กๆ มีจิตสาธารณะเห็นแก่ภาพรวม ใช้กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม  ซึ่งการประชุมเพื่อยกร่างข้อตกลงความร่วมมือและแผนปฎิบัติร่วมภาคอุตสาหกรรม เป็นหนึ่งในโครงการจุดกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริตโดยจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมในการใช้จุดเด่นของแต่ละองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับงบประมาณและเกิดผลลัพธ์สูงสุดต่อประเทศ

            พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวอีกว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ที่ผ่านมาได้มีการประกาศคะแนน CPI อันดับของไทยขยับขึ้นมาเล็กน้อย ซึ่งคะแนนมีความสำคัญกับการตัดสินใจของนักลงทุนและท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศ ทั้งนี้ อีก 5 ปี ข้างหน้า ป.ป.ช. ตั้งเป้าทำให้ประเทศไทยเป็นมิติใหม่ ทำให้คนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต โดยต้องยกระดับธรรมาภิบาลจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ