เข้าพรรษาณแดนพุทธภูมิ(๒)

เข้าพรรษาณแดนพุทธภูมิ(๒) : พระครูปรัยัติโพธิวิเทศ (ดร.พระมหาคมสรณ์ ) เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร, นครสาวัตถี พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย www.oknation.net/blog/mylifeandwork

              ประเทศอินเดีย แม้จะเป็นดินแดนก่อกำเนิดพระพุทธศาสนา แต่ปัจจุบันก็ไม่มีความเป็นพุทธประเพณีให้เห็นอย่างที่เคยเป็นเช่นในอดีต คนอินเดียในทุกวันนี้ที่นับถือพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่จะเป็นคนจากวรณะชั้นต่ำ และฐานะยากจน ขณะเดียวกันก็มีบางคนที่นับถือพระพุทธศาสนาด้วยอิทธิพลทางการเมือง ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาด้วยความศรัทธาเลื่อมใส หรือนับถือด้วยความรู้ความเข้าใจเหมือนอย่างบ้านเรา จึงไม่ได้รับการยอมรับในสังคมอินเดียซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู คงมีแต่ชาวพุทธจากต่างชาติ ที่ได้รับความเจริญแห่งพระพุทธศาสนาจากอินเดีย และกำลังนำพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือ กลับคืนสู่ถิ่นพุทธภูมิอีกครั้ง โดยข้อปฏิบัติของพระสงฆ์จากนานาชาติ จะมีกิจกรรมและความเชื่อเรื่องการเข้าพรรษาแตกต่างกันไป
      
              เทศกาลเข้าพรรษา ที่อินเดียในปัจจุบัน จะมีให้เห็นเฉพาะพระสงฆ์ไทย ศรีลังกา และพม่า เท่านั้น ที่ยังปฏิบัติอยู่ ส่วนชาวพุทธสายมหายาน เช่น ทิเบต ญี่ปุ่น มีประเพณีการเข้าอยู่จำพรรษาแล้วเฉพาะบางนิกายเท่านั้น
      
              สำหรับพระสงฆ์ชาวพุทธจากเวียดนามและไต้หวัน จะกำหนดวันเข้าพรรษาในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนหก ไปจนถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเก้า
     
              ณ พุทธคยา แดนตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า สมาคมมหาโพธิ์ จัดให้มีพิธีประทักษิณเวียนเทียนรอบเจดีย์พุทธคยา มีการถวายเทียนพรรษา ณ วัดไทยพุทธคยา โดย พระราชรัตนรังษี เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เป็นประธาน มีพระสงฆ์จำพรรษา ๒๒ รูป สถาบันแม่ชีไทย สถานธรรมพุทธสาวิกา จัดพิธีบวชเนกขัมมจาริณี จำนวน ๒๑๐ รูป ถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาใน พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นกรณีพิเศษด้วย ส่วนที่วัดป่าพุทธคยา มีพระสงฆ์ไทยจำพรรษา ๒๒ รูป, วัดไทยมคธวิปัสสนา มีพระจำพรรษา ๑๓ รูป, วัดเนรัญชราวาส มีพระจำพรรษา ๘ รูป, วัดปากน้ำ-อินเดีย มีพระจำพรรษา ๕ รูป วัดพุทธกตัญญู มีพระ ๕ รูป จำพรรษา
   
              ที่ราชคฤห์ วัดไทยสิริราชคฤห์ นำโดย พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (ดร.มหาวิเชียร) เจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำพรรษาจำนวน ๘ รูป ที่นาลันทา วัดไทยนาลันทา รัฐพิหาร โดย พระครูปริยัติธรรมวิเทศ (ดร.มหาพัน) พร้อมพระสงฆ์ไทยจำนวน ๑๓ รูป จำพรรษา ที่ไพศาลี โดย พระครูสิทธิปริยัติวิเทศ (ดร.มหาฉลอง) พร้อมพระสงฆ์จำนวน ๕ รูปเข้าจำพรรษา
        
               ที่สารนาถ สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา ต้นกำเนิด วันอาสาฬหบูชา และเป็นสถานที่ประทับจำกาลฝนแรกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมาคมมหาโพธิ์ศรีลังกาในอินเดียได้จัดให้มีการเวียนเทียนประทักษิณรอบ พระมหาสถูปธัมเมกขสถูป และนำพาชาวพุทธถือศีลปฏิบัติธรรมตลอดสามเดือน พร้อมกันนี้ ในวันนี้ พระสงฆ์นักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยเมืองพาราณสี จำนวน ๓๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์อัญเชิญบทพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตร มาสาธยายเป็นประจำทุกๆ ปีใน วันอาสฬหบูชา และพระนักศึกษาเมืองพาราณสีก็อฐิษฐานเข้าพรรษาที่ สิทธารถวิหาร คือ หอพักพระนักศึกษาไทย ตามข้อวินัยบัญญัติของสงฆ์ด้วย ที่วัดไทยสารนาถ มีพระภิกษุมังคลิโก รักษาการเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์ไทยและอินเดีย อยู่จำพรรษาจำนวน ๘ รูป
       
              ที่กุสินารา แดนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์   พรรษากาลนี้ มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาจำนวน ๔๗ รูป จัดกิจกรรมนำพระสงฆ์ไทย ชาวพุทธ และฮินดู เวียนเทียนรอบพระมหาปรินิพพานสถูป มีชาวอินเดียท้องถิ่น มาประกอบพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา และคณะสงฆ์อาสา แม่ชี นายช่าง ได้ร่วมพิธีห่มผ้าพระพุทธปรินิพพาน พร้อมกับเชิญนายอำเภอจังหวัดกุศินาคาร์ มาเป็นประธานเวียนเทียนรอบพระมหาเจดีย์ที่วัด และพระสงฆ์ไทยออกเดินบิณฑบาตโปรดประชาชน มีทั้งชาวฮินดูและมุสลิม มาใส่บาตรพระสงฆ์ไทยที่กุสินารา นับว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่ง
   
              ที่ด่านโสเนารี วัดไทยนวราชรัตนาราม ๙๖๐ นำโดย พระครูสังฆรักษ์ปรีชา พุทธสโร พร้อมพระสงฆ์จำพรรษาจำนวน ๖ รูป
     
              ที่ลุมพินี แดนประสูติของมหาบุรุษศาสดาเอกของโลก มี พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ นำพระธรรมทูตไทยสายประเทศเนปาล วัดไทยลุมพินี ประกอบศาสนกิจเชิญเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงกาฐมาณฑุ มาเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน นิมนต์พระสงฆ์นานาชาติ ๑๙ วัดมาร่วมรับสังฆทาน และเชิญชวนชาวพุทธจากนานาชาติ มาร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ และปฏิบัติธรรมตลอดระยะเวลาในพรรษา สามเดือน
     
              ที่กบิลพัสดุ์ ประเทศเนปาล มีพระสงฆ์ไทยจำพรรษาแรก ณ วัดไทยกบิลพัสดุ์ จำนวน ๒ รูป
   
              ที่สาวัตถี วัดไทยเชตวันมหาวิหาร รัฐอุตตประเทศ-อินเดีย นำโดยผู้เขียน (พระครูปริยัติโพธิวิเทศ-ดร.มหาคมสรณ์) เจ้าอาวาส พร้อมพระสงฆ์อาสาสร้างวัด อยู่จำพรรษา ๙ รูป ประกอบพิธีเวียนเทียน เดินประทักษิณาวัตรรอบ พระมูลคันธกุฏีที่ประทับจำพรรษา ๑๙ พรรษาของพระพุทธองค์ มีคณะนายช่าง จากบริษัทอิตัล-ไทย นำโดย คุณชูเกษม มาเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์
   
              ส่วนที่นิวเดลี เมืองหลวงของอินเดีย พระสงฆ์ไทยจากวัดสังฆทาน จำนวน ๕ รูป มาจำพรรษา ณ วัดโภคัลพุทธวิหาร ฯพณฯ นายพิศาล มาณวพัฒน์ นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี และพระนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยเดลี ประกอบพิธีเวียนเทียน และถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์
   
              ขณะเดียวกันที่พุทธวิหารของชาวพุทธอินเดีย ในรัฐอื่นๆ เช่น รัฐมหาราษฎร์ รัฐมัธยมประเทศ ก็จะถือว่าวันเข้าพรรษานี้เป็นวันเริ่มต้นการถือศีล ปฏิบัติธรรม ไปจนครบสามเดือน ต่างก็กำหนดวันเข้าพรรษาให้เป็นวันเริ่มการทำความดีเช่นเดียวกัน


เปิดอ่าน