royal coronation
วันที่ 18 สิงหาคม 2562
คิดโซน (ของ) วัยทีน

สธ.สนองพระบรมราโชบาย ตั้งคกก.จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ใน90วัน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 - 10:50 น.
ศคลินิก เกียรติคุณ นพปิยะสกล สกลสัตยาทร,สธ
Shares :
เปิดอ่าน 337 ครั้ง

โดย...  พวงชมพู ประเสริฐ qualitylife4444@gmail.com 

 


          สนองพระบรมราโชบายในหลวง โรงพยาบาลสังกัดสธ.11 แห่งรับพระราชทานเงินรวม 631 ล้านบาท ตั้งคณะกรรมการเตรียมจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยภายใน 90 วัน มุ่งตอบสนองตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ เติมเต็มการช่วยเหลือดูแลประชาชนให้สมบูรณ์ขึ้น 

 

 

          ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินจำนวนกว่า 2.4 พันล้านบาท แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ จำนวน 27 แห่ง สำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยในส่วนของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้รับพระราชทานเงินจำนวน 11 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสงฆ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สังกัดกรมการแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และโรงพยาบาลท่าวังผา จ.น่าน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


          ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขรับสนองพระบรมราโชบายในการที่จะดำเนินการอันเป็นประโยชน์ต่างๆ ลงสู่ประชาชนอย่างแท้จริง ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยคำนึงถึงความจำเป็นและความต้องการของประชาชนแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ หลังจากนี้เข้าใจว่าโรงพยาบาลทั้ง 11 แห่งสังกัด สธ. ที่ได้รับพระราชทานเงินจะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความต้องการใช้ของประชาชนก่อนที่จะมีการดำเนินการจัดซื้อ จะเป็นการยกระดับการให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสมเพิ่มมากขึ้น

 

 


    

          นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. กล่าวว่า ประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดสธ. 11 แห่ง เป็นจำนวนเงินรวม 631 ล้านบาท โดยจะนำเงินพระราชทานที่ได้รับนี้ไปจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยจะมีคณะกรรมการจัดซื้อถวายรายงานและความคืบหน้าเป็นระยะ คาดว่าจะมีการจัดซื้อแล้วเสร็จภายใน 90 วัน โดยเครื่องมือทางการแพทย์ที่จะซื้อ อาทิ เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม เครื่องสวนหัวใจ เครื่องดมยา เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องผ่าตัด เครื่องช่วยหายใจ เทคโนโลยีชั้นสูงเกี่ยวกับการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง และรถพยาบาลศักยภาพสูง เป็นต้น
   


            ด้าน นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือโรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์ สธ. กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ สถาบันได้รับเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 83.4 ล้านบาท ทรงมีพระบรมราโชบายให้นำเงินจำนวนนี้ไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ของประชาชน ซึ่งอุปกรณ์การแพทย์จะต้องมีความทันสมัย โดยสถาบันจะมีการจัดซื้ออุปกรณ์ทั้งสิ้น 27 รายการตามที่สถาบันขาดแคลน ประกอบด้วย กล้องผ่าตัดสมอง ประมาณ 18 ล้านบาท เครื่องเอกซเรย์กระดูกสำหรับเด็กที่จะสามารถอยู่ในห้องผ่าตัดไม่ต้องเคลื่อนย้ายเด็ก ประมาณ 5 ล้านบาท และเครื่องพาสเจอร์ไรซ์นมแม่ ถือเป็นเครื่องแรกในโรงพยาบาลสังกัดสธ. จะนำมาใช้ในธนาคารนมแม่ ในการตรวจนมแม่ เพื่อช่วยเหลือเด็ก และอุปกรณ์อื่นๆ อาทิ เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น ส่วนใหญ่ครุภัณฑ์ของเด็กจะมีความละเอียดอ่อนและต้องทันสมัย ซึ่งคาดว่าจะเร่งให้มีการจัดซื้อแล้วเสร็จภายใน 90 วัน

 

 

 

 


          นพ.อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส กล่าวว่า โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้รับพระราชทานเงินรวมกว่า 25.94 ล้านบาท ซึ่งมีแผนการจัดซื้อแยกเป็น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 1 เครื่อง วงเงิน 19.5 ล้านบาท เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเลื่อนที่แบบซีอาร์ม ซึ่งสามารถเอกซเรย์ผู้ป่วยขณะผ่าตัดในห้องผ่าตัดได้ 1 เครื่อง วงเงิน 5 ล้านบาท กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง ใช้ในการตรวจดูมะเร็งลำไส้ใหญ่ 1 เครื่อง วงเงิน 1.4 ล้านบาท เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง 1 เครื่อง วงเงิน 2.5 แสนบาท และเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ 1 เครื่อง วงเงิน 55,000 บาท ซึ่งโรงพยาบาลจะดำเนินการจัดซื้อโดยเร็วที่สุด


          “โรงพยาบาลพิจารณาจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ตามที่ยังขาดแคลนแต่มีความจำเป็นที่ต้องการพัฒนาการให้บริการประชาชนและอยู่ในแผนจัดซื้อของโรงพยาบาลที่จะเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน การได้รับพระราชทานเงินครั้งนี้ทำให้โรงพยาบาลมีเงินมาจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ได้เร็วกว่าเดิม ที่อาจจะต้องรองบประมาณเป็นปี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ พระองค์ทรงช่วยเติมเต็มบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้สมบูรณ์ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลอย่างคนสุไหงโก-ลก ให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ซึ่งโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีผู้ป่วยนอก 900 รายต่อวัน และผู้ป่วยใน 160-180 รายต่อวัน” นพ.อินทร์กล่าว

 

 

 


          ขณะที่ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ในส่วนของศิริราชพยาบาลได้รับพระราชทานเงินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา หลายร้อยล้านบาทจนครบ ซึ่งเป็นอาคารที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 พระราชทานนามไว้ โดยครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จะจัดซื้อนี้จะมีความทันสมัยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราช เชื่อว่าเงินพระราชทานที่ให้แก่โรงพยาบาลทั้ง 27 แห่งนี้ จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยจะเริ่มทยอยจัดซื้อและให้บริการประชาชนในเดือนมิถุนายน 2562 ขณะที่กองทุนนวมินทรบพิตร 84 พรรษายังอยู่อีกระยหนึ่งเพื่อสำรองเงินไว้ในการดูแลและปรับปรุงอาคารและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 


          ไม่เพียงทรงพระราชทานเงินให้โรงพยาบาลสังกัด สธ. 11 แห่งร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดอื่นรวม 27 แห่งเท่านั้น ที่ผ่านมาในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงดูแลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) ที่อยู่ในสังกัด สธ.ทั้ง 21 แห่งมาโดยตลอด ยังผลช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนคนไทยและศักยภาพของโรงพยาบาลให้เพิ่มมากขึ้นด้วย
 

 

 

 

Shares :
เปิดอ่าน 337 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ