ปชช.รู้ 10 ธ.ค.วันรธน. แต่ยังไม่คิดศึกษาทั้งฉบับ

วันรัฐธรรมนูญ, 10 ธันวาคม, ปชช., ซูเปอร์โพล, ปชช, รู้, วัน, รธน, แต่, ยัง, ไม่, คิด, ศึกษา, ทั้ง, ฉบับ, ปชชรู้, ธควันรธน

 ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ ปชช.รู้ 10 ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญเป็นวันสำคัญ แต่ขาดแรงบันดาลใจหยิบขึ้นมาอ่านทั้งฉบับ เหตุกลไกรัฐขาดประสิทธิภาพ  กลุ่มนักการเมือง กับ สมาชิก

 

          10 ม.ค.59 - ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล(SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง โพล วันรัฐธรรมนูญ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,145 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม ที่ผ่านมา พบว่าประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.9 รู้ว่า วันที่ 10 ธันวาคม เป็นวันรัฐธรรมนูญ แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.5 ไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเลย 

          นอกจากนี้ ประชาชนยังได้ยิน เห็นแต่ข่าวความขัดแย้งระหว่าง กลุ่มนักการเมือง กับ สมาชิก สนช. และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในช่วงการพิจารณาออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนี้ มาเป็นอันดับแรก คือร้อยละ 35.8 รองลงมาคือ ร้อยละ 32.7 รับรู้ว่า เป็นประโยชน์ต่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ร้อยละ 12.4 รับรู้ว่า เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม ในขณะที่ร้อยละ 11.4 รับรู้ว่า มีหลายมาตราที่ดีต่อ ทุกคน ทุกหมู่เหล่าไม่แบ่งแยก และร้อยละ 7.6 รับรู้อื่นๆ เช่น ความสับสน ขัดแย้ง เบื่อหน่ายการเมือง การกระจายอำนาจ เป็นต้น  
          ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนรู้วันรัฐธรรมนูญตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม แต่การรับรู้ว่าวันรัฐธรรมนูญเป็นวันสำคัญ ยังไม่ได้ทำให้ประชาชนเกิดแรงบันดาลใจให้หันมาอ่าน ศึกษารัฐธรรมนูญด้วยตนเอง สาเหตุสำคัญที่น่าพิจารณาคือ ประชาชนยังไม่เกิดแรงบันดาลใจที่มากเพียงพอว่า รัฐธรรมนูญสำคัญต่อชีวิตของตนเองจนต้องหยิบขึ้นมาอ่าน หรืออาจเป็นเพราะกลไกของรัฐ ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่ทำให้ทุกคนต้องยึดกฎหมายสูงสุดร่วมกัน และตัวบั่นทอนแรงบันดาลใจของสาธารณชนที่สำคัญคือ ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นระหว่าง กลุ่มนักการเมือง กับ สมาชิก สนช. และ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ที่น่าจะแสดงท่าทีทำให้เห็นว่า รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่จะทุกคนในชาติจะได้รับนี้ ช่วยลดทอนความขัดแย้งของคนในชาติ มากกว่า จะกลายเป็นต้นเหตุความขัดแย้งเสียเอง.

 

 

 


 


เปิดอ่าน