เดินตามรอยพ่อหลวง สานต่อพุทธศาสนา

ความรู้  :  13 มี.ค. 2560

นมัสการ....สังเวชนียสถาน 4 ตำบล สืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร.9

เดินตามรอยพ่อหลวง สานต่อพุทธศาสนา

         กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอขอจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เมื่อ พ.ศ.2551 และใช้ดอกผลของเงินทุนในการบริหารจัดการโครงการไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล สถานที่ประสูติ ณ สวนลุมพินีสถานที่ตรัสรู้ ณ พุทธคยา สถานที่แสดงปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีและสถานที่ดับขันธปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา ตั้งแต่ปี 2555 กองทุนได้ดำเนินการสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสืบต่อพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง

เดินตามรอยพ่อหลวง สานต่อพุทธศาสนา

         ศรีนวล ลัภกิตโร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา วธ. กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการส่งเสริมให้มีการเผยแผ่ธรรมะผ่านทางพระราชประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รับสนองตามพระราชประสงค์ต่อพระราชปณิธานในการสถาปนาจัดตั้งกองทุนเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 และเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้นำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใช้หลักธรรมในการดำรงชีวิตมากขึ้น

เดินตามรอยพ่อหลวง สานต่อพุทธศาสนา

         "พระสงฆ์เมื่อท่านได้เดินทางมาเรียนรู้จากสถานที่จริงของพุทธประวัติ นำกลับไปสอนเด็กเยาวชนและญาติโยม จะสามารถถ่ายทอดได้ด้วยความมั่นใจว่าทุกสถานที่นั้นมีอยู่จริง ในส่วนของฆราวาสเป็นการเพิ่มแรงศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา เกิดความซาบซึ้ง และเข้าใจ เข้าถึงธรรมะในการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น จากรุ่นสู่รุ่นจากปีต่อปีส่งผลให้การสืบสานพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สมดังพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมุ่งหวังให้คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธได้มีโอกาสเดินทางไปยังดินแดนพุทธภูมิ" นางศรีนวล กล่าว 

 

เดินตามรอยพ่อหลวง สานต่อพุทธศาสนา

         พระชาญราศ ชาคริยญาโร วัดยานนาวา กรุงเทพฯ กล่าวว่า เมื่อสอนเรื่องพุทธประวัติให้เด็กและเยาวชนเคยถูกถามว่า หลวงพี่เคยเห็นหรือสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน มั่วหรือเปล่า เมื่อได้เดินทางมาเห็นสถานที่จริงก็จะสามารถนำไปถ่ายทอดบอกเล่าให้แก่เด็กๆ ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้พวกเขาได้รู้ว่าทุกสถานที่นั้นมีอยู่จริงและพระยังนำภาพถ่ายหรือวิดีโอจากสถานที่จริงไปประยุกต์เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้อย่างชัดเจนด้วย

         นิรัญ จันทร์ส่ง รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ บอกว่า หากมองในฐานะชาวพุทธ สิ่งที่ได้จากร่วมแสวงบุญในโครงการนี้เป็นบูญกุศลอย่างมากที่ได้กราบนมัสการสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หากมองในแง่นักวิชาการจะได้ทราบข้อมูลจริง ณ สถานที่จริง ประสบการณ์จริงในพุทธภูมิ สามารถนำไปบอกต่อลูกศิษย์ได้ดีมากๆ เป็นการสืบต่อและเผยแผ่พุทธศาสนาต่อไป

         รุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัด (วธจ.) แพร่ กล่าวว่า การเดินทางผ่านเส้นทางระหว่างแต่ละสังเวชนียสถาน ยังทำใจสงบ กายเป็นสุขด้วย ตลอดสองข้างถนนจะได้เห็นวิถีชีวิตของคนอินเดียที่เต็มไปด้วยความเรียบง่าย บนถนนที่มีเสียงแตรรถดังวุ่นวาย คนไทยที่ต้องเผชิญสภาพเช่นนี้เริ่มหงุดหงิด แต่คนอินเดียกลับเฉื่อยๆ แสดงว่าใจของเขาต้องสงบมาก กายเขาถึงไม่ได้รู้สึกร้อน

         การเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล จึงนับเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9

พวงชมพู ประเสริฐ : เรื่อง/ภาพ

ชรินรัตน์ แก้วเขียว, กรมการศาสนา : ภาพ


เปิดอ่าน