ขบวนการลูกเสือปั้นเด็กไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

"ข้าไม่ต้องการตำราเรียนที่เดินได้ ที่ข้าอยากได้นั้น คือเยาวชน ที่เป็นสุภาพบุรุษ ซื่อสัตย์ สุจริต มีอุปนิสัยใจคอดี"

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ที่ "นิวัตร นาคะเวช" รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ยึดเป็นแนวปฏิบัติ ในฐานะ"เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ" มาตราบทุกวันนี้

เส้นทางชีวิตของศิษย์เก่าดีเด่น ภาควิชาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ด้วยบุคลิกที่เป็นคน "ตรงไปตรงมา" ไม่เข้าหาเจ้านายตำแหน่งที่ได้มาในทุกช่วงชีวิต จึงมาด้วย "ความรู้  ความสามารถ" ล้วนๆไม่มีการวิ่งเต้นเส้นสาย

ไล่เรียงมาตั้งแต่ตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนสตรีภูเก็ต ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนก้าวสู่ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรั้งเก้าอี้ "เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ" ในปัจจุบัน

"นิวัตร" เคยสร้างปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ ในฐานะเจ้าของสโลแกน "ลูกอยุธยายิ้มไหว้ทักทายกัน" เมื่อปี 2543 จนกลายเป็นวลีเด็ด ขึ้นป้ายหราติดทุกมุมเมืองของประเทศไทย และได้รับคำชื่นชมจากนานาประเทศ เพราะกระแส "ยิ้มสยาม" ฟีเวอร์

"ใครมาบ้านเมืองต้องต้อนรับด้วยรอยยิ้ม มีจิตมิตรไมตรี เป็นเรื่องที่ฝึกกันได้ เช่นเดียวกับขบวนการลูกเสือสามารถหล่อหลอมเด็กไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ ด้วยเหตุนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(สป.ศธ.) จึงน้อมรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ) ตั้งกองลูกเสือในสถานศึกษาถือเป็นภารกิจที่สำคัญของศธ. ที่ต้องผลักดันให้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ เกิดจิตสำนึก รู้ผิดชอบชั่วดี และมีทักษะชีวิตที่ดี  อีกทั้งเป็นการ-12สร้างภาพลักษณ์ให้ลูกเสือเป็นตัวแทนในการดำเนินกิจกรรมที่ก่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอย่างแท้จริง"-4

เพื่อให้ขบวนการลูกเสือไทยนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของเยาวชนไทยได้สำเร็จสป.ศธ.ได้จัดทำ "คู่มือผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประชาธิปไตย คุณธรรม ความเป็นไทย ต้านภัยยาเสพติด" ขึ้นเป็นครั้งแรก ด้วยการศึกษาไทยในช่วงที่ผ่านมา เป็นสอนวิชาหนังสือส่งผลให้เด็กและเยาวชนไทยขาดทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

"การปฏิรูปการศึกษารอบสองจึงเน้นการสร้างให้เด็กและเยาวชน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใฝ่ดี เป็นคนเก่ง ดี และมีสุข เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้เป็นพลเมืองยุคใหม่ ที่รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และมีทักษะชีวิตที่ดี มีวินัย เคารพผู้อื่น มีจิต-6สาธารณะซึ่งขบวนการลูกเสือสามารถช่วยได้โดยครูจะเป็นตัวแปรที่สำคัญในการสร้างพลเมืองยุคใหม่ให้เกิดขึ้น

ตามเงื่อนไข4 ประการคือ การสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ครูต้องสร้างเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์โดยตลอด ส่งเสริมเรื่องจิตสาธารณะให้เกิดขึ้น เน้นสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการทำความดี" 

นิวัตรย้ำว่า สถานศึกษาทุกระดับควรปรับหลักสูตรและเพิ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้น โดยต้องจัดกิจกรรมในเชิงลึกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ครู อาจารย์ ผู้สอนต้องเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ-6กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือและประสบการณ์-10ต่างๆมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนอย่างจริงจังและตั้งใจ ซึ่งรายละเอียดในการก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์-8จะบรรจุไว้ในคู่มือผู้บังคับบัญชาลูกเสือประชาธิปไตย คุณธรรม ความเป็นไทย ต้านภัยยาเสพติด  

เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเชื่อมั่นว่าเพียงแค่คำปฏิญาณของลูกเสือที่ว่า "ด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่า ข้อ 1.ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อ 2.ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกข้อข้อ 3.ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ" ก็จะช่วยให้เด็กไทยเป็นพลเมืองยุคใหม่

ส่วนกฎของลูกเสือ มี 10 ข้อมีดังนี้ ข้อ1.ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ข้อ 2.ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้อื่น ข้อ 3.ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น ข้อ 4.ลูกเสือเป็นมิตรของทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก ข้อ 5.ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อยข้อ 6.ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ข้อ 7.ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ ข้อ 8.ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ข้อ 9.ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์และข้อ10.ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

เพียงคำปฏิญาณตนของลูกเสือ3 ข้อและกฎของลูกเสือทั้ง 10 ข้อ หากวิเคราะห์เจาะลึกลงในรายละเอียดแล้ว ล้วนเป็นสิ่งที่สังคมไทยในยุคดิจิทัลเรียกร้องโหยหา เพื่อนำมาหล่อหลอมเด็กและเยาวชนไทยให้กลายเป็น "มนุษย์ที่สมบูรณ์"

"ที่น่ายินดีนับจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม2454 จะครบรอบ100 ปี ซึ่งขบวนการลูกเสือทั่วโลกยอมรับเป็นเอกฉันท์ว่าเป็นขบวนการที่สามารถพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง ต่อส่วนรวมและชาติบ้านเมืองเป็นอย่างดี ในโอกาสนี้รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ตลอดปี 2554" นิวัตร ฉายภาพความงดงามของลูกเสือทิ้งท้าย

ใครเป็น"ลูกเสือ" หรือเคยเป็น "ลูกเสือ" ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554 อย่าลืม "วันทยหัตถ์" !!

0 กมลทิพย์  ใบเงิน 0 รายงาน


เปิดอ่าน