ไม่รวมอายุราชการลูกจ้างประจำ

เปิดซองส่องไทย : ทำไมไม่รวมอายุราชการลูกจ้างประจำด้วย

 


               กระผมรับราชการเป็นลูกจ้างประจำอยู่กรมแห่งหนึ่งใน กทม. ก่อนที่กระผมจะมารับราชการลูกจ้างประจำ กระผมได้รับราชการกองประจำการเป็นระยะเวลา 2 ปี และได้ปลดประจำการออกมาแล้ว ต่อมาหลังจากปลดประจำการจากทหาร ได้สอบคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ โดยได้รับการบรรจุจวบจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาสามสิบกว่าปีแล้ว
               กระผมเคยถามทางด้านต้นสังกัดว่าให้ทางกรมการเงินกลาโหมรับรองอายุราชการสองปีนั้น มารวมกับอายุราชการลูกจ้างประจำได้หรือไม่  ทางหน่วยงานต้นสังกัดบอกว่านำมารวมกันไม่ได้ จะได้เฉพาะผู้ที่เคยรับราชการหน่วยนั้นๆ มาก่อนแล้วออกไปรับราชการทหารประจำการและกลับมารับราชการตามเดิม เช่นไรแล้วอยากจะขอความกรุณาจากทางคอลัมน์ของลุงแจ่ม รบกวนช่วยหาข้อมูลในเรื่องนี้ให้กระผมได้ทราบว่า แท้จริงแล้วเป็นอย่างไรบ้าง กระผมเคยอ่านเอกสาร ที่ กค 0504/17601 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2520 ในย่อหน้าสุดท้ายเขียนว่า
               กระทรวงการคลังขอเรียนว่า การรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหารผู้ซึ่งเคยรับราชการทหารมาก่อนแล้วไปรับราชการในกระทรวง ทบวง กรมอื่น เป็นหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมที่จะต้องตรวจสอบและรับรองเวลาราชการของผู้นั้นๆ
               กระผมจึงอยากให้ทางลุงแจ่มช่วยถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ข้อมูลที่ชัดเจนกระจ่างด้วยว่ากระผมต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

 

ลูกจ้างประจำของรัฐบาล

 

ตอบ


               กลุ่มงานเงินเดือนค่าจ้างบำเหน็จบำนาญ กระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า กรณีตามที่ผู้ร้องเรียนข้างต้นนี้ ทางกระทรวงมีกฎระบุว่า ไม่สามารถนับเวลาในการรับราชการทหารกับอายุราชการลูกจ้างประจำได้ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
               หากจะขอให้ทางกรมต้นสังกัด หน่วยงานการเงินกลาโหมรับรองอายุราชการที่ผ่านมานั้น จะต้องเป็นไปตามระเบียบที่ว่านี้ คือ ต้องเป็นลูกจ้างประจำตั้งแต่แรก และต้องมาจากทางราชการที่มีคำสั่งให้ออกจากราชการก่อน  เพื่อให้ไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
               ซึ่งในขณะที่เข้ารับราชการทหารนั้น จะต้องไม่ปฏิบัติหรือกระทำผิดใดๆ มาก่อน จะกลับมาเป็นลูกจ้างประจำในสังกัดส่วนราชการเดิม ภายในกำหนด 180 วัน นับตั้งแต่วันที่พ้นจากราชการทหารแล้ว จึงจะสามารถนับรวมอายุราชการติดต่อกันได้ และจะถือว่าลูกจ้างประจำรายนั้น ไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการมาก่อน
               โดยได้ทำการยกเว้นเฉพาะลูกจ้างประจำเท่านั้น โดยขอรับเงินบำเหน็จตั้งแต่ภายหลังการถูกสั่งให้ออกจากราชการ เพื่อไปรับราชการทหารแทน


เปิดอ่าน