หลวงปู่ถม วัดเชิงท่า ลพบุรี อายุ ๙๖ ปี มรณภาพแล้ว

ความรู้  :  30 มี.ค. 2552

0 พระครูโสภณธรรมรัต (หลวงปู่ถม ธมฺมทีโป) เจ้าอาวาสวัดเชิงท่า อ.เมือง จ.ลพบุรี ได้ละสังขารแล้วด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๑๕.๓๐น. สิริรวมอายุได้ ๙๖ ปี พรรษา ๗๖

 โดยก่อนหน้านี้หลวงปู่ได้ป่วยเป็นโรคเส้นโลหิตในสมองเเตก และรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมาโดยตลอด จนถึงวันมรณภาพดังกล่าว ขณะนี้ศพของท่านตั้งบำเพ็ญกุศลประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมอยู่ที่วัดไปจนครบ ๑๐๐ วัน แล้วจะกำหนดพระราชทานเพลิงต่อไป

 หลวงปู่ถม เกิดเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๕๕ ที่บ้านโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี โยมบิดาเป็นกำนันชื่อ "ลอย สงวนวงษ์" โยมมารดาชื่อ "เนย" อาชีพชาวนา เริ่มการศึกษาครั้งแรกกับโยมบิดา ตั้งแต่อายุได้ ๕ ปี

 ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๖๒ โยมบิดานำตัวมาฝากไว้กับอาชื่อ สามเณรแถม ที่วัดเชิงท่า ต.ท่าหิน  อ.เมืองลพบุรี ได้เรียนหนังสือแบบเรียนเร็วหนังสือมูลบทบรรพกิจ รวมทั้งหัดอ่านตัวขอม จากหนังสือพระมาลัย ถึง พ.ศ. ๒๔๖๔ โยมบิดานำตัวไปฝากเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดลพบุรี ในครั้งนั้นอยู่ ณ บ้านวิชาเยนทร์ เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 พ.ศ. ๒๔๖๕ ย้ายไปอยู่กับพระครูธรรมรักขิต ผู้เป็นอา ที่วัดสุทัศนเทพวราราม กทม.ได้ศึกษาที่โรงเรียนของวัดสุทัศนฯ จนจบชั้นประถมศึกษา และจบประถมช่างไม้ จากนั้นได้เรียนภาษาบาลีเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๐ กลับบ้านมาช่วยครอบครัวทำนา

 ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๔๗๕ อายุครบ ๒๐ ปี ได้บรรพชาอุปสมบทตามประเพณีไทย ที่วัดโคกหม้อ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี โดยมีพระครูโวทานสมณคุต เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามฯ เจ้าอาวาสวัดเชิงท่า และเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการบุญ เจ้าอาวาสวัดโคกหม้อเป็นกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์ฉาย วัดเชิงท่า เป็นอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "ธมฺมทีโป"

 พ.ศ.๒๔๗๙ ย้ายมาอยู่วัดเชิงท่า เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอก พ.ศ.๒๔๘๒ คณะสงฆ์ได้แต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดเชิงท่า พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นพระครูใบฎีกา ตำแหน่งฐานานุกรมของพระกิตติญาณมุนี (พระพุทธวรญาณ)

 พ.ศ.๒๕๐๔ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ปีรุ่งขึ้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลพรหมาสตร์ และตำบลบางขันหมาก พ.ศ.๒๕๑๓ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น "พระครูโสภณธรรมรัต" ต่อมาได้เป็นพระอุปัชฌาย์ / เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี / ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี

 ในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจมายาวนาน หลวงปู่ถมมีบทบาทในการทำนุส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก อาทิ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม เป็นพระธรรมทูตของกองอำนวยการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลลพบุรี

 นอกจากนี้ท่านได้นิพนธ์งานส่งเสริมศิลธรรมอันดี ตามหลักพระพุทธศาสนา ให้กับปวงชนและพิมพ์เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งทำหน้าที่บริหารคณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี อบรมภิกษุสามเณรร่วมกับเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรีเป็นประจำ

 ผลงานสำคัญล่าสุด คือ การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ เพื่อรวบรวมและจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุอันมีค่า ในการศึกษามรดกวัฒนธรรมไทย เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจต่อไป

 พระพุทธวรญาณ อดีตเจ้าอาวาสวัดกวิศรารามฯ และเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวคำนิยมแด่หลวงปู่ถมในคราวทำบุญอายุ ๘๐ ปี เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ ตอนหนึ่งว่า “ท่านพระครูโสภณธรรมรัต เป็นพระเถระที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่า เป็นปูชนียบุคคลของพระพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เพราะ ๑. ท่านมีความเป็นอยู่ด้วยความสงบ ตามสมณวิสัย ซึ่งหาได้ยากยิ่งในเวลานี้ ๒.ท่านได้ยึดมั่นในสมณปฏิบัติ คือ ประกอบด้วยเมตตาธรรม ยึดพระธรรมวินัย อันเป็นแบบชีวิตที่ถูกต้องและสมบูรณ์เป็นหลัก และมุ่งหมายความสงบเรียบร้อยเป็นปกติดสำคัญ ...ข้าพเจ้ายืนยันได้ว่า ข้าพเจ้ารัก นับถือและเลื่อมใสท่านมากมานาน”


เปิดอ่าน