ประสานมือเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (กพท.) ลงพื้นที่ชุมชนปูทาง การท่องเที่ยวยั่งยืน

ประสานมือเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน

       เมืองไทยเป็นเมืองการท่องเที่ยว หากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนได้นั้นต้องสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอันถือเป็นหัวใจสำคัญก่อน เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (กพท.) นำโดย ขจร วีระใจ และ สหวัฒน์ แน่นหนา พร้อมผู้บริหารจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อาทิ ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ, สุเทพ เกื้อสังข์ รองผู้อำนวยการ, สุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 (น่าน + อารยธรรมล้านนา) เข้าพบ สืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นครั้งแรก โดยมีเป้าหมายการพัฒนาให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ประสานมือเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน

สืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ (ซ้าย) ร่วมหารือกับ ขจร วีระใจ 

     ทั้งนี้ ในการหารือเบื้องต้น อพท.ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ และการสร้างกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านรูปแบบการทำงานที่เน้นกิจกรรมบูรณาการร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

      การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแม่ฮ่องสอน วัฒนธรรมจังหวัด สภาหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน และชุมชนในพื้นที่ให้มีความพร้อมและใช้กลไกการท่องเที่ยวช่วยกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาศักยภาพชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยพ่อเมืองแม่ฮ่องสอนและคณะให้ความสนใจและยินดีที่จะสนับสนุน อพท. ให้เข้ามาพัฒนาพื้นที่แห่งนี้อย่างเต็มที่ต่อไป

ประสานมือเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน

ประสานมือเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน