ถึงประหาร ! ทุจริตเกินพันล้าน

"กมธ.การเมือง"ชงตรวจสอบการใช้อำนาจรรัฐเพิ่มกก.กลั่นกรองกระทู้ เพิ่มโทษคนทำทุจริต ตามความเสียหาย เสนอโทษสูงสุดประหารชีวิตคดีทุจริตเกินพันล้าน 

         7 ธ.ค. --- ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้นัดประชุมสปท. ในวันที่ 9 ม.ค. เพื่อพิจารณารายงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปที่สำคัญ ของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการเมือง  ซึ่งมีนายเสรี สุวรรณภานนท์ เป็นประธาน กมธ.ฯ ได้เสนอรายงาน เรื่อง การควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 

        ทั้งนี้ในรายงานฉบับดังกล่าวมีสาระสำคัญถึงการปฏิรูปกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของฝ่ายบริหาร แบ่งเป็น ในระบบของสภาผู้แทนราษฎร หรือ วุฒิสภา ส่วนของการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในประเด็นปัญหาต่าง ๆ เสนอให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองกระทู้ เพื่อพิจารณาคัดเลือกกระทู้ถามที่มีความสำคัญและเป็นปัญหาซึ่งต้องรับการแก้ไขในระดับการบริหารราชการแผ่นดินก่อนเข้าสู่การบรรจุในระเบียบวาระ เพื่อแก้ปัญหากรณีที่ตั้งกระทู้ถามลักษณะที่สนับสนุนหรือประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล 

        รายงานฉบับดังกล่าว ยังเสนอแนวทางการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ด้วยการปฏิรูปองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีสาระสำคัญ คือ ปรับกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ซึ่งตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติกำหนดให้มีตัวแทนจากองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาด้วย ดังนั้นควรกำหนดรายละเอียดส่วนตัวแทนขององค์กรอิสระให้ชัดเจนว่าจะเป็นกรรมการชุดเดิม,บุคคลเดิม หรือต่างบุคคลในการสรรหาแต่ละองค์กร เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกำหนดบุคคลไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจกระทบต่อความโปร่งใสและการใช้ดุลยพินิจของกรรมการสรรหาที่มาจากองค์กรอิสระนั้น ๆ ได้ ขณะที่คุณสมบัติของกรรมการองค์กรอิสระ ที่ระบุให้มีความรับผิดชอบสูง, มีความดีเป็นที่ประจักษ์ ควรกำหนดนิยามและขอบเขตให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางและกรอบการคัดเลือกที่ชัดเจนและกรรมการสรรหาสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนั้นควรเปิดกว้างให้ทุกสาขาอาชีพสามารถสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการองค์กรอิสระได้ 

         ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าในข้อเสนอของรายงานการควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนั้น ยังเสนอให้ใช้มาตรการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจของข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจรัฐแนวทางเดียวกันกับการตรวจสอบฝ่ายการเมือง พร้อมกับเสนอให้ปรับอัตราการลงโทษผู้ที่กระทำความผิดในคดีคอร์รัปชั่น ได้แก่ คดีที่สร้างความเสียหายเป็นมูลค่า ไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้จำคุกไม่เกิน 5 ปี, คดีที่สร้างความเสียหายเป็นมูลค่า เกิน 1 ล้านบาท - 10ล้านบาท ให้จำคุก  10 ปี, คดีที่สร้างความเสียหายเป็นมูลค่า เกิน 10ล้านบาท -100 ล้านบาท จำคุก 20ปี ,คดีที่สร้างความเสียหายเป็นมูลค่า เกิน 100 ล้านบาท-1,000ล้านบาท ให้จำคุกตลอดชีวิตและคดีที่สร้างความเสียหายเป็นมูลค่าเกิน 1,000ล้านบาท ให้ลงโทษด้วยการประหารชีวิต 

         นอกจากนั้นในข้อเสนอของกมธ.ฯด้านการเมือง ยังขอให้เมื่อสปท.พิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้ส่งรายงานฉบับดังกล่าวให้กับ คณะรัฐมนตรี, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณา รวมถึงขอสัดส่วนในกมธ.ฯของสนช. ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับรายงาน จำนวน 1 ที่ เพื่อให้ตัวแทนของกมธ.ฯ ด้านการเมือง สปท. เข้าไปมีส่วนร่วมพิจารณาและเสนอแนะความเห็น.

              

                               


เปิดอ่าน