พุทธคุณูปการ โล่เกียรติคุณแด่ผู้ทำคุณต่อพุทธฯ

โล่เกียรติคุณ "พุทธคุณูปการ" จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อมอบให้ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

 ทั้งนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ  ซึ่งก่อนหน้านี้ คณะกรรมาธิการศาสนาฯ ได้ถวายโล่ดังกล่าวให้กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ทุกรูปแล้ว

 “ผมเห็นว่า พระภิกษุสงฆ์ และผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณนั้น ต่างก็มีความเพียร ความเสียสละ ในการอุทิศตนทั้งแรงกายแรงใจ ในการเผยแผ่พระธรรม สมควรแก่การได้รับการยกยกเชิดชูบูชา ซึ่งการประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ นับเป็นอีกกาลหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุน และเป็นแบบอย่างให้ผู้รู้ ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน ได้ช่วยกันทำนุบำรุงพระศาสนา ให้สืบสถาพรต่อไป”  

 นี่คือ เหตุผลหนึ่งในการมอบและพิจารณาตัดสินให้รางวัลของ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ประธานกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

 พร้อมกันนี้ นายทนุศักดิ์ ยังบอกด้วยว่า ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาที่ชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือกันมาเป็นเวลาช้านาน มีวัดเป็นสถานที่ให้ความรู้ ทั้งทางโลกและทางธรรม แก่ประชาชน ที่มุ่งเน้นการอบรมสั่งสอน โดยนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชนมีความรู้ความเข้าใจ พร้อมที่จะน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทำให้สังคมในอดีตมีความเอื้ออาทรอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ซึ่งถือว่า เป็นวิถีชีวิตแบบไทยมาแต่โบราณ ก่อให้เกิดธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันงดงามเสมอมา

 “พระพุทธศาสนานั้น มีจุดหมายอยู่ที่การให้ทุกคนปวารณาตนตั้งมั่นในการทำดี ด้วยการประพฤติ ปฏิบัติดีทั้งกาย วาจา และใจ ซึ่งเป็นสิ่งอันประเสริฐสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระภิกษุและฆราวาสที่ปฏิบัติธรรม ซึ่งมีความเห็นชอบอีกว่า ธรรมนั้นมีความสงบร่มเย็น สมควรแก่การสนับสนุนด้วยการเผยแผ่ธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แก่พี่น้องทุกหมู่เหล่า ได้นำไปใช้ในการครองสติ และครองตนให้สามารถอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข” นายทนุศักดิ์ กล่าว

 ด้าน พระมหาโชว์ ทัศนีโย รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ในฐานะที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการศึกษากฎหมายเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา และจัดทำเนียบผู้บรรยายธรรม บอกว่า

 ในการพิจารณามอบโล่เกียรติคุณ "พุทธคุณูปการ" ครั้งแรกนี้ มีรายชื่อผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาหลายพันคน จากทุกจังหวัด และทุกภาคส่วน โดยในปีต่อๆ ไป น่าจะคงรางวัลนี้ไว้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ทำงานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยที่ผ่านมานั้น การประกาศเชิดชูทั้งฆราวาสและพระยังมีอยู่น้อยมาก

 ในขณะที่ นายพิศาล เตชะวิภาค อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย หรือ ต้อย เมืองนนท์ ซึ่งได้รับรางวัลระดับรัชตเกียรติคุณ ในฐานะผู้อนุรักษ์ศิลปะด้านพระพุทธศาสนา พูดไว้อย่างน่าคิดว่า

 “ทุกภาคส่วนมีส่วนสำคัญในการรักษาพระพุทธศาสนาพอๆ กัน เพราะหน้าที่ในการรักษาพุทธศาสนานั้น เป็นของพุทธบริษัท ๔ อย่าแบ่งเขาแบ่งเรา อย่ามองว่า วัดนี้เป็นสายโน้น วัดนั้นเป็นสายนี้ พระเกจินี้ฉันไม่นับถือ พระเกจินั้นมุ่งแต่สร้างวัตถุมงคล รวมทั้งพระเครื่องเป็นของคนเล่นพระ พระธรรมเป็นของผู้ใฝ่หาธรรม แท้ที่จริงแล้ว เราต่างเป็นพุทธศาสนิกชน ขึ้นอยู่ที่ว่า ใครจะสนใจอะไรมากกว่ากันเท่านั้น”

ผู้ทำคุณต่อพุทธฯ      
 โล่เกียรติคุณพุทธคุณูปการ ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา โดยรางวัลดังกล่าวแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ๑.วัชรเกียรติคุณ ๒.กาญจนเกียนติคุณ  และ  ๓.รัชตเกียรติคุณ
 
 ทั้งนี้ในระดับวัชรเกียรติ ผู้ที่ได้รับรางวัลคือ ๑.พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน ๒.พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรส ๓.พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ) วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี ๔.พระเทพวิทยาคม  (หลวงพ่อคูณ) วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา และ ๕.พระราชภาวนาวิสุทธ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย) วัดพระธรรมกาย

 ระดับกาญจนเกียรติคุณ ผู้ที่ได้รับรางวัลคือ ๑.พระธรรมโกศาจารย์ วัดประยุรวงศาวาส อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒.พระเทพเจติยาจารย์ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร ๓.พระราชญาณวิสิฐ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ๔.พระราชธรรมนิเทศ (พะยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว ๕.พระราชรัตนรังษี วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ๖.พระภาวนาวิริยคุณ  วัดพระธรรมกาย

 นอกจากนี้ ยังมีองค์กร และบุคคลในอาชีพต่างๆ ได้รับรางวัลในระดับนี้ด้วย อาทิ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย  เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และ สรพงษ์ ชาตรี เป็นต้น

 สำหรับรางวัลระดับรัชตเกียรติคุณ ผู้ที่ได้รับรางวัล คือ ๑.พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) วัดสุทัศนเทพวราราม ๒.พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาส ๓.พระศรีญาณโสภณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ๔.พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ๕.พระอาจารย์สนอง กตปุญฺโญ วัดสังฆทาน

 นอกจากนี้ยังมีองค์กร บุคคลสำคัญที่ได้รับรางวัลในระดับนี้ด้วย อาทิ นายพิศาล เตชะวิภาค นายถาวร ชัยจักร  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน นายชิน  ฝ้ายเทศ (ชินกร ไกรลาศ) นางเตือนใจ สุจริตกุล (ดาวใจ ไพจิตร) นางสิภาภัสส์ ภักดีดำรงฤทธิ์ อีกทั้งยังมีสื่อนักข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวัน ๓ ฉบับ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย คือ นสพ. คม ชัด ลึก นสพ.ไทยรัฐ และ นสพ.พิมพ์ไทย  เป็นต้น


เรื่อง... "ไตรเทพ ไกรงู"
ภาพ... "กุลพันธ์ ศิริพิมพ์อัมพร"


เปิดอ่าน