ให้...เพื่อกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก

ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กซึ่งมีเด็กรายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 1,200 ราย ตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึง 15 ปี ซึ่งแม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุของ

     โรคมะเร็งในเด็กเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาการที่สมบูรณ์แข็งแรง นอกจากนี้ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยยังขาดแคลนทุนทรัพย์ และกำลังรอรับการช่วยเหลือจากกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ แต่ก็ยังขาดแคลนปัจจัยสนับสนุนอีกมาก เมื่อเร็วๆ นี้ กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ จึงได้ร่วมกับบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ "แบรนด์รังนกแท้...เพื่อกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ” ปีที่ 3 โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากผู้มีชื่อเสียงในสังคมเข้าร่วมงาน อาทิ ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล อุบลเดชประชารักษ์, ม.ล.รดีเทพ เทวกุล และลูกสาว สุพิภา บุรณศิริ, ศศิโฉม-ศุภาพิชญ์ ชุมสาย ณ อยุธยา,  ม.ร.ว.อัจฉรา ขจรวิทยา เป็นต้น

ให้...เพื่อกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก

ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง และเด็กๆ

      ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง เลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ กล่าวว่า ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กซึ่งมีเด็กรายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 1,200 ราย ตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึง 15 ปี ซึ่งแม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งในเด็ก แต่เด็กที่ป่วยจะมีโอกาสรักษาหายถึงร้อยละ 80 ต่างกับมะเร็งที่เกิดในผู้ใหญ่ที่จะมีโอกาสหายเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น สำหรับมะเร็งในเด็กที่พบมากที่สุดคือ มะเร็งเม็ดเลือดขาว คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือมะเร็งสมอง ประมาณร้อยละ 20 ต่อมาเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งต่อมหมวกไต ประมาณร้อยละ 10-15 สุดท้ายได้แก่ มะเร็งไต มะเร็งกระดูกและกล้ามเนื้อลาย มะเร็งตับ มะเร็งลูกนัยน์ตา และมะเร็งอื่นๆ แต่ละชนิดคิดเป็นร้อยละ 5 โดยการรักษาส่วนใหญ่จะใช้วิธี 4 แนวทาง ได้แก่ 1.การผ่าตัด 2.การให้ยาเคมีบำบัด 3.การฉายแสง 4.การปลูกถ่ายไขกระดูกในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในกรณีที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด

ให้...เพื่อกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก

ม.ล.รดีเทพ เทวกุล และลูกสาว สุพิภา บุรณศิริ

     การรักษาของผู้ป่วยมะเร็งเด็กแต่ละรายใช้ระยะเวลา 1-3 ปีแล้วแต่ชนิดของโรคมะเร็ง โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3-5 แสนบาทต่อรายเป็นอย่างน้อย ซึ่งถือเป็นเงินจำนวนมากสำหรับผู้ป่วยยากไร้ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะหากผู้ป่วยต้องรักษาด้วยวิธีการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกที่มีค่าใช้จ่ายประมาณ 800,000-1,500,000 บาท กองทุนนี้ตั้งมาตั้งแต่ปี 2544 เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งในเด็ก โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานเงินจำนวน 1 ล้านบาทเพื่อร่วมสมทบทุนก่อตั้ง และเสด็จมาเปิดกองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นมะเร็งที่ยากไร้ทั่วประเทศ ผ่านทางโรงพยาบาลต่างๆ 20 แห่ง อาทิ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลหาดใหญ่โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ เป็นต้น ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ผ่านทางบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 133-2-08742-3 ดูรายละเอียดที่ www.childrencancerfund.org

ให้...เพื่อกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก

ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล อุบลเดชประชารักษ์


เปิดอ่าน