โผสมณศักดิ์ปี56'เจ้าคุณธงชัย'ขึ้นรองสมเด็จ

เปิดโผสมณศักดิ์ปี56 'เจ้าคุณธงชัย'วัดไตรมิตรขึ้นรองสมเด็จ ว่าที่พระพรหมมังคลาจารย์ เช่นเดียวกับพระพรหมวิสุทธาจารย์วัดเครือวัลย์เป็นว่าที่พระพรหมวิสุทธาจารย์

               18ต.ค.2556 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ได้รับรองมติเรื่องขอพระราชทานสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ ประจำปี 2556 ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาสมณศักดิ์ของคณะธรรมยุตและมหานิกายเสนอ จำนวน 71 รูป ดังนี้   พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ หรือรองสมเด็จพระราชาคณะ พร้อมราชทินนามและนามสร้อย จำนวน 2 รูป แบ่งเป็น ธรรมยุต 1 รูป และมหานิกาย 1 รูป พระราชาคณะชั้นธรรม จำนวน 4 รูป แบ่งเป็น ธรรมยุต 1 รูป มหานิกาย 3 รูป พระราชาคณะชั้นเทพ จำนวน 6 รูป แบ่งเป็น ธรรมยุต 2 รูป มหานิกาย 4 รูปนั้น

               นั้นล่าสุดเฟซบุ๊ก"พัดยศ ในพระราชพิธี" ได้เปิดเผยรายชื่อสมณศักดิ์ที่ผ่านมาเห็นชอบบางส่วนดังนี้ พระธรรมวราภรณ์ (มนตรี คณิสฺสโร ป.ธ.5) เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหารแขวงศิริราชเขตบางกอกน้อย เป็นรองสมเด็จว่าที่พระพรหมวิสุทธาจารย์  ขณะที่พระธรรมภาวนาวิกรม (ธงชัย  ธมฺมธโช ป.ธ.6) วัดไตรมิตรวิทยาราม  เป็นรองสมเด็จว่าที่พระพรมมังคลาจารย์   

               ขณะพระเทพวงศาจารย์ วัดหนองแวง จ.ขอนแก่น เป็นพระธรรมวิสุทธาจารย์ พระเทพเมธาภรณ์ วัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี เป็นพระธรรมเมธากร    พระเทพปริยัติวิธาร วัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์ เป็นพระธรรมมหาวีรนุวัตร   พระเทพสุธี วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี   เป็นพระธรรมวิมลโมลี พระราชวิริยาภรณ์ วัดศรีอุโมงค์คำ จ.พะเยา เป็นพระเทพญาณเวที


เปิดอ่าน