ไหว้พระ

ไพวรินทร์ ขาวงาม, หนังสือที่เธอถือมา, ไหว้พระ, ป อ ปยุตฺโต, พระพรหมคุณาภรณ์

หนังสือที่เธอถือมา : โดย..ไพวรินทร์ ขาวงาม

๑.

‘บุญตัวสำคัญก็คือปัญญา

บุญแปลว่าชำระจิตใจให้บริสุทธิ์

แต่บุญจะชำระจิตใจได้จริงต้องมาถึงขั้นปัญญา

จึงจะชำระด้วยวิปัสสนาให้สะอาดได้จริง

ฉะนั้น บุญจึงรวมคำว่าปัญญาอยู่ด้วย

และบุญขั้นสูงสุดก็จึงมาถึงปัญญา มาเป็นปัญญา

ในที่สุดปุญญะกับปัญญาก็เลยมาบรรจบกัน’

 

พระพรหมคุณาภรณ์

(ป.อ. ปยุตฺโต)

 

๒.

๏ พนมใจคนไหว้พระ

ผ่านพุทธธรรมบูชา

ไหว้สังฆศรัทธา

ผู้ศึกษาพุทธคุณ

 

๏ ชีวิตจิตใจนั้น

นับอนันต์อันเนื่องหนุน

โดยคนเป็นต้นทุน

แห่งปุญญะปัญญาญาณ

 

๏ พระพุทธพระธรรมสงฆ์

รูปดำรงทรงแก่นสาร

ให้ตื่นให้เบิกบาน

ฝ่าข้ามกาลยุคสมัย

 

๏ โลกแปลงผู้คนเปลี่ยน

ในวงเวียนของวันวัย

มิเที่ยงแท้เพียงใด

ยังหยัดในบุญปัญญา

 

๏ ไหว้พระกราบใจพระ

กราบสัจจะพระศาสนา

สงบสะอาดพา

สว่างทัศน์ทางสุนทร

 

๓.

๏ ‘ป. อ. ปยุตฺโต’

ขานเรียกตามนามกร

‘พระพรหมคุณาภรณ์’

‘สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์’
..


เปิดอ่าน