SME Grow Forward กดปุ่มผลิตเถ้าแก่ใหม่

กดปุ่มผลิตเถ้าแก่ใหม่ SME Grow Forward เพื่อป้อนผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

 

               กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและขยายธุรกิจ สาขาเกษตรแปรรูปและเทคโนโลยีชีวภาพ (SME Grow Forward) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

 

               นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กล่าวว่า “ภารกิจของกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ คือ การสร้างและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ๆ ให้เข้าสู่ตลาด เพื่อเป็นหัวจักรในขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างแท้จริง

 

              ซึ่งจำเป็นจะต้องให้การสนับสนุน ส่งเสริมในหลายๆประเด็น ทั้งในเรื่องการเสริมสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไปสู่ธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เนื่องจากเป็นการสร้างความเจริญเติบโตให้กับระบบเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการจ้างงาน การสั่งซื้อวัตถุดิบ เข้าสู่กระบวนการผลิตไปถึงจัดจำหน่าย ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริง”

 

SME Grow Forward กดปุ่มผลิตเถ้าแก่ใหม่

นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ

               ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้จัดทำ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและขยายธุรกิจ สาขาเกษตรแปรรูปและเทคโนโลยีชีวภาพ (SME Grow Forward) ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมโดยจัดรูปแบบกิจกรรมต่างๆ จากความต้องการของผู้ประกอบการรายใหม่ที่ได้จากการสำรวจเบื้องต้น

 

               นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ์ กล่าวต่อว่า กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและขยายธุรกิจ สาขาเกษตรแปรรูปและเทคโนโลยีชีวภาพ (SME Grow Forward) ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรก

 

SME Grow Forward กดปุ่มผลิตเถ้าแก่ใหม่

รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล

               ทางกองฯ ได้รับความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งถือเป็นหน่วยร่วมดำเนินการในจัดกิจกรรมต่างๆ ตามความต้องการของผู้ประกอบการรายใหม่ ทั้งยังเป็นสถาบันการศึกษาที่มีนักวิจัยและคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอยู่หลายท่าน และมีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีในการที่จะถ่ายทอดวิทยาการให้แก่ผู้ประกอบการ

 

               รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณฯ มีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการรับสมัคร คัดกรอง ทางสถาบันมีศูนย์วิจัยที่จะคอยสนับสนุนผู้ประกอบการในทุกสาขา ทางโครงการจะเป็นที่ปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการที่ได้เข้าโครงการ สำหรับท่านที่อาจจะยังมาไม่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ก็สามารถติดต่อกับทางศูนย์วิจัยของสถาบันได้โดยตรง”

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่