ครม.เห็นชอบ "กอบกาญจน์" เป็นประธานบอร์ดพิงคนคร

การเมือง  :  13 มี.ค. 2561

ครม.เห็นชอบ "กอบกาญจน์" เป็นประธานบอร์ดพิงคนคร

 

           13 มี.ค.61-พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่ามี่ประชุม ครม.อนุมัติตามที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร แทนประธานกรรมการและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2560 รวม 7 คน ดังนี้ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ  น.ส.บุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  นายสุเทพ นิ่มสาย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายณรงค์ คองประเสริฐ กรรมการภาคเอกชน นายสรภพ เชื้อดำรง กรรมการภาคเอกชน  และนายอนุชา ดำรงมณี กรรมการภาคเอกชน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 2561 เป็นต้นไป