ท่องเที่ยวอุทยานกับรถบ้าน

คงจะดีไม่น้อยถ้าเราได้พัฒนาการท่องเที่ยวด้วยรถบ้านควบคู่การอนุรักษ์ธรรมชาติ

ท่องเที่ยวอุทยานกับรถบ้าน

          การท่องเที่ยวด้วยรถบ้านเป็นที่นิยมแพร่หลายในต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  แต่เป็นที่น่าเสียดายที่การท่องเที่ยวด้วยรถบ้านในประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก ดังนั้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกทางธรรมชาติ คือ อุทยานแห่งชาติ โดยการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถบ้าน จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมเสวนาเปิดตัวหนังสือ “ท่องเที่ยวอุทยานกับรถบ้าน” โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สวนลุมพินี เมื่อวันก่อน

ท่องเที่ยวอุทยานกับรถบ้าน

        วิทยากรที่มาให้ความรู้ในการเสวนา ได้แก่ ดร.รณยุทธ์ จิตรดอน ผู้เขียนหนังสือเล่มดังกล่าว มาถ่ายทอดประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยด้วยรถบ้าน ร่วมด้วย ดร.ทรงธรรม  สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมเสวนาและให้ข้อมูลการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทาง ด้วยรถบ้าน
          ดร.รณยุทธ์ จิตรดอน กล่าวถึงที่มาของการเขียนหนังสือเล่มนี้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์และหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งล้วนแต่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย
          “คงจะดีไม่น้อยถ้าเราได้พัฒนาการท่องเที่ยวด้วยรถบ้าน ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรไปด้วย การขยายตัวของอุตสาหกรรมของประเทศของเราก็น่าจะเพิ่มขึ้น เป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยเหตุนี้ หนังสือเล่มนี้จึงพิมพ์เป็น 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ” โดยหนังสือ “ท่องเที่ยวอุทยานกับรถบ้าน” นอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับรถบ้านแล้ว ยังให้ความรู้ทั้งข้อมูลและภาพประกอบ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ทั้งมรดกทางวัฒนธรรม คือ เมืองโบราณ และมรดกทางธรรมชาติ คือ อุทยานแห่งชาติ ซึ่งแสดงถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี สถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของคนไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีและชีวิตความเป็นอยู่ แก่ผู้อ่านทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ท่องเที่ยวอุทยานกับรถบ้าน

          ด้าน ดร.ทรงธรรม  สุขสว่าง กล่าวถึงความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติว่า กรมอุทยานฯ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวทำให้เกิดการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกสำหรับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น นอกจากการให้บริการด้านที่พัก  ห้องน้ำ ห้องสุขา สถานที่กางเต้นท์แล้ว ยังได้จัดให้มีสถานที่จอดรถบ้านในเขตอุทยานแห่งชาติอีกด้วย ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลของอุทยานแห่งชาติต่างๆ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรอบรับนักท่องเที่ยวครบทุกภาคของประเทศไทย

ท่องเที่ยวอุทยานกับรถบ้าน

          ปิดท้ายการเสวนาด้วยการพาชมรถบ้าน พร้อมกับการให้ความรู้และการบรรยายส่วนประกอบของรถบ้าน รายละเอียดต่างๆ ภายในรถบ้าน อาทิ ระบบสาธารณูปโภค การใช้ไฟ การใช้น้ำ การประกอบอาหาร การชาร์ทไฟ การกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติเปิดอ่าน