หมู่บ้านศีล๕หมู่บ้านที่มีอยู่จริงบนพื้นโลก!

หมู่บ้านศีล๕หมู่บ้านที่มีอยู่จริงบนพื้นโลก! : เรื่องและภาพ ไตรเทพ ไกรงู

               "ศีล" คือ ข้อปฏิบัติตนขั้นพื้นฐานในทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะปัญจศีล หรือศีล ๕ ได้แก่ ๑.เว้นจากการฆ่าสัตว์ ๒.เว้นจากการลักทรัพย์ ๓.เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ๔.เว้นจากการพูดเท็จ และ ๕.เว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท พุทธศาสนิกชนต่างรู้ดีกว่าเป็นคุณธรรมพื้นฐาน เป็นเครื่องช่วยควบคุมกายวาจาของมนุษย์ให้เรียบร้อย เพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข

               การรักษาศีล ๕ หรือถือศีล ๕ เฉพาะตัวตนเป็นภาพที่เราเห็นได้ตามปกติ แต่การรักษาศีลทั้งหมู่บ้าน ทั้งชุมชน ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๓๐ ปี จนกลายเป็นวีถีชีวิต และวิถีชุมชน หมู่บ้านนี้ คือ หมู่บ้านในชุมชนวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน ซึ่งมี ๑๐ หมู่บ้าน กว่า ๑๐,๐๐๐ หลังคาเรือน ประชากรกว่า ๓๐,๐๐๐ คน ซึ่งเป็นที่น่าประหลาดใจว่ายังมีหมู่บ้านเช่นนี้หลงเหลืออยู่ในประเทศไทย เพราะสังคมไทยได้มีการพัฒนาไปมาก โดยเฉพาะเรื่องของวัตถุ

               ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าปาเกอะญอใน จ.ตาก และมาอยู่ที่นี่เมื่อประมาณ ๒๐ ปี มาแล้ว โดยครูบาชัยวงศาพัฒนา ได้ชวนให้มาอยู่พร้อมกับมอบที่ดินให้ทำกินครอบครัวละ ๑ ไร่ โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องรักษาศีล ๕ ไม่กินเนื้อสัตว์

               พระธรรมคุณาภรณ์ (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๗ กล่าวว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีนโยบายให้คณะสงฆ์ดำเนินการโครงการหมู่บ้านศีล ๕ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้ปฏิบัติศีล ๕ อย่างจริงจัง เนื่องจากทุกวันนี้สังคม ประชาชนขาดศีลธรรม และเกิดความแตกแยก

               จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบล (อ.ป.ต.) ที่ จ.ลำพูน พบว่าชาวบ้านในทั้ง ๑๐ หมู่บ้านดังกล่าว ทุกคนจะยึดหลักศีล ๕ ในการดำรงชีวิต โดยทุกวันพระจะหยุดทำงาน แล้วพากันไปวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิภาวนา ยังวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม วิถีชีวิตและวิถีชุมชนของคนที่นี่ คือ มีการรักษาศีล ๕ โดยไม่รับประทานเนื้อสัตว์ ไม่นำสัตว์มาเลี้ยงในหมู่บ้าน ไม่ดื่มสุรา ไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด ประกอบสัมมาอาชีพ และทำสวนทำไร่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ขับเคลื่อน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ จนเกิดผลเป็นรูปธรรม

               “ชุมชนแห่งนี้ไม่มีปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด มีแต่ความรัก สามัคคีกัน ดังนั้นตนจะนำเรื่องนี้รายงานยังสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เพื่อดำเนินการจะยกย่องให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านศีล ๕ เพื่อให้หมู่บ้านอื่นได้มาเรียนรู้วิธีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงศีล ๕ และทำให้สังคมเกิดความสงบสุข” เจ้าคุณพิมพ์กล่าว


ศีล ๕ ที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่ากฎหมาย

               “คดีความที่เกี่ยวเนื่องกับศีล ๕ ของคนในชุมชนแห่งนี้เกือบจะเท่ากับศูนย์ คดีฆาตกรรมไม่ต้องพูดถึง คดีทะเลาะวิวาทและเรื่องการหย่าร้างตั้งแต่เป็นนายอำเภอที่นี่ไม่เคยปรากฏว่ามี” นี่เป็นคำยืนยันของนายอุดม จันตาใหม่ นายอำเภอลี้

               พร้อมกันนี้ นายอุดม ยังบอกด้วย นอกจากนี้แล้วธุรกิจที่ผิดศีล ๕ ในชุมชนแห่งนี้ก็ไม่มีเช่นกัน ไม่ว่าจะร้านขายเหล้า ของมึนเมา ร้านคาราโอเกะ งานบุญ งานประจำปีของวัดก็ไม่มีสิ่งบันเทิงเริงใจใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้ล้วนเกิดจากคนต่างถิ่นทั้งสิ้น

               “แม้ว่าครูบาชัยวงศาพัฒนาจะมรณภาพไปแล้วกว่า ๑๐ปี ชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวก็ยังถือแนวปฏิบัตินี้อยู่ โดยจะคอยว่ากล่าวตักเตือนกันอยู่ตลอด และในหมู่บ้านจะไม่มีการเลี้ยงสัตว์ไว้กินเนื้อ เช่น หมู เป็ด ไก่ ซึ่งในแต่ละวันผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๑๐ หมู่บ้านจะมีการออกตรวจพื้นที่ในหมู่บ้านทุกวันด้วย ชุมชนแห่งนี้ถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบของประเทศไทยก็ว่าได้ เป็นสังคมที่อบอุ่น อยู่แบบพอเพียง โดยขณะนี้มีการขยายผลหมู่บ้านศีล ๕ เพิ่มขึ้นอีก ๗ ตำบล” นายอุดม กล่าว


ครูบาวงศ์ที่พึ่งแห่ง"ปกากะญอ"

               ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา (ครูบาวงศ์) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม เป็นบุคคลสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกองค์หนึ่งที่ชาวเขาเผ่าปาเกอะญอให้ความเคารพและศรัทธารวมทั้งคนพื้นราบ เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านได้ดำริคิดสร้างศาสนวัตถุ ศาสนสถาน เช่น วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม เจดีย์ศรีเวียงชัย เพื่อดึงและปลูกจิตศรัทธาให้เกิดในคณะศิษย์ และเป็นบุคคลสำคัญที่สร้างความเจริญให้แก่วัดและชุมชน

               พระครูอุปถัมภ์ สังฆกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ในฐานะเจ้าคณะตำบลนาทราย การสอนให้ชาวเขาเผ่าปาเกอะญอรู้ธรรมะนั้น ครูบาวงศ์ต้องสอนไปทีละขั้น เพื่อให้เขารู้จักพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เสียก่อน จากนั้นท่านจึงสอนพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พวกเขา โดยเฉพาะการทำงาน การถือศีล และการนั่งภาวนาให้พวกเขาได้ปฏิบัติยึดถือกัน 

               ครูบาวงศ์ จะเน้นเรื่องของศีล ๕ ท่านจะสอนเน้นให้พวกเขาไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่ทำร้ายผู้อื่น เพื่อจะได้ไม่เป็นเวรกรรมกันต่อไปในภายภาคหน้า ซึ่งการสอนของท่านทำให้พวกชาวเขาได้รับความสงบสุขภายในหมู่บ้านของเขาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน พวกเขาจึงยิ่งเคารพนับถือและเชื่อฟังในคำสั่งสอนของท่านมากยิ่งขึ้น
 
               “ในระยะแรกๆ นั้น ท่านได้ตั้งกฎให้พวกกะเหรี่ยงที่มาอยู่กับท่านว่า พวกเขาจะต้องนำมีดไม้ที่เคยฆ่าสัตว์มาถวายวัด และให้สาบานกับท่านว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและจะกินมังสวิรัติตลอดไป ท่านได้เมตตาให้เหตุผลว่า ท่านต้องการให้เขาเป็นคนดี ลดการเบียดเบียน มีศีลธรรม  หมู่บ้านห้วยต้มจะได้มีแต่ความสงบสุขทั้งทางโลกและทางธรรม และจะได้ไม่เป็นปัญหาของประเทศชาติต่อไป” พระครูอุปถัมภ์ สังฆกิจ กล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน