โปรดเกล้าฯ กฎหมาย กกต.

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้ากฎหมาย กกต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯ คมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวัดถัดจากที่ราชกิจจายุเกษาเผยแพร่   โดยถือเป็นฉบับแรกในกฎหมายลูกสี่ฉบับที่เมื่อเสร็จสิ้นต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง โดยขณะนี้ยังเหลืออีก 3 ฉบับที่ยังไม่ประกาศใช้ กล่าวคือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/093/1.PDF


เปิดอ่าน