"ป.ป.ช." แถลงผลงาน 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง

การเมือง  :  19 พ.ค. 2560

"ป.ป.ช." แถลงผลงาน รอบ7เดือน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เหลือแสวงหาข้อเท็จจริง 413 เรื่อง ไต่สวน เสร็จ 9 เรื่อง ตั้งเป้า ปีนี้เสร็จอีก 43 เรื่อง 

 

          19 พ.ค. 60 - นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. นายศักดิ์ชัย เมทินีพิศาลกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และนายชาตรี  ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในพื้นที่ภาค 6 ซึ่งประกอบด้วย 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิจิตร ตาก นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี และอุตรดิตถ์ ในรอบ 7 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 เมษายน 2560) ว่า สำหรับภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริต ด้านตรวจสอบทรัพย์สินและด้านป้องกันการทุจริต ดำเนินการในชั้น การแสวงหาข้อเท็จจริง  545 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 132 เรื่อง คงเหลือดำเนินการ 413 เรื่อง , การไต่สวนข้อเท็จจริง 104 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 9  เรื่อง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2560 จำนวน  43 เรื่อง คงเหลือดำเนินการ 52  เรื่อง

          นางสุวณา กล่าวอีกว่า ภารกิจด้านตรวจสอบทรัพย์สิน โดยตรวจสอบปกติ 972 บัญชี ดำเนินการแล้วเสร็จ 474 บัญชี  อยู่ระหว่างดำเนินการ 498 บัญชี , ตรวจสอบยืนยัน 367 บัญชี ดำเนินการแล้วเสร็จ 174 บัญชี อยู่ระหว่างดำเนินการ       193 บัญชี , กรณีจงใจไม่ยื่นบัญชี/จงใจยื่นเท็จหรือจงใจปกปิดข้อเท็จจริง 23 ราย กรณีตรวจสอบเชิงลึก 23  ราย

          นางสุวณา กล่าวต่อว่า ภารกิจด้านป้องกันการทุจริต ดำเนินโครงการและกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) จำนวน  139 โครงการ แยกตามการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 74 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 12 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 2 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 23 โครงการ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต (ยังไม่ได้ดำเนินการ) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 28 โครงการ

 

 

 


เปิดอ่าน