10 นักธุรกิจหญิงไทยเก่งได้โล่

ไลฟ์สไตล์  :  16 พ.ค. 2561

10 นักธุรกิจหญิงรับรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน

10 นักธุรกิจหญิงไทยเก่งได้โล่

พล.อ.นันตพร กาญจนรัตน์-คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล-พาซิต้า ฮวน-แมรี่ โจ เบอร์นาโด อาระกอน

          รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการสตรีในทุกระดับ เนื่องจากผู้ประกอบการสตรีมีสัดส่วนและมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจที่สูงขึ้น ล่าสุด พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีส่ง-รับมอบตำแหน่งประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากลให้แก่ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย และประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จาก พาซิต้า ฮวน ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนฟิลิปปินส์ โดย แมรี่ โจ เบอร์นาโด อาระกอน เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ที่ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันก่อน

10 นักธุรกิจหญิงไทยเก่งได้โล่

พัชรพิมล ยังประภากร-ชฎาทิพ จูตระกูล

10 นักธุรกิจหญิงไทยเก่งได้โล่

ลัดดาวัลย์ จงวิศาล-วาสนา รุ่งแสงทอง ลาทูรัส

          สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 250 คน จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมี  เวรารี่ คลิฟ รองผู้อำนวยการโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดร.สุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มาร่วมบรรยายในหัวข้อ “พลังสตรีกับเศรษฐกิจ : ความสำเร็จของผู้ประกอบการสตรี” และจัดให้มีพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน เพื่อเชิดชูเกียรตินักธุรกิจและผู้ประกอบการสตรีที่มาจากสาขาต่างๆ ใน 10 ประเทศอาเซียนด้วย สำหรับประเทศไทยมีผู้รับรางวัลทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค 10 ท่าน ได้แก่ ชฎาทิพ จูตระกูล, วาสนา รุ่งแสงทอง ลาทูรัส, วรรณี เจียรวนนท์ รอสส์, ลัดดาวัลย์ จงวิศาล, จรีพร จารุกรสกุล, พัชรพิมล ยังประภากร, พราวพุธ ลิปตพัลลภ, จิตรลดา ดิษยนันทน์ กัลย์จาฤก, กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ และพัชระภรณ์ ยิ้มแย้ม

10 นักธุรกิจหญิงไทยเก่งได้โล่

วรรณี เจียรวนนท์ รอสส์-ไมเคิล รอสส์

10 นักธุรกิจหญิงไทยเก่งได้โล่

กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ-พราวพุธ ลิปตพัลลภ

          พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ร่วมกับสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีแห่งประเทศไทย จัดพิธีรับมอบตำแหน่งประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน และการมอบรางวัลในครั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยและผู้ประกอบการสตรีไทยได้แสดงศักยภาพและสร้างเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียน และแสดงพลังให้เห็นถึงศักยภาพของสตรีในแวดวงธุรกิจและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนในการผลักดันให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และร่วมกันสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน รวมทั้งเป็นกิจการภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งเครือข่าย