เปิดตรวจคัดกรองอัลไซเมอร์ให้คนไทย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ 6 สถาบันการแพทย์ชั้นนำจัด"โครงการตรวจคัดกรองสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย"

 

เปิดตรวจคัดกรองอัลไซเมอร์ให้คนไทยศ.นพ.นิธิ มหานนท์ (กลาง) นำทีมแถลงข่าว 

       ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 4 กรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้ที่ทรงมีต่อสุขภาพของประชาชนชาวไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ 6 สถาบันการแพทย์และการศึกษาชั้นนำร่วมมือกันจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ “โครงการตรวจคัดกรองสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย” โดย ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโครงการตรวจคัดกรองสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย ร่วมด้วย ศ.นพ.ธีรวัฒน์ เหมะจุฑาศาสตราจารย์ทางอายุรกรรมและระบบประสาท คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ศ.พญ.จิรพร​ เหล่าธรรมทัศน์ หัวหน้าศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า และรองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์สนับสนุนพันธกิจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว พร้อมจัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้แก่ประชาชนในหัวข้อ “รู้ทัน ป้องกัน สมองเสื่อมอัลไซเมอร์” โดย ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันก่อน

เปิดตรวจคัดกรองอัลไซเมอร์ให้คนไทย

ประชาชนสนใจลงชื่อร่วมโครงการ

       ศ.นพ.นิธิ เผยว่า อัลไซเมอร์เป็นสาเหตุหลักของโรคสมองเสื่อมซึ่งพบมากขึ้นเรื่อยๆ ในคนอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยในประเทศไทย มีผู้ป่วยอัลไซเมอร์ไม่ต่ำกว่า 6 แสนคน และมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 1 แสนรายต่อปี ผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปจะเป็น อัลไซเมอร์ประมาณ 5-8 เปอร์เซ็นต์ และเมื่ออายุ 80 ปีขึ้นไปจะพบประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ โครงการนี้ให้ความสำคัญต่อปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ ทั้งในด้านพันธุกรรมและด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาการชะลอโรค โดยจะให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านต่างๆ ตั้งแต่การประเมินภาวะสมองเสื่อมจากแบบทดสอบ เจาะเลือดเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการประเมินสุขภาพขั้นพื้นฐาน และการตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของสมองด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูง ให้แก่ประชาชนคนไทยอายุระหว่าง 55-85 ปี ซึ่งจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงก่อนที่จะมีอาการ และกลุ่มที่มีอาการระยะแรกเริ่มแล้วของโรคสมองเสื่อมโดยเฉพาะอัลไซเมอร์ โดยสามารถบอกแนวโน้มความรุนแรงของโรคว่ามีมากน้อยเพียงใด

เปิดตรวจคัดกรองอัลไซเมอร์ให้คนไทย

       ขอเชิญประชาชนที่มีอายุระหว่าง 55-85 ปี เข้าร่วมโครงการฯ โดยลงทะเบียนและทำแบบประเมินตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นด้วยตัวเองได้ที่ www.ad.cra.ac.th หรือติดต่อลงทะเบียนทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ 0-2576-6601-5 (ในวันและเวลาราชการ) ระหว่างวันที่ 11-31 มกราคม 2561 ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตรวจประเมินความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม ตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของสมองด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรอง และการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ตลอดโครงการ รับจำนวน 1,000 ราย จากนั้นจะเริ่มเปิดคลินิกให้บริการตรวจคัดกรองแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ที่ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่


เปิดอ่าน