ดัน "คุ้งบางกะเจ้า" สู่แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน

อพท. เสนอ เน้นสร้างการมีส่วนร่วมและการทำความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการ หวังใช้กลไกการท่องเที่ยวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

          ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน เห็นชอบแผนการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี ตามที่ อพท. เสนอ เน้นสร้างการมีส่วนร่วมและการทำความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการ หวังใช้กลไกการท่องเที่ยวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

ดัน "คุ้งบางกะเจ้า" สู่แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน

ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ

ดัน "คุ้งบางกะเจ้า" สู่แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

          ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุม ได้เห็นชอบแผนการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามที่ อพท. นำเสนอประกอบด้วย 5 แนวทาง คือ สร้างความรู้และความเข้าใจของชุมชนท้องถิ่น สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ส่งเสริมความเข้มแข็งโดยใช้กลไกบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การช่วยสร้างและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้เกิดอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ดัน "คุ้งบางกะเจ้า" สู่แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน

ดัน "คุ้งบางกะเจ้า" สู่แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน

บรรยากาศคุ้งบางกะเจ้า

          “ปัจจุบันคุ้งบางกะเจ้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนทั่วไปรู้จักกันดีอยู่แล้ว สิ่งที่อพท.จะเข้าไปดำเนินการคือการนำองค์ความรู้ไปพัฒนาศักยภาพให้แก่ชุมชน เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการฐานทรัพยากร ทุนทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มีอยู่นั้นให้เกิดการสืบทอดอย่างยั่งยืน ที่สำคัญคือเรื่องของการร่วมรับผลประโยชน์ที่ทุกชุมชนในคุ้งบางกะเจ้าต้องได้รับร่วมกันอย่างทั่วถึง” ทวีพงษ์ กล่าว

ดัน "คุ้งบางกะเจ้า" สู่แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน

บรรยากาศคุ้งบางกะเจ้า

          ทั้งนี้ตามแผนดำเนินงานใน 5 แนวทางดังกล่าว เป้าหมายเพื่อพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าให้เกิดการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามโครงการ “OUR Khung Bang Kachao” ระยะ 5 ปี ซึ่ง อพท. จะต้องลงพื้นที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในทุกระดับ ตามเกณฑ์พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC จัดทำกลไกการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและทุกระดับ จัดทำข้อตกลงร่วมกันให้แก่ชุมชนในการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สร้างความสามัคคีผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ชุมชนเกิดความรักความเป็นเจ้าของ หวงแหนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว เป้าหมายสุดท้ายคือผลจากการดำเนินงาน ชุมชนต้องมีความสุขจากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ดัน "คุ้งบางกะเจ้า" สู่แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน

บรรยากาศคุ้งบางกะเจ้า

          อย่างไรก็ตามการทำงานของอพท. เรามุ่งนำองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่อพท.พัฒนาขึ้นมาจากเกณฑ์พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกไปมอบให้ท้องถิ่นและชุมชน โดยมีเป้าหมายว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับแนวนโยบายของรัฐบาล ด้านความสะดวก สะอาด ปลอดภัย และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งภายหลังที่ประชุมเห็นชอบแผนดำเนินงานแล้วนั้น อพท.จะเริ่มดำเนินงานต่อไป