(คลิปข่าว)พังงาเปิดคลินิกหมอครอบครัวตั้งเป้า 26 แห่ง

คลิปเด็ด  :  27 เม.ย. 2561

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกหมอครอบครัวกระโสม (PCC กระโสม)

วันที่ 26 เมษายน 2561 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกหมอครอบครัวกระโสม (PCC กระโสม) โดยมีนายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 11 นายสามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 11 นายอำเภอตะกั่วทุ่ง บุคลากรสาธารณสุข อสม ผู้สูงอายุ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี กล่าวว่า แนวคิดในการปฏิรูประบบของรัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อีกทั้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2559 มาตรา 258 ช. (5) \\\" กำหนดให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม\\\" กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เตรียมพร้อมปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขของไทย ด้วยการจัดตั้ง \\\"คลินิกหมอครอบครัว (PCC : Primary Care Cluster)\\\" ที่มีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว (Family Doctor) และทีมสหวิชาชีพ ดูแลประชาชน 1 หมื่นคน /1 ทีมเพื่อดูแลสุขภาพให้กับคนไทยทุกคนภายใน 10 ปี นายสามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ขับเคลื่อนงานคลินิกหมอครอบครัวโดยวางแผนการจัดตั้ง PCC ให้ครอบคลุมทั้ง จังหวัด จำนวน 26 ทีม ภายในปี 2568 โดยในปี 2560 ได้ดำเนินการเปิดคลินิกหมอครอบครัวจำนวน 4 ทีม ในพื้นที่อำเภอเมืองพังงา อำเภอทับปุด และอำเภอเกาะยาว สำหรับในปี 2561 กำหนดเปิดคลินิกหมอครอบครัวจำนวน 3 ทีม ในเขตอำเภอตะกั่วป่า 2 ทีมและอำเภอตะกั่วทุ่ง คือคลินิกหมอครอบครัวกระโสม จำนวน 1 ทีม สำหรับคลินิกหมอครอบครัวกระโสม จะให้การดูแลประชาชนในพื้นที่ สองตำบลคือกระโสมและตำบลถ้ำประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามแห่งคือ รพ.สต.กระโสม รพ.สต.ถ้ำและ รพ.สต.บางทราย มีทีมหมอครอบครัวที่ให้การดูแล ซึ่ง ประกอบด้วยแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 5. คน ทันตาภิบาล.1. คน เภสัชกร 1.. คน แพทย์แผนไทย 1. คน นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน.6 คน รับผิดชอบดูแลประชากรจำนวน 8,904. คน แยกเป็นเพศชาย จำนวน 2,122. คน เพศหญิง จำนวน 2,496.คน มีผู้สูงอายุ จำนวน 1,743. คน 


เปิดอ่าน