สถาบันโพธิยาลัย วัดจากแดง...'วัดปริยัติ-วัดปฏิบัติ'

สถาบันโพธิยาลัย วัดจากแดง...'วัดปริยัติ-วัดปฏิบัติ' : คอลัมน์เยือนเรือนธรรม

 
                   วัดจากแดง เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งขวา ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียว เป็นปอดขนาดใหญ่แหล่งสุดท้ายที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด และมีแม่น้ำเจ้าพระยาล้อมรอบทั้งพื้นที่ จนมีลักษณะเป็นเกาะ รูปทรง "กระเพาะหมู" วัดจากแดง มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒ ไร่ ๗๗ ตารางวา สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๓๒๕ ในสมัยเดิมได้มีคลองมอญอยู่ข้างวัด แต่ในปัจจุบันได้ถมเป็นถนนแล้ว ปูชนียวัตถุสมัยโบราณของวัด คือพระพุทธรูป นามว่า "หลวงพ่อหิน" ซึ่งขุดพบบริเวณโบสถ์หลังเก่า 
 
                   นอกจากวัดจากแดง จะเป็นสำนักเรียนพระอภิธรรมมาหลายปีแล้ว ปัจจุบันวัดจากแดงจัดให้มีการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น อาทิ หลักสูตรการศึกษาบาลีใหญ่ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทางวัดจัดทำขึ้นเพื่อการค้นคว้าพระไตรปิฎก การเรียนพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี และการค้นคว้าคัมภีร์โบราณฉบับต่างๆ โดยมีทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกามาร่วมเรียนเป็นจำนวนมาก และทางวัดยังส่งเสริมหลักสูตรของคณะสงฆ์ (สนามหลวง) และจัดหลักสูตรพิเศษสำหรับญาติโยม ในวันเสาร์และอาทิตย์คือ หลักสูตรการเรียนพระอภิธรรมมัตถสังคหะ เพื่อเป็นกุญแจพื้นฐานไปสู่การศึกษาพระไตรปิฎกต่อไป และในอนาคตอันใกล้ ทางวัดจะจัดให้มีการเรียนวิชาสนทนาภาษาบาลีอีกด้วย, 
 
                   พระมหาประนอม ธมฺมาลง กาโร รองเจ้าอาวาส วัดจากแดง บอกว่า ปัจจุบันนี้วัดมีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็ง ทั้งในด้านปริยัติและการปฏิบัติ ทางด้านพระปริยัตินั้น มีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาบาลีอย่างเข้มแข็ง ดังจะเห็นได้จากสถิติของผลการสอบหลักสูตรบาลี สนามหลวง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นักเรียนของวัดจากแดงสามารถสอบไล่ได้เป็นอันดับ ๑ ของ จ.สมุทรปราการ เป็นอันดับ ๘ ของภาค สองปีซ้อน จนทำให้ได้รับการยกย่องให้เป็น สำนักศาสนศึกษาดีเด่นของ จ.สมุทรปราการ
                   
                   ปัจจุบันมีพระภิกษุสามเณรศึกษาเล่าเรียนอยู่ภายในวัดจากแดงมากกว่า ๗๐ รูป และมีแนวโน้มมากขึ้นต่อไป นอกจากหลักสูตรการเรียนการสอนของพระภิกษุสามเณรแล้ว วัดจากแดงได้เปิดหลักสูตรการเรียนสำหรับประชาชนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพระอภิธรรม พระบาลีสำหรับประชาชน และหลักสูตรธรรมศึกษาสำหรับประชาชน
 
                   ด้านการปฏิบัติ วัดจากแดง จัดให้มีการสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญสมาธิภาวนาสำหรับประชาชนขึ้นในทุกวัน เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๐๐ น. และจัดให้มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นมาฆบูชา วันวิสาขาบูชา วันอาสาฬหบูชา วันแม่ วันพ่อ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ โดยได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก
 
                   ด้านการเผยแพร่ นอกจากจะมีการเรียนการสอนตามปกติแล้ว วัดจากแดง จัดให้มีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนา ทางคลื่นวิทยุเอฟเอ็ม ๙๕.๗๕ เมกะเฮิรตซ์ โดยได้รับความอุปถัมภ์จากทางญาติโยมผู้ศรัทธาจำนวนมาก อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ธรรมะในเว็บไซต์ http://www.bodhiyalai.org/ ซึ่งจะมีธรรมะออนไลน์ และสามารถดาวน์โหลดไปฟังได้อีกด้วย
 
                   อย่างไรก็ตาม ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นี้ เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. ขอเชิญร่วมฟังธรรมะครั้งประวัติศาสตร์ ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกปัจจุบันจากพระเถระผู้ทรงพระไตรปิฎก จำนวน ๘ รูป จากประเทศสหภาพเมียนมาร์ ณ ศาลาการเปรียญหลังใหม่ วัดจากแดง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐-๒๔๖๔-๑๑๒๒ และ ๐-๒๔๖๒-๕๙๒๘
 
 
 
..........................
 
(สถาบันโพธิยาลัย วัดจากแดง...'วัดปริยัติ-วัดปฏิบัติ' : คอลัมน์เยือนเรือนธรรม)
 
 


เปิดอ่าน