เปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยง 4 มรดกโลก

อยุธยา-ศรีเทพ-สุโขทัย-หลวงพระบาง

         สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม “แฟมิเลีย ไรเซชั่น ทริป” ดึงผู้ประกอบการไทย-ต่างชาติ เปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยง 4 มรดกโลก อยุธยา ศรีเทพ สุโขทัย หลวงพระบาง พร้อมจัดสัมมนาทางวิชาการและเจรจาธุรกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศ และสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น

เปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยง 4 มรดกโลก

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

         โดยเส้นทางการท่องเที่ยวจะเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานคร มุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยวทางมรดกโลก นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นอดีตราชธานีที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย คือ 417 ปี มีพระมหากษัตริย์ปกครองจำนวนทั้งหมด 33 พระองค์ ในช่วงระยะเวลาอันยาวนานนี้ บรรพชนของไทยได้สร้างสรรค์ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ไว้เป็นอนุสรณ์มากมาย ปรากฏเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า มีพื้นที่โบราณสถานทั้งสิ้นประมาณ 3,000 ไร่ โดยกรมศิลปากรได้ดำเนินการอนุรักษ์โบราณสถานเมืองพระนครศรีอยุธยาภายใต้ชื่อ “โครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” เมื่อปี พ.ศ. 2525 และต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม พร้อมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

เปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยง 4 มรดกโลก

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

         จากนั้นใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 21 มุ่งสู่ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งมี “อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ” แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์คาดว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี และกำลังเสนอรายชื่อเป็น “เทนเททีฟ ลิสต์” เพื่อรับรองให้เป็นมรดกโลกในอนาคตของประเทศไทย “อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ” เป็นเมืองโบราณที่มีคูเมือง กำแพงเมืองล้อมรอบ มีพื้นที่รวมประมาณ 2,889 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เมืองใน ผังเมืองค่อนข้างกลม เนื้อที่ประมาณ 1,300 ไร่ มีช่องประตูเมือง 6 ช่องทาง พื้นที่ภายในตัวเมืองเป็นลูกคลื่นเนินดินสูงต่ำไม่เท่ากัน กลุ่มโบราณสถานสำคัญขนาดใหญ่ ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางเมืองค่อนไปทางทิศตะวันตก ได้แก่ ปรางค์ศรีเทพ ปรางค์สองพี่น้อง และ เขาคลังใน ส่วนเมืองนอก ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเมืองใน มีคูเมือง กำแพงเมืองล้อมรอบทุกด้าน ผังเมืองค่อนข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน เนื้อที่ประมาณ 1,589 ไร่ มีช่องประตูเมือง 6 ช่องทาง ภายในตัวเมืองนอกพบโบราณสถานขนาดเล็กจำนวน 64 แห่ง รวมทั้งมีสระน้ำขนาดเล็กตั้งกระจายอยู่ทั่วไป สระน้ำที่มีขนาดใหญ่สุด คือ สระขวัญ ตั้งอยู่กลางเมืองค่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่นอกเมืองศรีเทพยังปรากฏเนินดินโบราณสถานตั้งกระจายตัวอยู่อีกราว 50 แห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางทิศเหนือของเมือง โบราณสถานที่สำคัญ คือ เขาคลังนอก ปรางค์ฤาษี และ สระแก้ว

เปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยง 4 มรดกโลก

วัดธรรมยาน

         ต่อจากนั้นบนเส้นทางยังมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ วัดธรรมยาน ซึ่งเริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2554 อุโบสถวัดธรรมยานนี้ มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม โดยผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบล้านนา-ล้านช้าง เข้ากับสถาปัตยกรรมไทยแบบร่วมสมัย ที่มีความเรียบง่าย แต่งดงามภายใน นอกจากนั้น บริเวณสระน้ำด้านหน้าอุโบสถ ยังมีประติมากรรมพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตนอยู่คู่กัน ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปและสักการะขอพร ประกอบกับความร่มรื่น เงียบสงบภายในบริเวณวัด จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง

เปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยง 4 มรดกโลก

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

เปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยง 4 มรดกโลก

วิถีชีวิตเรียบง่ายในหลวงพระบาง

         ออกเดินทางต่อผ่านเมืองเพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อ.หล่มเก่า ของ จ.เพชรบูรณ์ ที่มีวัฒนธรรมไทหล่มที่มีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผ่านด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง จ.เลย เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังเมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากนั้นมุ่งสู่เมือง “หลวงพระบาง” แหล่งท่องเที่ยวทางมรดกโลกที่สำคัญ จากนั้นกลับเข้าสู่ประเทศไทยอีกครั้ง แล้วเดินทางมุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก คือ “อุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่าสุโขทัย” หรือ เมืองเก่าสุโขทัย ห่างจากศาลากลางจังหวัดสุโขทัยไปตามทางหลวงหมายเลข 12 สายสุโขทัย-ตาก ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 12 กิโลเมตร เมื่อผ่านเข้าเขตเมืองเก่า จะแลเห็นยอดพระเจดีย์แบบต่างๆ อันสง่างามและวิหารอันศักดิ์สิทธิ์

เปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยง 4 มรดกโลก

วัดตระพังทอง

         กำแพงเมืองสุโขทัย ตั้งอยู่ ต.เมืองเก่า เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีประตูเมือง 4 ประตู ด้านเหนือเรียกว่า “ประตูศาลหลวง” ด้านใต้เรียกว่า “ประตูนะโม” ด้านทิศตะวันออกเรียกว่า “ประตูกำแพงหัก” ด้านทิศ ตะวันตกเรียกว่า “ประตูอ้อ” ภายนอกกำแพงเมืองในรัศมี 5 กิโลเมตร มีโบราณสถานประมาณ 70 แห่ง สร้างขึ้นไว้ในพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ ได้รับการบูรณะซ่อมแซมโดยกรมศิลปากร และได้รับการจัดตั้งให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี 2537
         เส้นทางจากสุโขทัยยังเชื่อมโยงต่อไปยัง จ.ตาก และออกจากประเทศไทยอีกครั้งที่ด่านแม่สอด ไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และหลังจากนั้นเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยอีกครั้งจากด่านแม่สอด  จ.ตาก มายังพิษณุโลก และกลับสู่กรุงเทพมหานคร

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@komchadluek ที่นี่