แจงของบ 8 พันลบ.ทำระบบไอซีที เหมาะสม-ปรับให้ทันสมัย !!

การเมือง  :  12 มี.ค. 2561

"เลขาสภาฯ" แจงของบ 8 พันล้านบาท ทำระบบไอซีที เหมาะสม-ปรับให้ทันสมัย แถลงยิบรายละเอียดส่วนใช้งบประมาณ เสนอของบประมาณ จาก ครม.

          12 มี.ค.61-"เลขาสภาฯ" แจงของบ 8 พันล้านบาท ทำระบบไอซีที เหมาะสม-ปรับให้ทันสมัย แถลงยิบรายละเอียดส่วนใช้งบประมาณ เสนอของบประมาณ จาก ครม. ด้าน "รองเลขาฯ" ยืนยันไม่ล็อคสเปค – แม้ใช้วิธีคัดเลือกพิเศษ

          นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ย่านเกียกกาย แถลงยืนยันต่อการเตรียมเสนอของบประมาณจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มูลค่า 8,658 ล้านบาท เพื่อใช้ในส่วนทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและส่วนที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ย่านเกียกกายมีความเหมาะสม แม้งบประมาณที่เตรียมเสนอขอดังกล่าวจะเพิ่มจากการศึกษามาก่อนหน้านี้  ที่ประเมินในจำนวน 3,586 ล้านบาท ก็ตาม ส่วนหนึ่งเป็นเพราะได้ศึกษาใหม่และปรับปรุงแบบให้มีความทันสมัย อย่างไรก็ตามยืนยันงานส่วนดังกล่าวจะปฏิบัติตามกฎหมายและทำตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และจะไม่ยอมให้กลุ่มอิทธิพลจากส่วนงานต่างๆ เข้าแทรกแซงหรือล็อบบี้การทำงานอย่างแน่นอน สำหรับขั้นตอนการของบประมาณนั้นอยู่ระหว่างให้ ครม. พิจารณา และจัดสรรให้ตามความจำเป็น เบื้องต้นทางสภาฯ มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้ ดังนั้นอาจไม่ต้องรอรอบของการเสนอของบประมาณ ดังนั้นส่วนงบประมาณที่ให้ อาจเป็นงบกลาง

          ทางด้านนายโชติจุฑา อาจสอน กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CAMA  ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การศึกษาระบบไอซีทีแบบเก่าได้ศึกษาตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งพบความไม่ทันสมัย ดังนั้นในปี 2557 จึงได้ศึกษาใหม่โดยว่าจ้างบริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล จำกัด ออกแบบและได้นำคำแนะนำจาก 3 อนุกรรมการของรัฐสภา และ นักวิชาการจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุมทหารลาดกระบัง พิจารณาประกอบ และสรุปเป็นรายการงานและงบประมาณซึ่งเป็นส่วนที่เติมเต็มจากงานที่เคยตัดออกจากงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 18,000 ล้านบาท  งานโสตทัศนูกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศกระจกโดยรอบโดมห้องประชุม, ระบบปรับอากาศ, ระบบควบคุมไฟอัตโนมัติ ระบบรักษาความปลอดภัย ดังนั้นการออกแบบใหม่ต้องเติมส่วนที่ตัดออกไปด้วย โดยงานระบบรักษาความปลอดภัย มีวงเงิน 586 ล้านบาท , ระบบไอซีที มีวงเงิน  2,759 ล้านบาท แบ่งเป็น งานระบบเครือข่ายสื่อสาร จำนวน 815 ล้านบาท, เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และซอฟแวร์สนับสนุน จำนวน 1,448 ล้านบาท, เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและโทรทัศน์ วงเงิน 324 ล้านบาท และระบบสารสนเทศ 170 ล้านบาท

                   แจงของบ 8 พันลบ.ทำระบบไอซีที เหมาะสม-ปรับให้ทันสมัย !!

                นายโชติจุฑา กล่าวต่อว่า ขณะที่งานระบบที่ไม่ใช่ส่วนของไอที  (นอนไอที) คือ ระบบไฟฟ้า วงเงิน   276 ล้านบาท, งานรักษาความปลอดภัยในอาคาร วงเงิน178 ล้านบาท , งานประกอบอาคาร  594 ล้านบาท , งานจัดสร้างศูนย์ข้อมูลหลัก สำรอง 895 ล้านบาท และงานโสตฯ วงเงิน  2,244 ล้านบาท

                ขณะที่นายประสิทธิ์ อนันตวิรุฬห์ รองเลขาธิการ รับผิดชอบสำนักการคลังและงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวด้วยว่าส่วนการหาบริษัทที่รับจ้างทำงานส่วนดังกล่าว คณะทำงานเลือกใช้วิธีคัดเลือกพิเศษ คือ ส่งจดหมายเชิญชวนไปยังบริษัทที่มีคุณสมบัติตามสเปคที่กำหนด เพื่อให้ส่งรายการตามความต้องการของคณะกรรมการฯ ซึ่งส่วนดังกล่าวจะมีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่ประกอบด้วยส่วนของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ และบุคคลภายนอก ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติกรอบวงเงินจาก ครม. ที่จะแบ่งส่วนการใช้จ่ายผูกพัน 3 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 โดยเหตุผลที่เลือกใช้วิธีคัดเลือกพิเศษ เพราะเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องหาผู้รับจ้างให้ได้อย่างช้าไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน  ไม่เช่นนั้นจะกระทบต่อการขนย้ายสำนักงานรัฐสภา  ถ.อู่ทองใน