โพลเผยเด็กไทยไม่สนใจการเมือง

"สวนดุสิตโพล" เผยผลสำรวจเด็กไทย 45.62% ไม่สนใจการเมืองไทยเพราะวุ่นวาย-นักการเมืองทะเลาะกันไม่เป็นประชาธิปไตย ชี้ไม่มีอะไรดี แต่จะตั้งใจเรียน-ไม่สร้างปัญหา

          วันที่ 11 ม.ค.55  วันเด็กแห่งชาติปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนมีการจัดงานขึ้นสำหรับเด็กๆตามสถานที่ต่างๆหลายแห่ง สำหรับคำขวัญในปีนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญในวันเด็กประจำปี 2556 ว่า "รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน” เพราะเด็กในวันนี้มีความสำคัญและจะเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของเด็กไทย โดยเฉพาะเรื่องการเมืองที่ควรปลูกฝังจิตสำนึกและมุมมองที่ดีตั้งแต่  วัยเยาว์

          “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ได้สำรวจความคิดเห็นของเด็กไทยทั่วประเทศ  จำนวน 1,367 คน ระหว่างวันที่  6-10 มกราคม 2556  สรุปผลดังนี้ โดยคำถามแรกถามว่า  1. “เด็ก” ณ วันนี้ สนใจเรื่อง “การเมืองไทย” มากน้อยเพียงใด  ซึ่งอันดับ 1 ไม่ค่อยสนใจ 45.62% เพราะการเมืองไทยมีแต่เรื่องวุ่นวาย นักการเมืองมัวแต่ทะเลาะกัน ไม่เป็นประชาธิปไตย ฯลฯ   อันดับ 2 ค่อนข้างสนใจ 25.18%  เพราะ การเมืองมีความสำคัญต่อประเทศ ได้ยินข่าวการเมืองทุกวัน ในบทเรียนก็มีเรื่องการเมือง ฯลฯ   อันดับ 3 ไม่สนใจ 19.35%  เพราะ ไม่ชอบ เบื่อการเมือง  นักการเมืองทำให้บ้านเมืองย่ำแย่ เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเยาวชน ฯลฯ  อันดับ 4สนใจมาก 9.85% เพราะ ชอบและสนใจการเมือง ผู้ใหญ่พูดถึงกันมาก คุณครูชอบยกตัวอย่างในห้องเรียน ฯลฯ
 
          2. “การเมืองไทย” ณ วันนี้ มีอะไร? “ดี” หรือมีเรื่องที่พึงพอใจบ้าง อันดับ 1 ยังไม่เห็นมีอะไรดีเลย มีแต่ความวุ่นวาย 82.33% อันดับ 2 มีนโยบายเกี่ยวกับเด็ก เช่น เรียนฟรี แจกแท็บเล็ตนักเรียน 11.54% อันดับ 3 ขึ้นค่าแรง รถคันแรก   6.13%    3. “การเมืองไทย” ณ วันนี้ มีปัญหาเร่งด่วนอะไรบ้าง? ที่ต้องเร่งแก้ไข  อันดับ 1 ทุจริต คอรัปชั่น /โกงกิน 58.74%  อันดับ 2 เรื่องต่าง ๆ ที่ยังแก้ไม่ได้ เช่น เศรษฐกิจ ของแพง การศึกษา ยาเสพติด ฯลฯ 23.29%  อันดับ 3 ขาดความสามัคคี แตกแยก /ทะเลาะกัน /การประท้วง 17.97%
          
          4. “เด็ก” ณ วันนี้  จะเข้ามามีส่วนร่วม กับ “การเมืองไทย” อย่างไรบ้าง?  อันดับ 1 เป็นคนดี ตั้งใจเรียนหนังสือ ไม่สร้างปัญหา 60.36% อันดับ 2 แสดงความคิดเห็นเรื่องการเมืองได้ /ไม่เข้าข้างฝ่ายใด 23.75%  อันดับ 3 จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง /เลือกคนดีมาทำงาน 15.89%     5.  สิ่งที่ “เด็กๆ” คาดหวังอยากให้การเมืองไทยพัฒนาเทียบเท่าประเทศต่าง ๆ ที่เจริญแล้ว คือ อันดับ 1พัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ 39.11%  อันดับ 2 นักการเมืองเป็นคนดี ไม่โกง/มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย33.28% อันดับ 3 ความสามัคคี /ไม่ทะเลาะกัน ไม่สร้างความวุ่นวายให้บ้านเมือง 27.61%   
 
          6. “เด็ก ๆ” คิดว่าจะฝาก “อนาคตการเมืองไทย” ไว้กับใครบ้าง  อันดับ 1 ตัวเราเอง /เยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ 47.41% อันดับ 2 คนไทยทุกคน 20.69% อันดับ 3 ใครก็ได้ที่เป็นคนดี /นักการเมืองคนไหนก็ได้ที่เป็นคนดี 19.80% อันดับ 4 นายกรัฐมนตรี/รัฐบาล  6.17%  อันดับ 5 คุณครู /โรงเรียน 5.93%
กรุงเทพโพลล์ระบุอาชีพในฝันของเด็กๆ อันดับท้ายคือ"นักการเมือง"

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  ระบุว่า เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 12 มกราคม นี้ ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ   กรุงเทพโพลล์ จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของเด็กๆ ที่มีอายุ 6-14 ปี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  เรื่อง  “ความคิดของเด็กฝากถึงผู้ใหญ่ ในวันเด็กแห่งชาติ” จำนวน 1,115 คน เมื่อวันที่ 8 - 10  มกราคม ที่ผ่านมา พบว่า
    
          สถานที่ที่เด็กๆ อยากให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง พาไปเที่ยวมากที่สุดคือ สวนสนุก เช่น สวนสยาม   ดรีมเวิลด์ ร้อยละ 26.9  รองลงมาคือ พาไปเที่ยวทะเล ร้อยละ 25.5 และพาไปสวนสัตว์ เช่น เขาดิน ซาฟารีเวิลด์ ร้อยละ 15.6
      
          สำหรับของขวัญที่เด็กๆ อยากได้จากนายกรัฐมนตรีในวันเด็กปีนี้ มากที่สุด คือไอแพด แท็บเล็ต ร้อยละ 19.7 รองลงมาคือ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน เช่น บีบี ไอโฟน ซัมซุง ฯลฯ ร้อยละ 15.3 และตุ๊กตาตัวใหญ่ๆ ร้อยละ 12.2
  
          ในส่วนคำขวัญวันเด็กในปีนี้ ของนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ว่า “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”เด็กๆ ส่วนใหญ่ระบุว่าคำที่ตนเองสามารถทำได้มากที่สุด คือ คำว่า “ใฝ่เรียนรู้” ร้อยละ 46.9 รองลงมาคือคำว่า “รักษาวินัย” ร้อยละ 28.8 คำว่า “นำพาไทยสู่อาเซียน” ร้อยละ 13.7 และคำว่า “เพิ่มพูนปัญญา” ร้อยละ 8.9 ตามลำดับ ในขณะที่ร้อยละ 1.7 ระบุว่าไม่สามารถทำได้เลยสักข้อ
  
          ด้านอาชีพที่เด็กใฝ่ฝันอยากจะเป็นมากที่สุดเมื่อโตขึ้น คือ อาชีพหมอ/แพทย์ ร้อยละ 16.6รองลงมาคือ คุณครู ร้อยละ 14.1 และตำรวจ ร้อยละ 11.5  ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 4.2 เท่านั้น ที่ระบุว่าอยากเป็นนายกรัฐมนตรีและนักการเมือง
  
          เมื่อถามถึงคุณสมบัติของคนดีในความคิดของเด็กๆ พบว่า ต้องใจดี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ร้อยละ 38.0 รองลงมาคือ ต้องซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 36.4  และขยัน อดทน ร้อยละ 15.0
  
          สุดท้ายเรื่องที่เด็กๆ อยากบอกผู้ใหญ่ในสังคมมากที่สุดคือ ให้สามัคคีปรองดอง เลิกทะเลาะกัน   ร้อยละ 33.6  รองลงมาคือ ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกง ร้อยละ 23.7 และให้ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็ก ร้อยละ 11.1
  
          ดังรายละเอียดต่อไปนี้
          1. สถานที่ที่เด็กๆอยากให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง พาไปเที่ยวมากที่สุดคือ - ไปเที่ยวสวนสนุก เช่น สวนสยาม ดรีมเวิลด์  ร้อยละ 26.9   ไปเที่ยวทะเล ร้อยละ 25.5  ไปสวนสัตว์ เช่น เขาดิน ซาฟารีเวิลด์ ร้อยละ 15.6   ไปวัด ทำบุญ ร้อยละ 12.9  ไปท้องฟ้าจำลอง  ร้อยละ 8.0   ไปดู รถถัง เครื่องบิน ปืนใหญ่ ร้อยละ 3.7 ไปทำเนียบรัฐบาล นั่งเก้าอี้นายกฯ  ร้อยละ 3.2  อื่นๆ อาทิ ไปชมพิพิธภัณฑ์ ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 4.2   งานกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 

          2. ของขวัญวันเด็ก ที่เด็กๆ อยากได้จากนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง) ไอแพด / แท็บเล็ต ร้อยละ 19.7  โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน เช่น บีบี ไอโฟน ซัมซุง ร้อยละ 15.3 ตุ๊กตาตัวใหญ่ๆ ร้อยละ 12.2  คอมพิวเตอร์ และ Notebook ร้อยละ 7.2   จักรยาน ร้อยละ 5.9
  
          3. จากคำขวัญวันเด็กในปีนี้ ของนายก ฯ ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร ที่ว่า “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน” คำที่เด็กคิดว่าสามารถทำได้มากที่สุด คือ  รักษาวินัย ร้อยละ 28.8  ใฝ่เรียนรู้ ร้อยละ 46.9  เพิ่มพูนปัญญา ร้อยละ 8.9  นำพาไทยสู่อาเซียน  ร้อยละ 13.7   ทำไม่ได้สักข้อ ร้อยละ 1.7
  
          4. อาชีพที่เด็กใฝ่ฝันอยากเป็นมากที่สุด 10 อันดับแรก คือ หมอ  แพทย์ ร้อยละ 16.6   คุณครู    ร้อยละ 14.1   ตำรวจ ร้อยละ 11.5     ทหาร ร้อยละ 11.2 ดารา/นักร้อง  ร้อยละ 10.8     นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ ร้อยละ 7.5    พยาบาล  ร้อยละ 5.7   วิศวกร/สถาปนิก   ร้อยละ 4.8  โปรแกรมเมอร์  ร้อยละ 4.4 นายกรัฐมนตรี/นักการเมือง ร้อยละ 4.2   
     
          5. คุณสมบัติของการเป็นคนดีในความคิดของเด็กๆ คือ   ใจดี / มีน้ำใจ / เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ร้อยละ 38.0  ซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 36.4    ขยัน / อดทน ร้อยละ 15.0 เรียนเก่ง ร้อยละ 7.8  ร่ำรวย ร้อยละ 1.7  มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก ร้อยละ 1.1
 
          6. เรื่องที่เด็กๆ อยากบอกกับผู้ใหญ่ในสังคมมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ    ให้สามัคคีปรองดอง เลิกทะเลาะกัน ร้อยละ 33.6   ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกง ร้อยละ 23.7  ให้ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็ก  ร้อยละ 11.1 ช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญ ร้อยละ 8.6   ให้รับฟังความคิดเห็นของเด็กๆ บ้าง ร้อยละ 6.6

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน