"เอ็มโอยู" เชื่อมหน่วยราชการ อำนวยความสะดวก ปชช.

"วิษณุ" เป็นประธาน เซ็นต์ "เอ็มโอยู" ร่วมมือ "โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ" หวัง เชื่อมหน่วยราชการ อำนวยความสะดวกประชาชน                           19 มิ.ย. 60 - เมื่อเวลา 13.30 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับเครือข่ายประกอบด้วย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือนำร่องดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐกับ 4 กระทรวง ได้แก่กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข
          นายวิษณุ กล่าวว่า ปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ประกาศให้เป็นปีแห่งความอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และกฎหมายอำนวยความสะดวกจะใช้บังคับครบ 2 ปี มีความคืบหน้าหรือไม่ก็ให้สังคมเป็นผู้ประเมิน ในส่วนของภาครัฐก็ได้รับรายงานจากหลายกระทรวงในเรื่องดังกล่าว สรุปว่า สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น คือการปลุกจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่และข้าราชการในการให้บริการ เพราะหากข้าราชการมีความรู้สึกอย่างนี้ก็เชื่อว่าทุกอย่างจะขยับดีขึ้น ทั้งนี้ ภาครัฐได้พยายามบอกกับข้าราชการว่า อย่าคิดว่าการให้บริการประชาชนนั้นเป็นภาระ ให้นึกว่าเราเองเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรี ข้าราชการระดับเล็กก็จะมีหมวกอีกหนึ่งใบคือการเป็นประชาชนที่ต้องติดต่อราชการในส่วนต่างๆ เช่นเดียวกัน
          นายวิษณุ กล่าวว่า อีกภารกิจหนึ่งที่ควรจะทำคือการเชื่อมโยงระหว่างส่วนราชการต่างๆ ให้ช่วยกันคิด ช่วยกันอธิบายเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชน ซึ่งสำนักงานก.พ.ร. ได้นำแนวทางจากต่างประเทศในเรื่องห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐขึ้นมา และนำแนวคิดนี้มาปรึกษาในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) รุ่นที่ 1 ซึ่งก็ได้ข้อเสนอจากเวทีนี้ ว่าประเทศไทยควรที่จะมีห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ โดยบันทึกข้อตกลงทั้ง 2 ฉบับจะตอบสนองนโยบาย 4.0 ตอบสนองปีแห่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและตอบสนองการปฏิรูประบบข้าราชการ. 
 

 

 


เปิดอ่าน