เปิดปูม คณะก.ก.แก้ไขร่าง รธน.ฯ-ภารกิจ

การเมือง  :  11 ม.ค. 2560

คณะกรรมการฯที่จะมาทำหน้าที่แก้ไขร่าง รธน.ตามข้อสังเกตพระราชทาน เป็นใคร และมีภารกิจอย่างไร


          “คณะกรรมการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญตามข้อสังเกตพระราชทาน” ซึ่ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  จะแต่งตั้งขึ้น หลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี57 เสร็จสิ้น แล้วนายกฯไปรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติกลับลงมา ทั้งนี้คณะกรรมการชุดนี้  มีจำนวน 10 คน ซึ่งเป็นระดับปรมาจารย์กฎหมาย และเป็นผู้ใหญ่ในวงการยุติธรรม  ดังนี้
 
          1.วิษณุ เครืองาม   รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในรัฐบาลปัจจุบัน, ราชบัณฑิต, หัวหน้าคณะร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)และยังเป็นที่ปรึกษา คสช. ที่ผ่านมา เป็น “มือกฎหมาย” ให้กับหลายรัฐบาลได้พึ่งพิงฝีมือ

           2.มีชัย ฤชุพันธุ์  ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.), สมาชิก คสช., อดีตประธานรัฐสภา, อดีตรองนายกรัฐมนตรี ,เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยกร่างกฎหมาย และตอบปัญหาข้อกฎหมายและการเมืองทางเว็บไซต์มีชัยไทยแลนด์
 
           3.อภิชาต สุขัคคานนท์ รองประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, อดีตประธานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)  ,เคยเป็นผู้พิพากษา ผ่านตำแหน่งสำคัญมาหลายตำแหน่ง เช่น อดีตประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา,อดีตประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9, อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
 
           4.อัชพร จารุจินดา    กรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบัน , อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, เคยเป็นหนึ่งในคณะทำงานยกร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549
 
           5.พรเพชร วิชิตชลชัย   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ( สนช.),ที่ปรึกษากฎหมายของ คสช. ,อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน, เคยเป็นผู้พิพากษามาก่อน  ผ่านการดำรงตำแหน่งสำคัญมาหลายตำแหน่ง เช่น ผู้พิพากษาศาลฎีกา, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฏีกา ,ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4

 

เปิดปูม คณะก.ก.แก้ไขร่าง รธน.ฯ-ภารกิจ 


           6.บวรศักด์ อุวรรณโณ   เป็นอีกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมานานในวงกฎหมาย  เคยเป็นอดีตประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2558 , อดีตรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ,อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2539 ,อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเป็นอดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
 
           7.อำพน กิตติอำพน     ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ,อดีตเลขาธิการ ครม.,อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
          8.วีระพล ตั้งสุวรรณ    ประธานศาลฎีกา  ผ่านการดำรงตำแหน่งสำคัญในวิชาชีพผู้พิพากษามาหลายตำแหน่ง เช่น รองประธานศาลฎีกา, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา,  ผู้พิพากษาศาลฎีกา,  , ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์,  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา  และอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม

         9.ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร  อัยการสูงสุด และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    ผ่านการดำรงตำแหน่งสำคัญในวิชาชีพอัยการมาหลายตำแหน่ง เช่น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช, อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูง , อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ , อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา ,รองอัยการสูงสุด

        10.ดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  ,กรรมการร่างกฎหมายประจำสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
        ภารกิจ มีหน้าที่สำคัญ 2 ประการ 
        
 1.แก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ เฉพาะประเด็นตามที่สำนักราชเลขาธิการแจ้งมาเท่านั้น
        2.ตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อสังเกตพระราชทาน

      หมายเหตุ คณะกรรมการฯ มีเวลา 30 วัน นับจากนายกฯขอพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญกลับคืนมา ในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ
 


เปิดอ่าน