สกอ.เล็งปรับแผนอุดมศึกษา15ปีรับพัฒนาประเทศ

คุณภาพชีวิต  :  14 ม.ค. 2553

สกอ.เล็งปรับแผนอุดมศึกษา 15 ปี ใหม่ ชี้ต้องสอดรับการการเปลี่ยนแปลงทิศทางการพัฒนาของประเทศ ยอมรับมหาวิทยาลัยพัฒนาแต่ด้านปริมาณ คุณภาพแย่ต้องปรับให้สมดุล

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2553  ดร.สุเมธ    แย้มนุ่น     เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)เปิดเผยผลประชุมคณะกรรมการกกอ.เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าที่ประชุมได้หารือเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาอุดมศึกษา 15 ปีใหม่ เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงต้องปรับปรุงแผนอุดมฯ ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการปรับปรุงครั้งนี้จะเป็นการมองภาพอนาคตทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมว่าเป็นไปในทิศทางใด และปรับปรุงแผนอุดมฯ ให้เข้ากับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้เป็นไปในทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งได้หารือกันทั้งหมด 9 ประเด็นหลักเช่น เรื่องคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา การผลิตครูพันธุ์ใหม่

 เลขาธิการกกอ. กล่าวอีกว่า  สำหรับการปรับปรุงแผนอุดมศึกษา  15 ปี ต้องดูหลักการบริหารจัดการอุดมศึกษา ซึ่งที่ประชุมหารือกันว่าทำอย่างไรถึงจัดการระบบอุดมศึกษาที่ขณะนี้พัฒนาแต่ด้านปริมาณ ทั้งเรื่องหลักสูตร จำนวนผู้เรียนที่นิยมเรียนปริญญาตรีมากขึ้น ทำให้คนเรียนสายอาชีพน้อยลง ปริมาณมหาวิทยาลัยที่เปิดตัวใหม่จำนวนมาก แต่ด้านคุณภาพกลับลดลง

 “ที่ประชุมกกอ.ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้กันมาก เพื่อหาแนวทางว่าทำอย่างไรให้อุดมศึกษามีคุณภาพมากขึ้น ไม่ใช่เพิ่มขึ้นเฉพาะในด้านปริมาณ แต่หลักสูตรก็มีขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางในอนาคตว่าจะทำอย่างไรถึงจะปรับอุดมศึกษาให้มีความสมดุลกันทั้งคุณภาพและปริมาณ ผมมองว่าเรื่องการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาต้องปรับปรุงกันอยู่ตลอดเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและเข้ากับนโยบายที่รัฐบาลกำหนด”ดร.สุเมธ กล่าว

 เลขาธิการกกอ. กล่าวด้วยว่า  นอกจากการปรับปรุงการจัดการระบบอุดมศึกษาในแผนพัฒนาอุดมศึกษา 15 ปีแล้วยังต้องแก้ไขกฎหมายส่วนอื่น ๆ  ที่ยังไม่ครอบคลุมและกำหนดนโยบายให้มีผลในทางปฏิบัติได้เร็วขึ้นรวมถึงยังต้องสร้างกลไกที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยต้องพัฒนาไปตามทิศทางที่รัฐบาลกำหนด


เปิดอ่าน