ตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก

รพ.จุฬาภรณ์จัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากฯ

ตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก

          น้ำพระหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณใน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะต่อผู้ป่วยที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็ง เป็นที่ประจักษ์ชัดต่อประชาชนชาวไทย ดังเช่นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม ของทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมา ทรงบำเพ็ญพระกุศลด้วยการพระราชทานโครงการเพื่อการป้องกัน ตรวจคัดกรอง และเฝ้าระวังโรคมะเร็งต่างๆ เช่น โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดแบบบูรณาการ เป็นต้น ทำให้ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ป่วยในระยะเริ่มแรกสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงที ทำให้มีโอกาสหายขาดจากโรคมะเร็ง และด้วยพระปณิธานในการยกระดับการรักษาโรคมะเร็งให้ได้มาตรฐานสากล จึงทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง เพื่อช่วยผู้ป่วยให้มีชีวิตยืนยาวด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก

          ดังนั้น เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในปี พ.ศ. 2560 นี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จึงจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ “โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็ง”  ณ พระตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการขยายการให้บริการและเพิ่มความสะดวกสำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ  โดยมี ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายกเหล่ากาชาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี และคณะอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด ณ พระตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันก่อน

ตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก

          นอกจากนี้ภายในงานยังจัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้กับประชาชนในหัวข้อ “มะเร็งช่องปาก รู้เร็วรักษาได้” โดย แพทย์หญิงฝนทิพ แจ้งแสง แพทย์เฉพาะทาง สาขาโสต ศอ นาสิก และ ทันตแพทย์จักรพันธุ์ สามไพบูลย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผู้มารับบริการ 600 คนพร้อมกับได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากกับทันตแพทย์ และมีผู้ผ่านเกณฑ์คัดกรองโครงการตรวจ  คัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็ง จำนวน  50 คน โดยเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงและได้รับการตรวจวินัยด้วยเครื่องมือ แอลโอเอชในช่องปาก 21 คน

ตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก

          สำหรับโรคมะเร็งช่องปากเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับที่ 6 ในคนไทย โดยพบในเพศชายเป็นลำดับที่ 4 และในเพศหญิงเป็นลำดับที่ 7 โครงการนี้จึงให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคมะเร็งช่องปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งช่องปากให้ได้รับการตรวจประเมินด้วยเทคนิคที่ทันสมัย คือ การวิเคราะห์แอลโอเอช  โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ กลุ่มผู้สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เคี้ยวหมาก รวมถึงกลุ่มผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง หรือกลุ่มอาการที่พบได้บ่อย คือ มีแผ่นฝ้าสีขาวถูไม่ออก หรือแผ่นฝ้าสีแดง มีก้อนภายในช่องปากบริเวณขอบลิ้น ใต้ลิ้น ขอบริมฝีปาก ที่มีลักษณะก้อนแข็งเป็นไต หรือมีอาการแสบลิ้น เป็นต้น  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการตรวจ และจะได้รับการตรวจติดตามอย่างน้อย 5 ปี  ส่วนในรายที่มีรอยโรคซึ่งมีแนวโน้มกลายเป็นมะเร็งช่องปากได้สูงจะได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป  

ตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก

          จึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดมะเร็งช่องปาก ที่มีอายุระหว่าง 18-80 ปี พร้อมทั้งสามารถเข้ารับการตรวจติดตามต่อเนื่องได้ตลอดระยะเวลา 5 ปี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  โดยสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาล จุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี หรือพื้นที่ใกล้เคียง สามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการฯได้ที่พระตำหนักจักรีบงกช รวมทั้งสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.chulabhornhospital.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์หมายเลข 02-576-6847 (ในวันและเวลาราชการ)


เปิดอ่าน