พุทธคุณแห่งคาถาพระเจ้า๕พระองค์หลังเหรียญหลวงพ่อโสธร

พุทธคุณแห่งคาถาพระเจ้า๕พระองค์หลังเหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่น'มงคลมหาบารมี๘๕' : ชั่วโมงเซียน อ.โสภณ

              "หลวงพ่อโสธร" เป็นพระพุทธรูปที่มีอภินิหาร มีฤทธานุภาพของชาวไทย เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ชาวไทยให้ความเลื่อมใสศรัทธามาอย่างยาวนาน

              ด้วยความนิยมจากประชาชนอย่างมากมายทั่วประเทศ ทำให้มีการจัดสร้างเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่วัดสร้างเอง และหน่วยงานอื่นจัดสร้าง โดยเหรียญรุ่นแรกจัดสร้างเมื่อปี ๒๔๖๐ ที่นับว่าเป็นสุดยอดวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธร และถือได้ว่า "เหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่นแรก" เป็นเหรียญพระพุทธที่มีราคาแพงที่สุดในประเทศ จากนั้นก็มีการสร้างมาเรื่อยๆ รวมแล้วน่าจะอยู่ที่หลักพันรุ่น

              การจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อทวด รุ่นมงคลมหาบารมี ๘๕ จัดสร้างจึ้นเพื่อสมทบทุนสร้างอาคาร ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระสังฆราชเพื่อการศึกษาในมูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ ประกอบด้วย พระหลวงพ่อโสธรขนาดบูชา พระกริ่งรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อโสธร (พิมพ์ใหญ่-เล็ก) เหรียญเสมาหลวงพ่อโสธร และเหรียญรูปอาร์มหลวงพ่อโสธร มีด้วยกัน ๕ เนื้อ คือ ทองคำนวโลหะ เงิน ทองฝาบาตร และเนื้อทองทิพย์สูตรใหม่ ในส่วนของเนื้อเงินนั้นได้มีการลงยาทุกสีตามวันเกิด ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานบวงสรวงเทพยดาและเททองนำฤกษ์ หน้าพระอุโบสถวัดหลวงพ่อโสธรวราราม ส่วนพิธีพุทธาภิเษกจะจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗

              สิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งของเหรียญหลวงพ่อโสธรทุกรุ่น คือ "ด้านหลังของเหรียญจะเป็นคาถาพระเจ้า ๕ พระองค์" ยันต์หลังเหรียญเหลวงพ่อโสธร รุ่น "มงคลมหาบารมี ๘๕" ก็เช่นกัน เป็น ยันต์พระเจ้า ๕ พระองค์ หรือแม่ธาตุใหญ่ เขียนในรูปยันต์น้ำเต้าที่ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" โดยตัว "ยะ" เขียนไว้ตรงกลาง อุณาโลม ๕ ชั้น ให้สอดคล้องกับ "นะ โม พุท ธา ยะ"
 
              นะ เป็นพระนามย่อของพระพุทธเจ้ากุกกุสันโธ องค์แรกในภัทรกัปนี้ ในการเขียนยันต์ตัวนี้จะเรียกสูตร หรือบริกรรมว่า “นะ กาโรโหติสัมพโว พระกุกกุสันโธ จงมาบังเกิดเป็นตัว นะ”

              โม เป็นพระนามย่อของพระพุทธเจ้าโคนาคม องค์ที่ ๒ ในการเขียนยันต์ตัวนี้จะเรียกสูตร หรือบริกรรมว่า “โม กาโรโหติสัมพโว พระโคนาคม จงมาบังเกิดเป็นตัว โม”
 
              พุท เป็นพระนามย่อของพระพุทธเจ้ากัสสปะ องค์ที่ ๓ ในการเขียนยันต์ตัวนี้จะเรียกสูตร หรือบริกรรมว่า “พุท กาโรโหติสัมพโร กัสสปะเถระ จงมาบังเกิดเป็นตัว พุท”

              ธา เป็นพระนามย่อของพระพุทธเจ้าพระสมณโคดม องค์ที่ ๔ ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ในการเขียนยันต์ตัวนี้จะเรียกสูตร หรือบริกรรมว่า “ธากาโรโหติสัมพโว พระสมณโคดม (บางครั้งใช้พระศรีศากยมุณี ในอดีตจะใช้ว่า พระศิริศากยมุณี) จงมาบังเกิดเป็นตัว ธา”

              ยะ เป็นพระนามย่อของพระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตรย องค์ที่ ๕ (พระพุทธเจ้าองค์ถัดไป หลัง พ.ศ.๕๐๐๐) ในการเขียนยันต์ตัวนี้จะเรียกสูตร หรือบริกรรมว่า “ยะ กาโรโหติสัมพโว พระศรีอริยเมตไตรย (บางครั้งใช้พระศรีอริยะเมตเตยโย) จงมาบังเกิดเป็นตัว ยะ”

              นอกจากนี้ยังมี อุณาโลม ๕ ชั้นต้องภาวะนาสูตรแม่ธาตุว่า "อุ ณา โล มา มะ อะ อุ กา โร โห ติ จงมาบังเกิดเป็นอุณาโลม" ส่วนอุณาโลม ๗ ชั้น จะแทน โภชฌงค์ ๗ เป็นธรรมสำคัญอย่างหนึ่งในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า หมายความว่าการที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ก็เพราะพระองค์ทรงมีโภชฌงค์ ๗ นี้ เป็นธรรมสำคัญอันหนึ่งในการตรัสรู้ของพระองค์ ประกอบด้วย ๑.สติ ความระลึกได้ ๒.ธัมมวิจยะ การสอดส่องธรรม ๓.วิริยะ ความเพียร ๔.ปีติ ความอิ่มใจ ๕.ปัสสิทธิ ความสงบกายและความสงบจิต ๖.สมาธิ ความตั้งใจมั่น และ ๗.อุเบกขา ความวางเฉยในธรรม

              อุณาโลม ๙ ชั้น จะแทน หัวใจ อิติปิโส หรือหัวใจพระพุทธเจ้า ทีว่า "อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ ภุ พะ" หรือย่อสั้นๆ ว่า "อิ กะ วิ ติ" ก็ได้เช่นกัน ถือเป็นสุดยอดของคาถา ทั้งนี้ จะนิยมใช้ในการเจิมบ้าน เจิมรถ เจิมร้านค้า สุดแล้วแต่จะกี่ชั้น และจะภาวนาด้วยคาถาบทใด

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร

              คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์ ซึ่งเป็นที่นิยมสวดกันมากที่สุด คือ พระคาถาพระเจ้า ๕ พระองค์ ของหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา เป็นคาถาที่กล่าวถึงพระเจ้า ๕ พระองค์ หรือพระพุทธ ๕ พระองค์ โดยเริ่มจากการตั้งนะโม ๓ จบ

              "นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ ทรงอากาศ พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูพาลวินาศสันติ นะ กาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธา กาโร ศรีศากยมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มะหาปัญโญ สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะมามิหัง"

              ทั้งนี้จะเห็นว่าคาถาบูชาหลวงพ่อโสธร มีการเอ่ยนาม พระพุทธทั้ง ๕ พระองค์ โดยมีคติความเชื่อสืบต่อกันว่า "ผู้ใดที่ท่องหรือบริกรรมพระคาถาบทพระเจ้า ๕ พระองค์ ก่อนนอน ก่อนออกเดินทางจากบ้าน หรือเข้าในที่คับขัน เผชิญหน้ากับศัตรู ด้วยจิตอันสงบและมั่นคงแล้วจะมีพุทธคุณคุ้มครองครอบจักรวาล หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ มีพุทธคุณครบทุกด้าน เช่น เมตตามหานิยม แคล้วคลาด ป้องกันภัย มหาเสน่ห์ มหาอุด รวมทั้งไล่ภูตผี และใช้กันเสนียดจัญไรได้อีก ป้องกันภัยอันตรายได้สารพัด วิเศษนักแล"

 

บนได้ทุกเรื่องแต่ห้ามเรื่องทหาร

              เมื่อพูดถึงการบนบานสานกล่าวหลวงพ่อโสธรแล้ว บางคนไม่มีลูก ก็มาขอลูกจากหลวงพ่อ บางคนก็มาขอให้สอบเข้าเรียนได้ ขอให้แก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะสมปรารถนากันแทบทุกราย ทำให้ชื่อเสียงขององค์หลวงพ่อขจรขจายไปไกล

              หลวงพ่อโสธร ถือเป็นพระพุทธรูปหนึ่งที่มีลูกมาก มีคติความเชื่อว่าเด็กที่เลี้ยงยาก เจ็บไข้อยู่บ่อยๆ ผู้เป็นพ่อแม่มักจะยกให้เป็นลูกหลวงพ่อโสธร วิธีการยกลูกให้เป็นลูกหลวงพ่อโสธรนั้น ให้ตั้งจิตอธิษฐานว่า "ลูกขอยกชื่อ..... ให้เป็นลูกหลวงพ่อโสธร ขอให้เป็นเด็กเลี้ยงง่าย ไม่เจ็บไม่ไข้ มีสุขภาพกายและสติปัญญาที่ดี เป็นเด็กดี ขออนุญาตตีและอบรมในบางครั้งที่เด็กดื้อ ขอให้หลวงพ่อดูแลปกปักรักษาน้องด้วย"

              สิ่งเดียวที่หลวงพ่อท่านไม่เคยให้เลยก็คือ การขอให้ไม่ถูกเกณฑ์ทหาร บางคนกลัวจะไปเป็นทหาร ก็พยายามที่จะหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือ โดยขอให้จับได้ใบดำจะไม่ได้ต้องไปเป็นทหาร แต่ถ้ามาบนกับหลวงพ่อละก็เป็นอันเสร็จทุกราย สมหวังหลวงพ่อเลยล่ะ เพราะหลวงพ่อชอบทหารมาก

              ตามความเชื่อในการบนหลวงพ่อนั้น ส่วนใหญ่ก็จะบนด้วยละครรำ ซึ่งก็มีรับจ้างอยู่ที่ในโบสถ์ หลายคนที่เคยมานมัสการองค์หลวงพ่อก็คงจะทราบกันดี นอกจากนี้บางครั้งเวลาที่มาไหว้หลวงพ่อก็จะนำไข่ต้มเป็นจำนวนมากมาไหว้ ใครที่เอาไข่มาบนมักจะสมหวังในสิ่งอธิษฐานขอพรกันเป็นเป็นแถบๆ ทั้งผู้สิ้นหวังไร้ทายาท อยากได้โชคลาภ ต้องการให้การงานประสบความสำเร็จ ฯลฯ
 


เปิดอ่าน