พระพุทธนวราชบพิตร พระในหลวง พระแห่งความสามัคคี

"ทยฺยชาติยา สามคฺคิยํ สติสญชานเนน โภชิสิยํ รกฺขนฺติ" นี่เป็นข้อความจารึกเป็นภาษาบาลีบริเวณฐานของพระพุทธนวราชบพิตร ซึ่งมีความหมายว่า "คนชาติไทยจะรักษาความเป็นไทยอยู่ได้ด้วยมีสติ สำนึกอยู่ในความสามัคคี"

   สำหรับประวัติการจัดสร้างพระพุทธนวราชบพิตร เป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริสร้างพระราชทานเป็นพระประจำจังหวัด เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ศ.ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ นายช่างกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร ปั้นหุ่นพระพุทธนวราชบพิตร ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และทรงกำหนดพระพุทธลักษณะด้วยพระองค์เอง จนพอพระราชหฤทัยแล้ว จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้เททองหล่อพระพุทธรูป เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๐๙

 พุทธลักษณะ พระพุทธนวราชบพิตร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีขนาดหน้าตักกว้าง ๒๓ ซม. สูง ๔๐ ซม. ที่บัวฐานด้านหน้าบรรจุพระพิมพ์ "พระสมเด็จจิตรลดา" ไว้อีกองค์หนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรให้เป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัด ประดิษฐานไว้ ณ ศาลากลางจังหวัดของทุกจังหวัด และเป็นพระพุทธรูปประจำหน่วยทหาร ประดิษฐานไว้ ณ กองบัญชาการหน่วยทหาร

 "หนองคาย" เป็นจังหวัดแรกที่ได้รับพระมหากรุณาพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร ซึ่งได้รับพระราชทานเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๑๐ ในโอกาสนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสแก่ชาวจังหวัดหนองคาย มีความสำคัญที่ขออัญเชิญมาเฉพาะบางตอน ดังนี้

 “...ข้าพเจ้ามาเยี่ยมท่านคราวนี้ ได้นำพระพุทธนวราชบพิตรมามอบให้ด้วย พระพุทธรูปองค์นี้ ข้าพเจ้าสร้างขึ้นเพื่อมอบไว้เป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัด ที่ฐานบัวหงายข้าพเจ้าได้บรรจุพระพิมพ์องค์หนึ่ง ซึ่งทำขึ้นด้วยผงศักดิ์สิทธิ์ อันได้มาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร...”

 “ขออานุภาพแห่งพระพุทธนวราชบพิตร จงปกปักรักษาท่านให้พ้นจากทุกข์ภัยทุกๆ ประการ บันดาลให้เกิดความสุขสวัสดี มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในการประกอบอาชีพ และมีความสมัครสมานกัน ในอันที่จะร่วมกันสร้างเสริมความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าให้แก่บ้านเมืองของเราสืบไป”

 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรเป็นพระประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักรไทย ดังนี้ "...ข้าพเจ้ามาเยี่ยมท่านคราวนี้ได้นำพระพุทธนวราชบพิตรมามอบให้ท่านด้วย พระพุทธนวราชบพิตรองค์นี้ ข้าพเจ้าสร้างขึ้นเพื่อมอบให้เป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัด ที่บัวฐาน ข้าพเจ้าบรรจุพระพิมพ์ (พระสมเด็จจิตรลดา) ไว้องค์หนึ่ง เป็นพระ (พระสมเด็จจิตรลดา) ที่ทำขึ้นด้วยผงศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งข้าพเจ้าได้มาจากทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร มีผงจากองค์พระธาตุศรีสองรัก จ.เลย นี้รวมอยู่ด้วย ข้าพเจ้าถือว่าพระพุทธนวราชบพิตร เป็นที่ตั้งแห่งคุณพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพสูงสุดและเป็นที่หมายของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศไทย และคนไทยทั้งชาติจึงได้บรรจุพระพิมพ์ (พระสมเด็จจิตรลดา) ที่ทำด้วยผงศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว ให้เป็นพระพุทธรูปสำคัญ และนำมามอบให้ท่านด้วยตนเอง

 ท่านทั้งหลาย จงรับพระพุทธนวราชบพิตรนี้ไว้เพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับจังหวัดและสำหรับตัว เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจ ในการที่จะสมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันประกอบความดี และขอให้ระลึกไว้เสมอเป็นนิตย์ด้วยว่า ในการกระทำการงานทั้งปวงนั้น ทุกคนต้องมีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร ประกอบด้วยความอะลุ้มอล่วย ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน เมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และความสามัคคี ถือเอาประโยชน์ร่วมกัน เป็นจุดประสงค์สำคัญ งานของท่านจึงจะสำเร็จผลได้โดยสมบูรณ์ และจะช่วยให้ท่านสามารถรวมกำลังกัน รักษาความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของจังหวัดของท่าน พร้อมกับพัฒนาให้เจริญรุดหน้าต่อไปในทุกๆ ทาง..."

อุโบสถแห่งความสามัคคี
 วัดวังทองวราราม ตั้งอยู่กลางตลาด อ.วังทอง ริมแม่น้ำวังทอง จ.พิษณุโลก มีเจ้าอาวาสในอดีตรูปหนึ่งคือ หลวงปู่มี ได้พัฒนาให้วัดเจริญรุ่งเรือง แม้จะมรณภาพไปนานนับร้อยปี แต่ชาววังทองยังเคารพบูชามาจนทุกวันนี้

  พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้รับคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๒๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ไปทรงตัดหวายลูกนิมิต พร้อมทั้งทอดพระเนตรพระพุทธรูปเก่า และโบราณวัตถุต่างๆ ภายในอุโบสถหลังเก่า ทรงถวายปัจจัย ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อบูรณะอุโบสถให้เป็นสถานที่ศึกษาประวัติศาสตร์

  โอกาสนั้นทรงมีพระราชดำรัสว่า "คูหาพระประธานงดงามจริง” เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๑๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน แบบหน้าบันอุโบสถ อันประกอบด้วย อักษรพระปรมาภิไธย ภปร. และพระคาถา “ทยฺยชาติยา สามคฺคิยํ สติสญฺชาณเน โภชิสิยํ รกฺขนฺติ” พร้อมคำแปลว่า “คนชาติไทยจะรักษาความเป็นไทยอยู่ได้ ด้วยมีสติ สำนึกอยู่ในความสามัคคี”

  ยังความปลาบปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประทับพระบาทไว้เหนือแผ่นดินวังทองครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ชาววังทองมาจนทุกวันนี้

 “ขออานุภาพแห่งพระพุทธนวราชบพิตร จงปกปักรักษาท่านให้พ้นจากทุกข์ภัยทุกๆประการ บันดาลให้เกิดความสุขสวัสดี มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในการประกอบอาชีพ และมีความสมัครสมานกัน ในอันที่จะร่วมกันสร้างเสริมความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าให้แก่บ้านเมืองของเราสืบไป”

0 เรื่อง ไตรเทพ ไกรงู 0
0 ภาพ ประเสริฐ เทพศรี 0

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน