ความสำคัญของวันวิสาขบูชา 

และประโยชน์สูงสุดที่ควรได้รับจากพระพุทธศาสนา  โดย - พระไพศาล วิสาโล

ปุจฉา : ความสำคัญของวันวิสาขบูชาและพระพุทธศาสนาในประเทศไทยวันนี้ ที่พุทธบริษัทควรจะได้ประโยชน์สูงสุด และในวิถีบรรพชิตกว่า ๓๐ พรรษาของพระอาจารย์ ได้รับประโยชน์อันสูงสุดจากพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง

วิสัชนา : วันวิสาขบูชาเป็นวันแห่งการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธองค์ ในด้านหนึ่งวันนี้เตือนใจให้เราระลึกถึงความจริงของชีวิตที่ไม่มีใครหนีพ้น นั่นคือความไม่เที่ยง เมื่อเกิดแล้วก็ต้องตาย แต่ในเวลาเดียวกันก็ชี้ชวนให้เราตระหนักถึงอุดมคติของชีวิตที่ทุกคนควรทำให้เป็นจริง การตรัสรู้ของพระองค์เป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ที่มีอยู่ในเราทุกคน นั่นคือความสามารถที่จะลุถึงอิสรภาพจากความทุกข์ทั้งปวง การอยู่อย่างไร้ทุกข์คือประโยชน์สูงสุดที่ชาวพุทธควรจะได้รับจากพระพุทธศาสนา

คำสอนของพระพุทธองค์ช่วยให้อาตมาเห็นชัดว่าอุดมคติหรือจุดหมายสูงสุดของชีวิต คือจิตที่สงบเย็น ไร้ทุกข์ ควบคู่กับการบำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์แก่สรรพสัตว์ ซึ่งสรุปด้วยคำสองคำของท่านอาจารย์พุทธทาส คือ “สงบเย็น และเป็นประโยชน์”

คำสอนของพระองค์ยังทำให้อาตมาเห็นวิธีการเพื่อบรรลุถึงอุดมคติดังกล่าว นั่นคือ การฝึกจิตรักษาใจมิให้ความคิดและอารมณ์ปรุงแต่งทั้งหลายมารบกวนรังควานหรือสร้างทุกข์ให้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดหรือเจออะไรมากระทบก็ตาม ยิ่งไปกว่านั้นก็คือการเปิดใจและใคร่ครวญชีวิตจนเห็นความจริงว่า เต็มไปด้วยความผันผวนปรวนแปรและไม่แน่นอน มิอาจยึดติดถือมั่นหรือคาดหวังให้เป็นดั่งใจได้ รวมทั้งเห็นโทษของการหลงติดในตัวตน การเห็นความจริงดังกล่าวช่วยให้อารมณ์ปรุงแต่งต่างๆ รบกวนจิตใจน้อยลง และอยู่กับอนิฏฐารมณ์หรือเหตุร้ายฝ่ายลบต่างๆ ได้ด้วยใจที่สงบขึ้น

ในอีกด้านหนึ่งก็ช่วยให้ความเห็นแก่ตัวลดน้อยลง และเกื้อกูลผู้อื่นได้มากขึ้น ประสบการณ์ที่ผ่านมาของอาตมายังชี้ว่า การช่วยเหลือผู้อื่นนั้น เป็นประโยชน์แก่ตนเองด้วย กล่าวคือ ช่วยขัดเกลาจิตใจ ให้ยึดติดในตัวตนน้อยลง นึกถึงคนอื่นมากขึ้น และอดทนต่อสิ่งที่มากระทบได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรค ความยากลำบาก คำนินทา อีกทั้งยังฝึกให้รู้เท่าทันสิ่งล่อเร้าเย้ายวน เช่น คำสรรเสริญ หรือลาภสักการะทั้งหลาย

หากไม่ได้รู้จักและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ ชีวิตของอาตมาคงเต็มไปด้วยความรุ่มร้อน ขึ้นลงไปตามกระแสโลก และถูกสิ่งต่างๆ รอบตัวรุมเร้าหรือบงการจิตใจ จนหาความสุขสงบเย็นได้ยาก

ล้อมกรอบ

สายด่วนให้คำปรึกษาทางใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย โทร ๐๘-๖๐๐๒-๒๓๐๒


เปิดอ่าน