ฟื้นฟู 2 ย่าน...หลากวัฒนธรรม

มาร่วมกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมย่านริมน้ำที่ยังคงหลงเหลืออยู่สืบไป

        “ย่านกะดีจีน” และ “ย่านคลองสาน” ย่านประวัติศาสตร์ริมน้ำที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ สมัยก่อนทั้งสองย่านนี้เจริญรุ่งเรืองเป็นจุดการค้าที่สำคัญ แม้ปัจจุบันความรุ่งเรืองจะกลายเป็นอดีตไปแล้วแต่ “มรดกวัฒนธรรม” ที่หลงเหลืออยู่ ไม่ว่าจะเป็นศาสนสถาน บ้านขุนนาง เจ้าสัว โกดังสินค้า ท่าเรือ และบุคคลสำคัญ ตลอดจนวิถีชีวิตของกลุ่มชนต่างศาสนาและชาติพันธุ์ เป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้ในการทำความเข้าใจวิถีชีวิตและผู้คนในย่านนี้ที่ยังมีการสืบต่อเนื่องมาจวบจนปัจจุบันเลยทีเดียว ทั้งนี้ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองร่วมมือกับไอคอนสยามและภาคีพัฒนา จัดงาน “ชวนชาวย่าน เตรียมการ ขึ้นบ้านใหม่” โครงการก่อสร้างศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีนและคลองสาน โดยมีผู้นำทางศาสนาทั้ง 3 ศาสนา เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและให้คำแนะนำ เพื่อพัฒนา และอนุรักษ์พื้นที่แห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเทีี่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

ฟื้นฟู 2 ย่าน...หลากวัฒนธรรม

ผู้นำ 3 ศาสนา อิหม่าม นาวิน สาสนกุล-พระพรหมบัณฑิต-คุณพ่อเอกชัย โสรัจจกิจ

ฟื้นฟู 2 ย่าน...หลากวัฒนธรรม

มรดกวัฒนธรรมของย่านกะดีจีน-คลองสาน

       สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า หนึ่งในหัวใจหลักของกิจกรรมเพื่อสังคมของไอคอนสยาม คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ไอคอนสยามเห็นว่าศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีนและคลองสานเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมอย่างยิ่ง จึงขออาสาเข้าไปมีส่วนร่วมกับการวางแผนพัฒนาชุมชนริมน้ำย่านนี้ตั้งแต่ปี 2558 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ศูนย์ชุมชนแห่งนี้เป็นตัวอย่างก้าวแรกในการพัฒนาชุมชนอื่นๆ อีกมากมายในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สืบไป

ฟื้นฟู 2 ย่าน...หลากวัฒนธรรม

อาภรณ์ กุลวัฒโท-ดร.ประยูร ครองยศ-ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ-สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล

       ด้าน ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ​ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง กล่าวว่า แนวคิดในการก่อตั้ง “ศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีนคลองสาน” เพราะย่านนี้เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพ-ธนบุรี เป็นย่านที่มีความลึกซึ้ง แข็งแกร่งในด้านประวัติศาสตร์และชุมชน ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีคนทั้งในและนอก กะดีจีนและคลองสาน ได้ร่วมกันสรรค์สร้างกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อฟื้นฟูย่านแห่งนี้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง แต่การจัดกิจกรรมชั่วคราวมีข้อจำกัดเพราะส่วนใหญ่ไม่มีถาวร จึงไม่ได้นำไปสู่การพัฒนาที่จับต้องได้ แม้ว่าชาวย่านฯ และภาคีภายนอกจะให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้นตามลำดับก็ตาม ดังนั้นชาวย่านกะดีจีนและคลองสาน จึงเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีนและคลองสาน หรือ “เคเค-เซ็นเตอร์ (Kadeejeen-Khlongsan Center)” ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ทางสังคมของชาวย่านและเป็นประตูสู่ย่านสำหรับผู้มาเยือน

       ศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีนฯ มีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561 บนพื้นที่ใช้สอยกว่า 250 ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ติดกับลานริมน้ำเทศกิจ ซึ่งเป็นกึ่งกลางระหว่างย่านกะดีจีนและย่านคลองสาน ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ของย่านที่มีระบบการคมนาคม ทั้งทางรถ ทางน้ำ และระบบรางในอนาคต เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ของประชาชนที่ใช้พบปะซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ย่านทั้งสองอีกด้วย

ฟื้นฟู 2 ย่าน...หลากวัฒนธรรม

ภาพจำลองศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน


เปิดอ่าน