ตั้งแล้ว!! กมธ.ร่วมฯ ทบทวนร่างกฎหมาย ส.ส.-ส.ว.

สนช.มีมติตั้ง 2 กมธ.ร่วมฯ ทบทวนร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.และร่างกฎหมายที่มา ส.ว. มีเวลาพิจารณา 2 สัปดาห์ ก่อนส่งรายงานภายใน 28 ก.พ. นี้

 

           15 ก.พ.61 –  ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติตั้งคณะกรรมาธิการ จำนวน 2 คณะ เพื่อพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. คณะละ 11 คน ตามประเด็นที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งความเห็นโต้แย้งเนื้อหาว่ามีบางประเด็นที่ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

           ทั้งนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 267 วรรค 5 ซึ่งคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวจะประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ ประธานองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง กรณีคือ กกต. สมาชิก สนช. 5 คน และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมอบหมาย 5 คน

           ทั้งนี้ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช. คนที่หนึ่ง แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมาธิการฯ  มีกรอบเวลาพิจารณาข้อโต้แย้ง และทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมสนช. ภายใน 15   วัน โดยนับจากวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้นัดประชุมครั้งแรกในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ นี้ และต้องส่งรายงานให้ที่ประชุมก่อนครบเวลาดังกล่าว และก่อนวันหยุดราชการ

          สำหรับรายชื่อของกมธ.ฯ พิจารณาร่าง พ.ร.ป. ส.ส. ประกอบด้วย 1.นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต., 2.นพ.เจตน์ ศิรธรานท์ สนช., 3.นายชาญวิทย์ วสยางกูร สนช., 4.นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ สนช., 5.นายวิทยา ผิวผ่อง สนช., 6.นายสมชาย แสวงการ สนช., 7.พล.อ.อัฎพร เจริญพานิช กรธ., 8.นายภัทระ คำพิทักษ์ กรธ., 9.นายศุภชัย ยาวประภาษ กรธ., 10.นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรธ. และ 11.นายนรชิต สิงหเสนี กรธ.

          ขณะที่ กมธ.ฯ พิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ประกอบด้วย  1.นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต., 2.นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สนช., 3.นายสมคิด เลิศไพทูรย์ สนช., 4.นายสมชาย แสวงการ สนช., 5.พล.อ.อู๊ด เบื้องบน สนช., 6.พล.ร.อ.ธราธร ขจิตสุวรรณ สนช., 7.นายอุดม รัฐอมฤต กรธ., 8.นายอัชพร จารุจินดา กรธ., 9.นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรธ., 10.นายปกรณ์ นิลประพันธ์ กรธ. และ11. นายอภิชาต สุขัคคานนท์ กรธ.

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับเวลาที่ กมธ.ฯ ทั้ง 2 คณะต้องพิจารณาข้อโต้แย้งพร้อมทำรายงานให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันนั้นจะครบกำหนดในวันที่ 1 มีนาคม แต่ในวันดังกล่าวเป็นวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันหยุดราชการ  ทำให้ กมธ.ฯ ทั้ง 2 คณะ ต้องพิจารณาพร้อมส่งรายงานให้บรรจุวาระประชุม ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นี้

 


เปิดอ่าน