เหรียญ ๔ รอบ ในหลวง ร.๙ ปี ๒๕๑๘

เหรียญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระราชสมภพครบ ๔ รอบ พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นเหรียญที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดและออกแบบได้สวยงามยิ่งนัก

นักนิยมพระมักเรียกกันง่ายๆ ว่า “เหรียญเต่า” คงเพราะรูปร่างของเหรียญมองแล้วคล้ายกับเต่า ในการจัดสร้างนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๘ ได้ขอพระบรมราชานุญาตสร้างเหรียญพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อพระราชทานแก่ทหารตำรวจและอาสาสมัครรักษาดินแดนและประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย

๑.เนื้อทองคำ จำนวน ๑๐๐ เหรียญ บริจาค ๑๐,๐๐๐ บาท ๒.เนื้อนาค จำนวน ๕๕ เหรียญ บริจาค ๕,๐๐๐ บาท ๓.เนื้อเงิน จำนวน ๗๕๐ เหรียญ บริจาค ๑,๐๐๐ บาท และ ๔.เนื้อทองแดงจำนวน ๑ ล้านเหรียญ บริจาค ๑๐๐ บาท

เหรียญ ๔ รอบ ในหลวง ร.๙ ปี ๒๕๑๘

คณะสงฆ์ได้อาราธนาพระเถราจารย์มาร่วมประกอบพิธีชัยมังคลาภิเษก ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กำหนดพิธีมหาฤกษ์มหามงคลตรงกับวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๐ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๕

โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานจุดเทียนชัย พระเถราจารย์ชั้นผู้ใหญ่ ๙ รูป จากวัดหลวงประจำรัชกาลทั้ง ๙ วัด เจริญพระพุทธมนต์ พระเกจิอาจารย์ ๔๙ รูป ร่วมเจริญคาถานั่งปรกบริกรมมปลุกเสก ประกอบด้วย

๑.สมเด็จพระญาณสังวร (เมื่อครั้งยังไม่ได้สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช) วัดบวรฯ ๒.สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดจักรวรรดิราชาวาส ๓.พระวิสุทธิวงศาจารย์ (สงี่ยม) วัดสุทัศน์ ๔.พระธรรมศิริชัย วัดพระปฐมเจดีย์ ๕.พระเทพสาครมุนี (หลวงพ่อแก้ว) วัดช่องลม ๖.พระเทพคุณาธาร (เจียม) วัดโสธรฯ ๗.พระเทพวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์) วัดเลยหลง ๘.พระเทพวุฒาจารย์ (หลวงพ่อเปลื้อง) วัดสุวรรณภูมิ ๙.พระราชอุทัยกวี ๑๐.พระราชญาณดิลก (หลวงพ่อชิต) วัดเขาเต่า หัวหิน ๑๑.พระราชภัทราจาร วัดราชบพิธ

๑๒.พระญาณสิทธาจารย์ ๑๓.พระชินวงศาจารย์ (หลวงพ่อพุธ) วัดป่าสาลวัน ๑๔.พระวิมลกิจจารักษ์ วัดชนะสงคราม ๑๕.หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ๑๖.หลวงพ่อชา วัดหนองปาพง ๑๗.หลวงปู่พรหมา วัดพระบาทตากผ้า ๑๘.หลวงพ่อสนิท วัดศีลขันธ์ ๑๙.หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม ๒๐.หลวงพ่อใหญ่ วัดสะแก ๒๑.หลวงพ่อบาง วัดหนองพลับ

เหรียญ ๔ รอบ ในหลวง ร.๙ ปี ๒๕๑๘

๒๒.หลวงพ่อเชื่อม วัดเกศไชโย ๒๓.หลวงพ่อเส็ง วัดน้อยนางหงษ์ ๒๔.หลวงพ่อเที่ยง วัดม่วงชุม ๒๕.หลวงพ่อผิว วัดสง่างาม ๒๖.ครูบาอินทจักร วัดบ่อหลวง ๒๗.หลวงปู่บุญ วัดวังมะนาว ๒๘.หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ ๒๙.หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ๓๐.หลวงพ่อเริ่ม วัดจุกกระเชอ ๓๑.หลวงพ่อทอง วัดบ่อนอก

๓๒.หลวงพ่ออ่อน วัดเพียมาตร ๓๓.หลวงพ่อจ้วน วัดพระบาทเขาลูกช้าง ๓๔.หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม ๓๕.หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามนี ๓๖.หลวงพ่อจ้อย วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ๓๗.หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง ๓๘.หลวงพ่อสิน วัดกิ่งแก้ว ๓๙.หลวงพ่อท่อน วัดศรีอภัยวัน ๔๐.หลวงพ่อเฟื่อง วัดธรรมสถิต จ.ระยอง ๔๑.พระอาจารย์บุญมา วัดสิริสาลวัน

๔๒.หลวงปู่สาม วัดป่าไตรวิเวก ๔๓.พระอาจารย์แว่น ธนปาโล วัดสุทธาวาส ๔๔.พระอาจารย์บุญ วัดศรีสว่างแดนดิน ๔๕.พระอาจารย์ผั่น วัดถ้ำเอราวัณ ๔๖.พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม ๔๗.พระอาจารย์หนู วัดดอยแม่ปั๋ง ๔๘.พระอาจารย์ศรี มหาวีโร และ ๔๙.พระอาจารย์สมชาย วัดเขาสุกิม

สำหรับภาพพระองค์ครู เป็นเหรียญ ๔ รอบ ในหลวง ร.๙ ปี ๒๕๑๘ เนื้อเงินของนายชัยณรงค์ พรหมเดเวช หรือโต้ง ซาเสี่ย เจ้าของร้านทองเพชรงาม และร้านทองซาเสี่ย อ.เมือง จ.สกลนคร


เปิดอ่าน