วิวัฒนาการวิจัยเพื่อการออกแบบ

วิวัฒนาการวิจัยเพื่อการออกแบบ สู่ความสำเร็จเพื่อมวลชน : คอลัมน์ แต่งร้านให้ได้ล้าน โดย... ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง

 

            ปัจจัยสังคมมีผลต่อการออกแบบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการทำธุรกิจ อาชีพใหม่ๆ แห่งอนาคต จะเกิดจากปัจจัยต่างๆ ที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น กระบวนการที่ทำให้เกิดธุรกิจใหม่ อาชีพใหม่มีความยุ่งยากทั้งด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ต้องคิดค้น ตลอดจนความเข้มข้นด้านวิชาการ การออกแบบเพื่อความสำเร็จจึงมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในอนาคตของสังคมนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบที่อาศัยการบูรณาการข้ามศาสตร์ ผสานศาสตร์องค์ความรู้ ปัจจัยในการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ จึงต้องเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก มวลชน สังคม ประชาชน

 

วิวัฒนาการวิจัยเพื่อการออกแบบ

 

            ข้อด้อยของธุรกิจในประเทศไทยคือการที่ไม่ยอมลงลึกในการทำวิจัย ไม่ยอมที่จะนำหลักสาระทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ มีแต่เฉพาะโครงการใหญ่ๆ ที่ทำเพื่อประกอบการทำสินเชื่อกับธนาคาร โดยการศึกษาความเป็นไปได้ แต่มิได้ศึกษารอบด้านทุกมิติ บางธุรกิจมองเพียงแค่ผิวเผินขาดการวินิจฉัย จนไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ประเทศ ทำให้หลายธุรกิจขาดเสถียรภาพ เมื่อเกิดวิกฤติทางสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งภายในและภายนอกประเทศก็สั่นคลอนได้ง่ายๆ โดยเฉพาะธุรกิจประเภทลอกเลียนแบบเขามา ขาดตัวตน และความถนัดที่แท้จริง ในขณะที่ประเทศมีความมั่งคั่งด้านทรัพยากรมากมายหลายอย่าง แต่เราไม่สามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าใดนัก กลับใช้ทรัพยากรไปอย่างฟุ่มเฟือยและไร้คุณค่า แต่กลับได้ผลผลิตที่จำหน่ายในราคาถูก คนจนเกษตรกรก็ยังจนต่อไป มิสามารถใช้ศักยภาพที่เต็มกำลัง วนเวียนอยู่ในลักษณะแบบเดิมปีแล้วปีเล่า

 

วิวัฒนาการวิจัยเพื่อการออกแบบ

 

            ยกตัวอย่างชุมชนบางชุมชน มีผลผลิตจากเครื่องจักสาน การที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคือการไม่รู้จักพัฒนารูปแบบที่ทำซ้ำๆ เดิมกันอยู่จากรุ่นปู่สู่รุ่นหลาน ยังคงทำอย่างที่เคยทำ ไม่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ไม่คิดค้นประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆ ไม่ศึกษาตลาด และผู้บริโภค ขาดการค้นคว้า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติด้านการออกแบบ การค้นคว้าด้านการออกแบบเพื่อความสำเร็จขั้นสูง

            พัฒนาการค้นคว้าด้านการออกแบบจากอดีตถึงปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก จากเดิมไม่เคยมีการทำวิจัย ทุกเป็นไปตามทักษะฝีมือ คือใช้ความสามารถส่วนบุคคลเป็นหลัก ซึ่งในช่วงเวลานั้นไม่มีคู่แข่งมาก ก็อยู่ได้ประสบความสำเร็จแบบพอควร ขั้นต่อมาคือเริ่มค้นคว้าวิจัยบ้างแต่จะมุ่งเน้นเรื่องประโยชน์ใช้สอยและการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการผลิต ตลอดจนการใช้วัสดุที่ประยุกต์จากระบบอุตสาหกรรม จากนั้นเข้าสู่ยุคการค้นคว้าในระดับกลุ่มเฉพาะอาจเป็นผู้ใช้งานเป้าหมาย ขีดวงจำกัดเฉพาะทางเกิดความสามารถเฉพาะด้านและผลงานที่มาจากความร่วมมือในองค์กรมีการพัฒนาสู่การออกแบบเพื่อสร้างสรรค์แบรนด์ มีการค้นคว้าด้านการสร้างอัตลักษณ์ 

 

วิวัฒนาการวิจัยเพื่อการออกแบบ

 

            จากนั้นก็พัฒนาการสู่การค้นคว้าในลักษณะบูรณาการผนวกศาสตร์ต่างๆ ไว้ด้วยกัน มีการทำงานเป็นทีมต่อการออกแบบ 1 โครงการ มีการใช้ข้อมูลความคิดเห็นส่วนรวมมากกว่าส่วนบุคคล มีการออกแบบข้ามศาสตร์จนออกเป็นผลงานที่มีศาสตร์หลายศาสตร์เข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นเอกภาพ ต่อจากนี้การค้นคว้าวิจัยเพื่อความสำเร็จในอนาคตจะมุ่งสู่การค้นคว้าระดับใหญ่ มหาภาค การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิถีชีวิต มานุษยวิทยา การเปลี่ยนแปลงของโลกและจักรวาล สู่การออกแบบ แม้เป็นสิ่งที่เล็กที่สุดในการใช้ชีวิต ก็ต้องค้นคว้าวิจัยก่อนสร้างสรรค์ผลงานที่สำเร็จ สมบูรณ์

 

วิวัฒนาการวิจัยเพื่อการออกแบบ

 

            แต่ในสังคมปัจจุบันก็มีระดับการค้นคว้าที่แตกต่างตามปัจจัย และข้อกำหนดจุดประสงค์แต่ละโครงการ วิถี ประเพณีจารีต รากเหง้า แต่การมุ่งไปสู่ความสำเร็จ จะมองที่ตัวเองเป็นศูนย์กลาง เราก็จะไม่มีโอกาสค้นพบ สิ่งใหม่ๆ โดยเฉพาะนักออกแบบ ที่ควรศึกษาให้ถ่องแท้ลงลึกรอบด้าน เพื่อความสำเร็จของผลงานอย่างแท้จริง

            ท่านผู้อ่านสามารถติดตามสาระเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการอยู่สบาย ทางเนชั่นทีวีทุกเช้าวันเสาร์ เวลา 11.00-12.00 น. แล้วคุณจะประสบความสำเร็จไปพร้อมกัน

 


เปิดอ่าน